Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 6

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет Шумен на 10.03.2020 г. /вторник/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Анализ на състоянието на ВиК системата в Шумен и перспективи за реализация на проекта за нов довеждащ водопровод и пречиствателна станция. Докл.: И. Илиев-управител на ВиК-Шумен

2. Състояние и перспектива за използване на алтернативните възможности на система „Дунав“ за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на населението в област Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

3. Алтернативни водоизточници в Община Шумен – Мътница и Мараш. Възможности за използването им като допълнителни водоизточници за захранване на град Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

4. Последващи действия за възстановяване на алтернативните водоизточници. Докл.: Д. Русева – общински съветник /материалът е от предходното заседание/

5. Мерки за запазване и повишаване на нивото на основния водоизточник за община Шумен към настоящия момент – яз. Тича. Докл.: Д. Русева – общински съветник /материалът е от предходното заседание/

6. Становища на експерти по ВиК, поканени от общинска администрация и общинските съветници.

7. Становище на представители на държавна администрация и народните представители от 30-ти многомандатен избирателен район.

8. Мнение и становища на общински съветници /регламент – по правилника на ОбС Шумен/.

9. Становища и предложения на граждани /регламент за едно изказване – 5 минути/.

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content