Общински съвет Шумен

ГРАФИК
за присъствени заседания
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/септември 2021 г./

23.09.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на община Шумен;

24.09.2021 г. /петък/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт” от 14:30 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

27.09.2021 г. /понеделник/
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 13:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 14:30 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 15:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен;

28.09.2021 г. /вторник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 10:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен.

BulgarianEnglish
Skip to content