Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 3

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 19.12.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно пътна маркировка в гр. Шумен. Докл.:В.Пенчев,Л.Петрова-общ.съветници

2. Питане относно изграждане на завод за горене на боклук в Шумен. Докл.:В.Пенчев,Л.Петрова-общ.съветници

3. Питане относно подготовка за зимния сезон в гр. Шумен. Докл.:В.Пенчев,Л.Петрова-общ.съветници

4. Нов избор на постоянни комисии. Докл.:В.Пенчев-общ.съветник

5. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2019г. към 01.12.2019 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Разрешение за функциониране на паралелка с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка в ПЕГ „Н. Вапцаров“, гр. Шумен, за учебната 2019/2020 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

11. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”. Докл.: Л. Христов – кмет

12. Определяне на делегат на Общински съвет Шумен в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България. Докл.:Кр.Минчев-председ. на ОбС

13. Членство на председателя на Общински съвет Шумен в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Докл.:Кр.Минчев-председ. на ОбС

14. Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Докл.:Кр.Минчев-председ. на ОбС

15. Определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Определяне на представители от Общински съвет Шумен в състава на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Избиране на представители на Общински съвет Шумен в Комисията по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Избиране на представители на Общински съвет Шумен в Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Увеличаване на оклада за храна и на броя потребители на социалната услуга Обществена трапезария. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2019 г. Докл.:Кр.Минчев-председ. на ОбС

22. Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2019 г. Докл.:Кр.Минчев-председ. на ОбС

23. Оптимизиране на числения състав и структурата на ОП „Чистота“. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Изменение на решение № 1119 от 27.06.2019г. на Общински съвет – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Изменение и допълнение на решение № 785 от 31.05.2018г. на Общински съвет- Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ за 2020 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

29. Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „ТЕКЕ ДЕРЕ“ и местност „ПОД ГОРАТА“ в землището на с.Лозево, община Шумен с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Продажба на поземлен имот с идентификатор 78104.501.562 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на собственици на законно построени върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.413 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.420 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Предоставяне под наем на Почивна база в к.к. Шкорпиловци. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Предоставяне на апартаменти № 1 и № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Добруджа“ № 21, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Предоставяне на апартамент № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Дедеагач“ № 7, гр. Шумен, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“. Докл.: Л. Христов – кмет

38. Предоставяне за ползване на част от имот – частна общинска собственост, на „Сдружение Клуб Култура за Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

39. Прехвърляне на собствеността на част от Път SHU 1188 (стар номер IV – 70032) (I-7, Шумен – В. Преслав) – Шумен-Лозево (SHU 2005) от община Шумен на АПИ (Агенция пътна инфраструктура). Докл.: Л. Христов – кмет

40. Поправка на решение №893 по протокол №36 от 27.09.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

41. Поправка на Решение №952 по протокол №38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

42. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Ведомствен път с дължина 193 м. и ширина 4,5м. с проектен идентификатор 55316.14.169 по кадастралната карта на с.Панайот Волов. Докл.: Л. Христов – кмет

43. Прилагане разпоредбите на чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имоти с идентификатори 47161.504.2 и 47161.504.4 по кадастралната карта на с.Мараш в местността „Лагера“. Докл.: Л. Христов – кмет

44. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН– ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в имоти 83510.97.8, 83510.96.26, 83510.96.5, 83510.674.262, 83510.674.411, 83510.674.223, 83510.674.184 и 83510.674.26 по кадастралната карта на гр.Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

45. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

46. Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН– ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

47. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.528 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ– ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.528 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content