НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ГАРАЖИ И ГСК

Приета, Реш. 281 от 14.11.1997 г. на ОбС, изм. и доп. Реш. № 317 от 29.01.1998 г., изм. и доп. Реш. № 476 от 20.10.1998 г. на Общински съвет - Шумен.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Чл.1. (1) Тази наредба има за цел на основание на чл.1, ал.3, т.4 от и в съответствие със Закона за общинската собственост /ЗОС/ и други действащи закони и подзаконови нормативни актове да уреди условията и реда за провеждане на търгове, конкурси и преговори за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество.

(2) Тази наредба утвърждава на основание глава ІV, раздел ІІІ, чл.71, ал.3, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество процедура за учредяване правото на строеж на гаражи и ГСК.

Чл.2. (1) Недвижимите имоти - частна общинска собственост, предназначени за производствени или стопански нужди се отдават под наем от кмета на общината чрез търг, конкурс или преговори проведени съгласно условията и реда на тази наредба.

(2) Въз основа на резултатите от търга, конкурса или преговорите се сключва договор с кмета на общината или с определен от него заместник - кмет.

(3) По условията и реда на тази наредба се отдават под наем и имоти или части от имоти - публична общинска собственост с пряко стопанско и търговско предназначение.

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ

1Чл.3. (1) Кметът на общината провежда търг при условията на тази наредба като назначава със заповед за организация и провеждане на търга комисия в състав от три до пет членове, като един от състава следва да бъде правоспособен юрист.

(2) Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване, което се определя за всеки конкретен случай в заповедта на кмета.

(3) Заповедта за провеждане на търга съдържа:

 1. Наименование и описание на предмета на търга;
 2. Вид на търга;
 3. Начална цена;
 4. Размер на депозита;
 5. Начин на плащане на цената и изискваните обезпечения;
 6. Други условия по преценка на кмета на общината;
 7. ( Нова - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Деня и часа за провеждане на втори търг в случаите по чл.4, ал.3;
 8. ( Нова - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Размера и начина на плащане на таксата за получаване на тръжната документация и мястото, където тръжната документация може да се получи;
 9. ( Нова - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Мястото, деня и часа на провеждане на търга.

(4) (Доп. - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Със заповед на предходната алинея се утвърждава тръжната документация и договора за наем, като част от нея. Тръжната документация съдържа:

 1. Обстоятелствата по чл.3, ал.3 с конкретни данни за всяко от тях;
 2. Времето и начина на оглед на обекта;

  1Чл.3 (4) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Със заповед на предходната алинея се утвърждава тръжната документация и договора за наем, като част от нея.

 3. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;
 4. Основанията при които тръжната комисия декласира съответния участник.

(5) Началната цена се определя въз основа на площта на обекта, зоната в която е разположен обекта, предназначението му и базисните наемни цени и последвалите индексации.

(6) Депозитът се определя в размер на 10 на сто от началната цена.

(7) (Изм. - Реш. 476 от 20.10.98 г.) За провеждането на търга се публикува обявление, поне в един местен ежедневник, което съдържа данните по чл.3, ал.3 както и времето и начина за оглед на обекта.

2Чл.4. (1) (Изм. - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Търгът се провежда не по - късно от 30 дни от датата на публикацията за обявяването му.

(2) (Изм. - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако и след този срок не се яви и друг кандидат , кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Чл.3 (7) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) За провеждането на търга се публикува обявление поне в един местен ежедневник, което съдържа данните по чл.3, ал.2, както и:

 1. мястото, където може да се получи тръжната документация;
 2. размера на таксата за получаване на тръжната документация и начина на заплащане;
 3. времето и начина за оглед на обекта;
 4. мястото деня и часа за провеждането на търга.

2Чл.4 (1) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Търгът се провежда най-рано в 15-дневен и най-късно в 30-дневен срок от датата на последната публикацията за обявяването му.

Чл.4 (2) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с един час и ако и след този срок не се яви и друг кандидат търгът не се провежда , като за това се изготвя протокол.

(3) (Изм. - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Когато на търга не се яви кандидат търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно в деня и часа, посочени в заповедта по чл.3, ал.1.

(4) (Изм. - Реш. 476 от 20.10.98 г.) Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал.3 се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Чл.5. (1) Участниците в търга представят на тръжната комисия заявление за участие в търга, документи за закупуване тръжни книжа и внесен депозит.

(2) За депозит се приема парична вноска по посочена банкова сметка или директно внесена в касата на общината. Депозитът се внася в срок до края на работното време на деня преди търга.

3Чл.6. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга председателят на комисията:

 1. Проверява присъствието на членовете на комисията;
 2. Обявява откриването на търга, неговия предмет, проверява документите на участниците и ги представя и констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга;
 3. (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Обявява допуснатите до участие кандидати и тези, които се декласират поради неспазване на някое от условията за участие съгласно тази наредба и /или тръжната документация, като посочва конкретно основание.

(2) (Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г. )В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособен юрист, търгът се отлага за същия час и място на другия ден.

Чл.4 (3) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) В случаите по предходната алинея търгът се провежда повторно най-рано 15 дни след ново обявление по реда на чл.3 ал.7, но не по-късно от 30 дни от датата на първоначалния търг.

Чл.4 (4) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) В случай, че и на повторния търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по обявената начална цена.

3Чл.6 (2) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията търгът се отлага за същия час и място на другия ден.

(3) (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) При възникване на обстоятелство, които правят невъзможно откриването или продължаването на отложения при условията на предходната алинея търг, се насрочва нов търг по реда на чл.3, ал.7.

(4) (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) В случай по предходната алинея, когато се отлага вече започнат търг поради невъзможност за продължаването му или се насрочва нов търг, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти, предмет на търга, запазват правата си.

(5) (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) В случай, че в резултат на декласирането на участник по реда на ал.1, т.3 остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Чл.7. (1) Към заявлението за участие в търга кандидатите прилагат и следните документи:

 1. Документи за самоличност и удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице;
 2. Декларация от участника , че фирмата не се намира в производство на обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 3. Декларация за платени данъци и такси за предходната година;
 4. Наемателите на общински имоти декларират по ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРАЗЕЦ, че не дължат към Общината суми за наем или лихви.

(2) За спечелилия търга, комисията по чл.3, ал.1 в срок от 7 дни проверява верността на съдържанието по т. т. 1, 2, 3 и 4. При констатиране на невярна информация спечелилия търга се декласира, а внесения депозит не се възстановява. За спечелил търга се обявява следващия класирал се участник.

Чл.8. (1) При търг с явно наддаване председателят обявява началната цена от която започва наддаването и определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-вече от 10 на сто от началната тръжна цена.

(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по предходната алинея.

(3) Преди третото обявяване на последното достигнато предложение се прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилият участник и закрива търга.

(4) В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да участват в наддаването, внесените от тях депозити не се възстановяват.

4Чл.9. (1) При търгове с тайно наддаване представянето на пликовете с предложенията се прави пред комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга.

(2) Върху плика се отбелязва името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

(3) (Доп.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) В предложението, поставено в плика се вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, документите съгласно чл.7, както и нотариално заверено пълномощно на представителя, както и всички останали изисквани документи съгласно тръжната документация.

(4) (Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на тази наредба и /или на тръжната документация, се обявява за нередовно и участникът се декласира.

4Чл.9.(3) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) В предложението, поставено в плика се вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, документите съгласно чл.7, както и нотариално заверено пълномощно на представителя.

Чл.9.(4) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Всяко предложение, представено в незапечатан плик или което не съдържа данните по предходните алинеи е недействително.

5Чл.10. (1) (Доп.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението, съответно декласирането на участника и оповестява предложената цена.

(2) (Доп.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и допуснатите до търга се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което се обявява пред всички участници и търгът се закрива.

(4) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена. Стъпката се определя по реда на чл.8, ал.1 от Наредбата.

6Чл.11.(1)След закриването на търга комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия търга, който се прихваща от цената.

(2) (Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Комисията изготвя протокол от два екземпляра - по един за всички участници и общината, които се подписва от членовете на комисията и от спечелилия търга.

(3) (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) При отказ на участник да подпише протокола отказът се удостоверява от членовете на тръжната комисия.

(4) ( Предишната ал.3 - Реш. 476 от 20.10.98 г. ) Резултатите от търга се огласят на таблото за обяви в Община Шумен на следващия ден.

5Чл.10.(1) Първоначален текст (Реш.281от14.11.97 г.) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

Чл.10.(2) Първоначален текст (Реш.281от 14.11.97г.) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

6Чл.11. (2) Първоначален текст (Реш.281от 14.11.97г.) Комисията изготвя протокол от два екземпляра - по един за спечелилия търга и общината, които се подписва от членовете на комисията и от спечелилия търга.

(5) ( Предишната ал.4 - Реш. 476 от 20.10.98 г. ) Предложеният към тръжната документация договор, съгласно чл.3, ал.4 се сключва в двумесечен срок след провеждането на търга.

Чл.12. Участниците в търга могат да подават жалба по реда на Закона за административното производство за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане в седемдневен срок от датата на търга.

Чл.13. (1) В случай, че спечелилия търга откаже да подпише договора депозитът не се връща и комисията служебно обявява за спечелил търга участника, предложил следващата по размер цена, но не по-късно от един месец от провеждане на търга.

(2) Случаите на ал.1, както и при случаите на чл.7, ал.2 председателят на комисията в 7 дневен срок от датата на решението за обявяване а спечелилия кандидат му изпраща писмена покана да се яви за сключване на договора.

(3) При отказ или неявяване в 7 дневен срок от получаване на поканата се обявява нов търг.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

7Чл.14. (1) Кметът на общината провежда конкурс при условията на тази наредба като назначава със заповед за организация и провеждане на конкурса комисия в състав от най-малко петима членове, един от които правоспособен юрист.

(2) Комисията се назначава преди определяне на условията на конкурса.

(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на членовете й.

(4) Заповедта за провеждане на конкурса съдържа:

 1. Наименование и описание на предмета на конкурса;
 2. Начална цена
 3. (Доп.- Реш. 476 от 20.10.98 г.) Размерът на депозита, адреса, срока и реда за предаване на предложенията;

  7Чл.14(4) т.3 Първоначален текст (Реш.281от 14.11.97г.) Размера на депозита.

 4. Запазване предмета на обекта;
 5. Извършване на инвестиции;
 6. Опазване и възстановяване на околната среда;
 7. Създаване на условия за провеждане на определен вид дейности и мероприятия (изложби, базари и др. )
 8. Начин на плащане на цената и изискваните обезщетения;
 9. Други условия по преценка на кмета на Общината;
 10. (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Мястото, където може да се получи конкурсната документация;
 11. (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Размерът на таксата за получаване на конкурсната документация;
 12. (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Времето и начина за оглед на обекта.

(5) В заповедта на кмета по предходната алинея се посочват приоритетните условия и могат да се изключват или добавят други условия от конкурса, както и изисквания към участниците.

8Чл.15.(1) За провеждането на конкурса се публикува обявление поне в един местен ежедневник, което съдържа:

 1. Наименование и описание на обекта на конкурса;
 2. Условия на конкурса;
 3. Мястото, където може да се получи конкретната документация;
 4. Размер на таксата получаване на конкурсната документация;
 5. Размер на депозита;
 6. Времето и начина за оглед на обекта;
 7. Адрес, срок и ред за предаване на предложенията.

(2) (Изм.-Реш.476 от 20.10.98 г.) Конкурсната документация съдържа офертна цена, начин и критерии при оценяване на конкурсните предложения, както и:

 1. Условията по чл.14, ал.4, т.4 до т.9 с конкретни данни по всяко от обстоятелствата;

  8Чл.15 (2) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Конкурсната документация съдържа и офертна цена, съобразена с целите на конкурса, както и проект на основните клаузи на договора.

 2. Изчерпателен списък но документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
 3. Други условия в съответствие с целите на конкурса.

(3) За депозит се приема парична вноска по посочената банкова сметка или директно внесена в касата на общината.

(4) Депозитът се определя в размер 10 на сто от началната цена.

9Чл.16. (Изм.-Реш.476 от 20.10.98 г.) Срокът за закупуване на конкурсната документация и за предаване на предложенията на участниците в конкурса не може да бъде по-дълъг от 30 дни от датата на публикацията за обявяване на конкурса.

Чл.17. Участниците в конкурса представят предложенията сив запечатан плик върху който се отбелязват цялостното название на обекта на конкурса и адресът на подателя, както и доказателствата за закупената конкурсна документация и внесен депозит и декларациите по чл.7.

10Чл.18. (1) Предложението трябва да съдържа:

 1. Представяне на кандидата;
 2. Наименование на обекта на конкурса;
 3. Разработки по условията на конкурса;
 4. Цена и условия на плащане.

(2) (Отменена-Реш. 476 от 20.10.98 г.)

11Чл.19. (1) Конкурсната комисия организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва техния входящ номер, датата и часа и ги вписва в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

(2) (Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.

9Чл.16 Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Конкурсът се провежда най-рано в 15 дневен срок и най-късно в 30-дневен срок от датата на последната публикация за обявяването му.

10Чл.18 (2) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Предложение представено в незапечатан плик е недействително.

11Чл.19 (2) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат. Предложения, предадени след срока за предаване на предложенията не се разглеждат.

Чл.20. (1) Слез изтичане на срока за предаване на предложенията на заседание на конкурсната комисия председателят проверява дали пликовете са запечатани, съобщава общия брой на предложенията и отваря пликовете. Председателят проверява дали са спазени формалните изисквания на предложенията.

(2) (Нова-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Не се разглеждат предложения които:

 1. Са подадени извън срока, определен със заповед по чл.14, ал.1;
 2. Са подадени в незапечатан плик;
 3. Не съдържат документите по чл.15, ал. 2, т. 2.

(3) (Предишната ал. 2 - Реш. 476 от 20.10.98 г.) На заседанието на комисията се води протокол , в които се отразяват направените констатации. Протоколът не се публикува.

12Чл.21. (Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след изтичане на срока за подаване на офертите писмени разяснения и / или документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до изменение или допълнение на представените предложения.

13Чл.22 (1) (Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Когато в срока по чл.15, ал.1 т.7 постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за предаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 14 дни след изтичане на срока за предаване на предложения.

(2) Когато в срока по предходната алинея не постъпи нито едно предложение, кметът на общината може да извърши промени в условията на конкурса, включително и да намали офертната цена.

12Чл.21. Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Конкурсната комисия може да поиска писмени разяснения по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до изменение или допълнение на представените предложения.

13Чл.22 (1) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Когато в срока по чл.15, ал.1 т.7 постъпи предложение само от един кандидат, срокът за предаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни по преценка на кмета на общината.

(3) (Нова-Реш.476 от 20.10.98 г.) Удължаването на срока по ал.1 и промените в условията на конкурса по ал.2 се публикуват по реда на чл.15, ал.1.

14Чл.23. (1) (Доп.-Реш. 476 от 20.10.98 г.) Конкурсната комисия изготвя доклад до кмета на общината в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на предложенията или срока по чл.21, в който оценява и подрежда представените предложения.

(2) При необходимост конкурсната комисия предлага на кмета на общината ползване на експерти за оценка на предложенията.

15Чл.24. (1) ( Изм.-Реш. 476 от 20.10.98 г. ) Кметът на общината в срок до 7 дни от получаването на доклада на конкурсната комисия определя участника, спечелил конкурса.

(2) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.

(3) Кметът на общината може да отхвърли всички предложения, като в този случай не е длъжен да се мотивира.

(4) С решение по ал.1 се освобождават депозитите на участниците като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.

Чл.25. Участниците в конкурса подават жалба по реда на Закона за административното производство за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане в седемдневен срок от датата на обявяване решението на кмета на общината за определяне спечелилия конкурса участник.

Чл.26. (1) Кметът на общината сключва договор със спечелилия конкурса в двуседмичен срок от обявяване решението по чл.24, ал.1.

(2) Договорът се сключва в писмена форма и в него задължително се включват условията при които е спечелен конкурса.

14Чл.23. (1) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Конкурсната комисия изготвя доклад до кмета на общината в който оценява и подрежда представените предложения.

15Чл.24. (1) Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Кметът на общината в срок до 15 дни от получаването на доклада на конкурсната комисия определя участника, спечелил конкурса.

(3) В случай, че спечелилият конкурса откаже да подпише договора депозитът не се връща и договорът може да се предложи по преценка на кмета на следващ класирал се кандидат.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ

Чл.27. (1) Преки преговори с потенциални купувачи или наематели Кметът на Общината може да провежда за разпореждане и отдаване под наем на частно общинска собственост.

(2) За предвидените за разпореждане или отдаване под наем чрез преговори общински имоти си прави обявление на таблото в Община Шумен.

Чл.28. (1) Преговорите се провеждат въз основа на подадена молба от кандидата до Кмета на Общината.

(2) В зависимост от броя на подадените молби Кметът на Общината провежда преговори или обявява търг или конкурс.

Чл.29. Договорените стойности на сделките или наемите не могат да бъдат по-ниски от стойностите, определени на базата на о(нормативно действащите или приети от Общинския съвет такси или базисни наемни цени.

Чл.30. (1) Въз основа на проведените преговори Кметът на Общината сключва договор за разпореждане или отдаване под наем на общинския имот.

(2) Договорът за разпореждане с общински имот се вписва в нотариалната служба по местонахождението на имота.

Чл.31. В съответствие с чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество договорите за продажба на общински имоти по чл.27, ал.1 от настоящата наредба се подписват след решение на Общинския съвет.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ГАРАЖИ И ГСК

Чл.32. Нормативно основание за учредяване право на строеж на гаражи и ГСК е чл.37, ал.1, 2 и 5 от Закона за общинската собственост.

Чл.33. Право на строеж върху общинска земя се учредява съгласно предвижданията на подробния градоустройствен план на населеното место за включване в строителните граници земя, в дворната част на парцелите или в обособени самостоятелни терени със заповед на Кмета на Общината.

Чл.34. Терените за учредяване право на строеж и начинът на застрояване стават публично достояние чрез:

 1. Съобщения в местната преса;
 2. Обявление поставено на подходящо място в сградата на Общината.

Чл.35. (1) Право на строеж се учредява възмездно, след провеждане на търг.

(2) Началната тръжна цена се определя със заповед на кмета на община Шумен, на базата на пазарните цени за съответната зона.

16Чл.36. (Изм. Реш. 317 от 29.02.98 г.) Право за участие в търга имат физически и юридически лица, собственици на имоти и автомобили, както следва:
А) За жилищни кооперации - собственици на имоти в същия парцел;
Б) За квартали със смесено застрояване - собственици на имоти в същия квартал;

16Чл.36. Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Право за участие в търга имат физически и юридически лица, собственици на имоти и автомобили в квартала.

В) Ако гаражната група е отделена в самостоятелен парцел, право на участие в търговете имат собствениците на имоти в квартала;
Г) Собствениците на парцели за индивидуално жилищно строителство нямат право на участие в търговете, ако в парцела им има възможност за построяване на гараж.

17Чл.37. При подаване на молбата за учредяване правото на строеж на гараж кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да не притежават гараж или отстъпено право на строеж на гараж в съответното населено място на общината;
 2. Да не са прехвърляли или продавали през последните три години гараж или отстъпено право за строеж на гараж в същия квартал;
 3. Да притежават лек автомобил;
 4. (Доп.-Реш. 317 от 29.02.98 г.) Да притежават застроен недвижим имот в същия парцел (квартал).

18Чл.38. (Изм.-Реш. 317 от 29.02.98 г.) Кандидатите за участие в търга задължително закупуват тръжна документация от Общината. В указания в нея срок представят заявка за участие, придружена със същите документи:

 1. Ксерокопие от нотариален акт за застроения имот;
 2. Ксерокопие от талона на автомобила;
 3. Ксерокопие от паспорта с адресна регистрация и за юридическите лица - решение за съдебна регистрация.
 4. Декларация за семейно и имотно състояние по образец;
 5. Документ за инвалидност /ако има такъв/;
 6. Документ за отчужден законно построен гараж /ако има такъв/.

Чл.39. (1) Всяко семейство може да придобие право на строеж само на един гараж.

17Чл.37. т.4 Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Да притежават застроен недвижим имот в същия парцел

18Чл.38. Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97г.) Кандидатите за участие в търга подават молба до Кмета на Общината, придружена със следните документи:

(2) Горното ограничение важи и за всяко юридическо лице. 19Чл.40. ( Изм.-Реш. 317 от 29.02.98 г.) (1) Допуснатите до участие кандидати - инвалиди - правоимащи по чл.51, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ДВ бр. 97/96 г.), родители на деца инвалиди до 16-годишна възраст, обезщетени собственици на имоти, в които е имало законно построен гараж, с предимство получават право на строеж по начална тръжна цена без участие в наддаването.

(2) Лицата по предходната алинея имат право на избор на гаражни клетки. При конкуренция предимство да правят избор имат инвалидите или тези от тях с по-тежка група. При равни условия се тегли жребий.

Чл.41. При недостиг на кандидати свободните петна се заемат от:

 1. Община Шумен;
 2. Кандидати отговарящи на изискванията по настоящата наредба живущи в съседни квартали, определени по предложение на гл.архитект и със заповед на кмета.

Чл.42. Търгът за учредяване право на строеж на гаражи се провежда съгласно условията и реда на глава втора от настоящата наредба.

Чл.43. (1) След провеждане на търга комисията предоставя на спечелилите търга протокол, който да им послужи за учредяване на ГСК.

(2) На спечелилия търга участник, след плащане на цената се връщат депозитите за участие на другите обекти.

Чл.44. Не се разрешава смяна предназначението на гаражите, построени по учреденото право на строеж по реда на настоящата наредба.

19Чл.40. Първоначален текст (Реш. 281 от 14.11.97 г.) Допуснатите до участие кандидати: инвалиди - първа група, родители на деца - инвалиди до 16 годишна възраст, обезщетени собственици на имоти, в които е имало законно построен гараж, с предимство получават право на строеж по начална тръжна цена без участие в наддаването.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата влиза в сила от 01.12.1997 година.

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

§3. Наредбата е приета от Общинския съвет с Решение № 281 от 14.11.1997 година, изменена и допълнена с Решение № 317 от 29.02.1998 г. и Решение № 476 от 20.10.1998 г.

Измененията, приети с Решение № 476 от 20.10.1998 г., влизат в сила от 01.11.1998 г.

 

Председател: Пламен Петков