Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 9

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет Шумен на 04.06.2020 г. /четвъртък/, от 10.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Анализ на състоянието на ВиК системата в Шумен и перспективи за реализация на проекта за нов довеждащ водопровод и пречиствателна станция. Докл.: Ж. Панайотова – управител на ВиК-Шумен

2. Доклад за обследване и идеен проект за рехабилитирането на алтернативни водоизточници за питейно-битова вода и окрупнена количествено-стойностна сметка. Докл.: Л. Христов – кмет

3. Изказвания на гости.

4. Последващи действия за възстановяване на алтернативните водоизточници. Докл.: Д. Русева – общински съветник /материалът е от заседание на ОбС на 27.02.2020г./

5. Мерки за запазване и повишаване на нивото на основния водоизточник за община Шумен към настоящия момент – яз. Тича. Докл.: Д. Русева – общински съветник /материалът е от заседание на ОбС на 27.02.2020г./

6. Питане относно: Решение №56; Приемане на бюджета на Община Шумен за 2020г. Докл.: Хр. Крумов – общ. съветник /материалът е от заседание на ОбС на 28.05.2020г./

7. Закупуване на нивомер. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

8. Създаване на Експертен съвет за решаване на проблемите с водата към общински съвет в Шумен. Докл.: Я. Якимов – общ. съветник

9. Създаване на временна комисия за превантивни действия по предотвратяване на хуманитарна криза в Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content