НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ

Приета с Реш. № 565 от 17.02.1999 г.,отм. с Реш. 852 от 11.12.2006г. на Общински съвет - Шумен

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат условията и редът, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл.69 и за дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност .

(2) При предоставянето на концесии органите на Общинския съвет и общинската администрация се ръководят от обществените интереси, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на инвестициите при спазване на ограниченията на разпоредбите на чл.67 от ЗОС.

Чл.2. Концесията включва предоставянето на облигационни и други права върху обектите по чл.69 и във връзка с извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.

Чл.3. Концесия се предоставя чрез:

 1. Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от Закона за общинската собственос;
 2. Даване на разрешение за извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост;
 3. Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 и даване на разрешение за извършване на дейностите по чл.70 от ЗОС.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл.4. (1) Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия пред Кмета на Общината.

(2) Молбата трябва да бъде мотивирана.

(3) Кметът на Общината в едномесечен срок представя пред Общинския съвет становище по молбата за откриване на процедура за предоставяне на концесията.

(4) Общинският съвет взема решение за откриване на процедура за предоставяне на концесията с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(5) Откриването на процедура за предоставяне на концесия по повод или във връзка с молбата по ал.1 не създава права или привилегия на молителя за предоставянето на концесията.

Чл.5. Кметът на общината може самостоятелно, без наличие на молба по чл.4, ал.1 да предлага предоставянето на концесия.

Чл.6. (1) Кметът на общината създава необходимата организация и осигурява финансиране при изготвянето на предложението за предоставяне на концесиите, съобразно предвидените в общинския бюджет средства.

(2) Във връзка с подготовката на предложението за предоставяне на концесия Кметът назначава комисия, в която задължително се включват общински съветници, предложени от съответните комисии при Общинския съвет.

(3) Председателят на комисията може да привлича специалисти от други ведомства или независими експерти за изготвяне на становища, на финансов, икономически, социален, екологичен и правен анализ във връзка с предложението за предоставяне на концесия.

Чл.7. Предложенията за предоставяне на концесия се правят пред Общинския съвет от Кмета на Общината в тримесечен срок от решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия.

Чл.8.(1) Предложението пред Общинския съвет за предоставяне на концесия съдържа:

 1. Предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесията, начин на определяне на концесионера - търг или конкурс ;
 2. Финансов и икономически анализ на концесията ;
 3. Социален анализ на концесията ;
 4. Екологичен анализ на концесията ;
 5. Правен анализ на концесията ;
 6. Други анализи съобразно предмета и характера на концесията.

(2) Финансовият и икономическият анализ съдържат оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителните оценки на концесионното възнаграждение, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера .

(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти .

(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда .

(5) Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.

(6) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, невключени в анализите по ал.1, т.2 - 5.

Чл.9.(1) Предложението за предоставяне на концесия преди внасянето му за разглеждане от Общинския съвет се съгласува при необходимост със заинтересованите министерства и ведомства и организации .

(2) Към предложението за предоставяне на концесия се прилага и съответният проект за решение на Общинския съвет и програма за развитие на обекта.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Чл.10.(1) Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение с повече от половината от общия брой съветници.

Чл.11.(1) В решението на Общинския съвет се посочват :

 1. Предметът на концесията ;
 2. Срокът на концесията ;
 3. Начинът на определяне на концесионера - търг или конкурс;
 4. Видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в търга или конкурса ;
 5. Видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия ;
 6. Други изисквания, свързани с характера на концесията .

(2) В решението се посочва и срокът за провеждане на търга или конкурса от Кмета на Общината .

(3) Общинският съвет избира своите представители в комисията за провеждане на търга или конкурса по чл.15 ал.1 с обикновенно мнозинство.

Чл.12. Решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в поне един местен всекидневник .

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл.13. Концесионерът се определя чрез търг или конкурс.

Чл.14.(1) Начинът за определяне на концесионера се определя от Общинския съвет в решението по чл.11, ал.1 от тази наредба.

(2) Общинският съвет определя вида на търга (с тайно или явно наддаване) или на конкурса (присъствен или неприсъствен).

Чл.15.(1) Кметът на общината в 7-дневен срок от обнародването на решението на Общинския съвет назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на търга или конкурса в състав: председател и шестима членове, трима от които са общински съветници, избрани от Общинския съвет.

(2) Председател на комисията е заместник-кмет.

(3) Кметът на общината може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване или друга обективна причина, водеща до невъзможност на членовете на комисията да изпълняват задълженията си, както и по тяхна молба за освобождаване. Представителите на комисията могат да бъдат подменени по предложение на Председателя на Общинския съвет.

(4) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на търга или конкурса информация, за което при назначаването си попълват клетвена декларация .

Чл.16.(1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването и я свиква на заседание .

(2) Комисията:

 1. Определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа ;
 2. Определя условията и реда за провеждане на търга или конкурса ;
 3. Определя датата, мястото и часа на провеждане на търга или конкурса ;
 4. Одобрява тръжните или конкурсните книжа, определя цената им и сроковете за закупуването им ;
 5. Преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението им .

(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на търга или конкурса чрез средствата за масово осведомяване в страната .

(4) На заседанията на комисията се води протокол.

(5) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от общинската администрация.

Чл.17.(1) Тръжните или конкурсни книжа съдържат :

 1. Описание на обекта или на дейността - предмет на концесията ;
 2. Предвиждания размер на инвестицията на концесионера ;
 3. Информация за финансовите, икономическите, технологическите, екологичните и други параметри на обекта или на дейността - предмет на концесията ;
 4. Правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността ;
 5. Декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжните или конкурсните книжа;
 6. Банкови и при възможност други гаранции .

(2) Договорът за опазване тайната на сведенията се попълва от всеки кандидат, който закупува тръжните или конкурсните книжа.

(3) Декларацията за опазване на тайната на сведенията се подписва преди предоставянето на другите тръжни книжа.

Чл.18.(1) Председателят на комисията обнародва в поне един местен всекидневник съобщение за търга или конкурса в едномесечен срок от обнародването на решението на Общинския съвет по чл.11, ал.3 от тази наредба .

(2) Съобщението съдържа :

 1. Датата, мястото и часа на провеждане на търга или конкурса ;
 2. Мястото, срока, реда и начина за закупуване на тръжните или конкурсните книжа и за подаване на заявленията ;
 3. Реда и начина за оглед на обекта или за получаване на допълнителна информация за дейността - предмет на концесията, когато комисията е преценила това за необходимо .

Чл.19.(1) Заявлението за участие в търга или конкурса е писмено.

(2) Към заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за регистрацията на участника като търговец;
 2. Удостоверение за закупени тръжни и конкурсни книжа и за внесен депозит;

Чл.20.(1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до конкурс в 7-дневен срок от изтичането на срока за подаване на документи, като решението се обнародва чрез поставяне на таблото за обяви на Община Шумен .

(2) Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази наредба.

(3) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва пред председателя на комисията в 7-дневен срок от съобщаването му и пред Кмета на Общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.21.(1) Конкурсните книжа се получават след заплащане на тяхната цена и подписването на договора за поверителност на информацията .

(2) Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.

(3) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си.

(4) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, вписва ги в специален регистър по реда на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.

(5) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат .

Чл.22. След изтичането на срока за подаване на предложени-ята на заседанието на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.

Чл.23.(1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите .

(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса представят устно пред комисията своите писмени предложения относно конкурсните изисквания при предварително определен от комисията регламент за времето на изложението.

(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.

Чл.24.(1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения .

(2) Комисията не може да иска допълнителни писмени разяснения по предложенията.

Чл.25. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия конкурса участник .

Чл.26.(1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търга в 7-дневен срок от изтичането на срока за подаване на документи .

(2) Комисията допуска до търг всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази наредба и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията в пределите, предвидени в ЗОС въз основа на условията в решението на Общинския съвет.

(3) Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план. Те са обвързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор.

(4) Комисията преценява редовността на документите.

(5) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Кмета на Общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.27.(1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят своите предложения относно концесионното възнаграждение .

(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.

(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.

(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение и прилага представените комплексни планове.

Чл.28.(1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя стъпката на наддаване, като я включва в тръжните книжа .

(2) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.

(3) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно концесионното възнаграждение.

Чл.29.(1) След приключване на търга или конкурса председателят на комисията в 7-дневен срок представя пред Кмета на Общината доклад относно резултатите от провеждането им.

(2) В доклада комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето му и се прилагат мотиви, както и комплексният план на всеки участник в търга и предложението на всеки участник в конкурса.

(3) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл.30.(1)На следващото редовно заседание на Общинския съвет Кметът на Общината внася предложение за спечелилия търга или конкурса участник въз основа на резултатите, дадени от комисията.

(2) При изработване на предложението Кметът на Общината самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти, и направените предложения.

(3) Общинския съвет взема решение за спечелилия търга или конкурса участник въз основа на резултатите дадени от комисията, предложението на Кмета на Общината и самостоятелно обсъждане на фактите и обстоятелствата в направените предложения.

Чл.31.(1) Общинският съвет може да приеме, че няма спечелил търга или конкурса участник.

(2) В случаите по ал.1 Общинският може:

 1. Да обяви нов търг или конкурс;
 2. Да измени решението си по чл.11, ал.1;
 3. Да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил търга или конкурса участник.

Чл.32.(1) С решението си по чл.30, ал.3 и чл.31, ал.1 Общинският съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в търга или конкурса.

(2) Задържат се депозитите на спечелилия търга или конкурса участник и на участниците, които са нарушили декларацията за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на търга или конкурса, данни за което се посочват в доклада по чл.29.

(3) При сключването на договор за концесия със спечелилия търга или конкурса участник задържаният депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.

Чл.33. Резултатите се обявяват в поне един местен всекидневник.

 

ГЛАВА ШЕСТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.34.(1) Кметът на Общината и определеният за спечелил търга или конкурса участник в едномесечен срок сключват договор за концесия .

(2) Определеният за спечелил конкурса участник при провеждането на преговорите е обвързан с направеното на конкурса предложение относно конкурсните изисквания.

(3) Определеният за спечелил търга участник е обвързан с предоставения комплексен план и с направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение.

(4) Страните по договора за концесия договарят конкретните права и задължения въз основа на определеното в правилника за прилагане на Закона за общинската собственост съдържание на договора и решението на Общинския съвет по чл.11 от тази наредба .

Чл.35.(1) Кметът на Общината след взето решение по глава пета може да предложи пред Общинския съвет решение за провеждането на нов търг или конкурс , или да обяви за спечелил втория класирал се участник за същата концесия:

 1. При непостигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;
 2. При несключване на договор поради отказ от страна на спечелилия търга или конкурса участник и в нарушение на задълженията, които е поел, и на изискванията, с които се е задължил.

(2) Новият търг или конкурс се провеждат в сроковете, посочени в тази наредба.

(3) В случаите по ал.1, т.2 Кметът на Общината в заповед постановява задържането на депозита на спечелилия търга или конкурса участник.

Чл.36. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните,един за досието на концесията в Общината и един - за нотариалната служба.

(2) Концесионният договор подлежи на вписване в нотариалната служба.

(3) За вписването се събира такса в размер, определен от Министерския съвет, която е за сметка на концесионера.

(4) Завереното копие от договора се изпраща в отдел МОбщинска собственостН за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.

Чл.37.(1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му .

(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.

(3) Срокът на концесията се съобразява с изискванията на чл.68, ал.1 от ЗОС .

(4) Срокът на договора може да бъде продължен със съгласие на страните по него след решение на Общинския съвет, но общият срок не може да надхвърля 25 години.

 

ГЛАВА СЕДМА

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.38. Концесионерът получава достъп до обекта на концесията със съдействието на Кмета на Общината при предвидените в нормативните актове предпоставки.

Чл.39.(1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните (правни и фактически) действия за постигане на споразумения с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на Общината.

(2) В случаите по ал.1 концесионерът може да поиска:

 1. Кметът на Общината чрез компетентните органи да предприеме правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията ;
 2. Изменение в концесионния договор .

(3) В случаите по ал.2 Кметът на Общината може да пре -дприеме отчуждаване на имоти на трети лица за общинска нужда или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента съгласно изискванията на ЗОС .

(4) В случаите по ал.2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.

Чл.40. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концесионния договор могат след решение на Общинския съвет да възлагат мандат на Кмета:

 1. Да изменят концесионния договор;
 2. Да го прекратят по взаимно съгласие;
 3. Да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

Чл.41. В случаите по чл.39, ал.1 и чл.40, т.1 страните по концесионния договор могат да договорят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в нотариалната служба.

Чл.42.(1)Действието на договора за концесия се спира при:

 1. Възникване на обстоятелствата по чл.75, ал.2 от ЗОС;
 2. В случаите по чл.39, ал.1 от настоящата наредба;
 3. Смърт или прекратяване на юридическото лице концесионер до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.

(2) При спиране на договора без вина на страните се дължи обезщетение, когато е уговорено в концесионния договор.

Чл.43.(1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл.68,ал.1, 2 и чл.75, ал.2 от ЗОС.

(2) При прекратяването без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.

(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал.2.

Чл.44. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от заместник-кмета по стопанските дейности.

 

ГЛАВА ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

Чл.45. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.

Чл.46. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите се предвиждат ежегодно в общинския бюджет.

Чл.47. Заместник-кметът по финансовите въпроси осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии.

Чл.48. Заместник-кметът по стопанските дейности осъществява контрол върху концесионната дейност, като ежегодно представя пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

РЕГИСТЪР ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Чл.49.(1) Към отдел МОбщинска собственостН се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии съответно за обектите и дейностите по чл.69 и 70 от ЗОС .

(2) Регистърът за концесиите е публичен.

Чл.50.Кметът на общината упълномощава служител от общинската администрация за воденето на регистъра по чл.49, ал.1.

Чл.51.(1) Регистърът се води по образец, утвърден от Кмета на Общината.

(2) Регистърът се води по партиди, съобразно предоставените концесии за обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от ЗОС.

(3) В регистъра се вписват:

 1. Поредният номер и партидата на вписването;
 2. Номерът и датата на решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия;
 3. Предметът на концесията;
 4. Срокът на концесията;
 5. Началният срок за осъществяване на концесията;
 6. Наименованието, седалището, адресът на управление, представителството и други данни, подлежащи на вписване за концесионера;
 7. Забележки по вписаните обстоятелства ;
 8. Датата на вписването и подписът на длъжностното лице.

(4) В регистрите не се допускат изтривания и зачертавания . Поправки се извършват по реда на вписването.

Чл.52.(1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.

(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.

(3) Досиетата съдържат:

 1. Копия от предложението, от решението на Общинския съвет, от доклада на комисията за провеждане на търга или конкурса, от заповедта на Кмета на Общината въз основа на доклада;
 2. Екземпляр от концесионния договор и анексите към него;
 3. Заверени копия от представените документи във връзка с вписването.

(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в отдел НОбщинска собственостН.

(5) Досието се съхранява за целия срок на концесията и 10 години след изтичането му.

Чл.53. Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от длъжностното лице по чл.50, което:

 1. Извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
 2. Води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидният и поредният номер на концесията по регистъра;
 3. Води входящ регистър и описна книга;
 4. Комплектува дела на заявителите за вписване в регистрите;
 5. Дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.

Чл.54. Концесионерът е длъжен в 7-дневен срок да съобщи на лицето по чл.51 подлежащите на вписване промени в обстоятелствата.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.(1) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от ЗОС преди влизането му в сила и които не са еднолични търговски дружества с общинско имущество или общински предприятия по смисъла на л.52 от ЗОС, са длъжни да ги заявят в 1-месечен срок от приемането на настоящата наредба .

(2) Към заявленията се прилагат:

 1. Заверени документи, удостоверяващи самоличността и наличието на съответна регистрация на лицата;
 2. Заверени документи, удостоверяващи съществуването на предоставените права, срока и условията, при които се осъществяват;
 3. Удостоверение от общинската администрация, че предоставените права са в сила.

(3) Кметът на Общината предоставя становища по правомерността на придобитите права и по начина за привеждането им в съответствие със ЗОС.

(4) С изтичане на срока по ал.1 незаявените права се смятат за погасени.

§2. Общинският съвет в срок до 3 месеца от постъпване на заявленията взема решение за привеждането им в съответствие със ЗОС, за което съответните лица се уведомяват писмено.

§3. Лицата, осъществяващи неправомерно права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от ЗОС, подлежат на санкциониране по съответните закони.

§4. Настоящата наредба се приема на основание чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.

§5. Настоящата наредба влиза в сила от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет за приемането й и подлежи на обнародване в един местен всекидневник.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Петков