Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 25

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно служители по дейност „Чистота“
Докл.: Данаил Данчев – общински съветник

2. Питане относно извършване на услуги от Община Шумен
Докл.: Данаил Данчев – общински съветник

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

4. Разходване на част от натрупаните месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание §58 от Закона за изменение и изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) и изменение на План-сметката по чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ
• План сметка
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

5. Предложение за приемане на решение за произвеждане на референдум в с. Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“
• Предложение на Областен управител
• Решение на Административен съд
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

6. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г. към 01.07.2021 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

7. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2020г.
• Приложение №1
• Приложение №2
• Приложение №3
• Приложение №4
• Приложение №5
• Приложение №5.1
• Приложение №6
• Приложение №7
• Приложение №8
• Приложение №9
• Приложение №17
• Приложение №18
• Приложение №19
• Приложение №20
• Приложение №21
• Приложение №22
• Приложение №23
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

8. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2021 г.
• Приложение №1
• Приложение №2
• Приложение №3
• Приложение №4
• Приложение №5
• Приложение №6
• Приложение №7
• Приложение №8
• Приложение №9
• Приложение №10
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

9. Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Правна и опазване на обществения ред“ към Общинския съвет – гр. Шумен.
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

10. Промяна в състава на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

11. Промяна в състава на наблюдателната комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

12. Предложение от Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара – 100% от приходите от продажба на имоти 46053.501.185 и 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара да се върнат обратно под формата на капиталови инвестиции.
Докл.: Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара

13. Изпълнение на решение № 355 от 01.04.2021 г. на Общински съвет Шумен
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

14. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, на 30.07.2021 г.
• Проект
• Покана
• Автобиография
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

15. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 30.07.2021г.
• Покана
• Програма
• Бизнес план
• Договор
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

16. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

17. Предоставяне на Зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за управление на ОП „ТППА“.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

18. Кандидатстване с проектно предложение „Представяне на културно наследство в ревитализирана, реставрирана и реновирана Зала „Проф. Венета Вичева“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

19. Продажба чрез търг на движима вещ, собственост на община Шумен на основание чл.35, ал.1 от ЗОС
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

20. Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
• Приложение №1
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

21. Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за социални дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
• Заявление
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

22. Предоставяне под наем за терен за поставяне на нестационарни обекти
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

23. Провеждане на процедура за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост – „Бюфет-павилион“, в сградата на СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен.
• Докладна записка
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

24. Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности – лекарски кабинети в „ДКЦ 1 – Шумен“ ЕООД
• Писмо
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 г. на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна върху втори етаж от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

26. Промяна на Общинска транспортна схема за обслужване на населението с автобусен транспорт
• Маршрутно разписание
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

27. Провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на превозите по автобусните линии от Общинската транспортна схема и от Областната и Републиканската транспортни схеми по определените квоти за Община Шумен
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

28. Кандидатстване с проектно предложение по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм)
• Писмо
• Становище
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС

29. Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на училищните сгради в кв. Дивдядово и с. Мадара, община Шумен“ Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

30. Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

31. Поправка на Решение № 442 по протокол № 24 от 24.06.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Рехабилитация(реконструкция) на водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – възстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до СШ 6, 260 м. от СШ 6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3, за кв. Мътница, гр. Шумен.”
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Етап 33 – Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за ПИ 83510.345.6, местност „Дремжа“ по КК на гр. Шумен.”
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV, чрез КЛ НН от ТП „Пети километър“ до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 83510.31.182, местност „Мералъка“, гр. Шумен“.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

35. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.524 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кече баир” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.524 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

36. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.679 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.679 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

37. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.142 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.142 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

38. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.615.984 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под село”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.615.984 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

39. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

40. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 46053.32.569 и 46053.32.570 по кадастралната карта на с. Мадара, в местността „Касчеир“.
Докл.: Любомир Христов – кмет на община Шумен

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content