НАРЕДБА

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА В ОБЩИНА ШУМЕН

Приета с Реш. № 486 от 29.10.98 г., отм. с Реш. 850 от 11.12.2006г. на Общински съвет - Шумен

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наредбата регламентира реда и изискванията за регистриране и стопанисване на кучетата на територията на Община Шумен.

Наредбата се създава в съответствие с изискванията на УКАЗА за борба с болестта “бяс”, а Решение № 21 на МС от 20.01.1995 год.

Чл.2. По вида на стопанисването, кучетата се квалифицират:

 1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, на организации, учреждения и др., записани в регистрите на Общината.
 2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, в което домуват или на придружителя им, но без регистрация.
 3. Безнадзорни с определен собственик или регистрация, но свободно движещи се.
 4. Безстопанствени – без собственик, регистрация и свободно движещи се.

Чл.3. Собствениците на кучета са отговорни за извършените от кучетата им нарушения и са длъжни да обезщетят всички вреди причинени от тях.

 

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ

Чл.4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират, след като кучето навърши 3 (три) месечна възраст.

Чл.5. Регистрацията на кучетата e двустепенна и включва:

 1. Административна регистрация:

  а) Извършва се от кметовете или от упълномощени от тях лица;

  б) Собствениците на кучета трябва да представят следните документи:

  в) Регистрацията включва:

  г) Издава се специален жетон, който се подменя всяка година. Жетонът се изработва и осигурява от общинската администрация;

  д) Регистрацията се извършва за срок от 1 (една) година;

  е) При извършване на регистрацията, собственикът заплаща стойността на жетона и таксите за административните услуги.

 2. Ветеринарно медицинска регистратура. Извършва се от Районната ветеринарно-медицинска служба и упълномощени от нея поделения и фирми по ред определен от ЗВД и Правилника за приложението му.

Чл.6. Таксата за регистрация се заплаща ежегодно по реда на ЗМДТ.

 1. Не се събира такса по ал.1 за регистрирани кучета на войската и полицията, кучета, които се използват за опазване на стопански обекти и стада, за кучета на слепите, инвалидите и на самотните граждани над 70 годишна възраст, както и за държавните за опитни цели кучета на научните и медицински учреждения.
 2. Таксите за ветеринарно-медицинска регистрация се заплащат при всяко освидетелствуване на кучета, съгласно действуващата тарифа на ЗВД, извън стойността на изразходваните лечебни, превързочни и други материали, по начин определен от отрасловото министерство.

 

ІІІ. РЕД И НАЧИН ЗА СТОПАНИСВАНЕ

Чл.7. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижата на добри стопани.

Чл.8. (1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник и повод, а на агресивните с наморник.

(2) Кучетата използване за служебни цели се придвижват съгласно изискванията на извършената дейност.

Чл.9. При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и други открити площадки, собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното место.

Чл.10. ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради.
 2. Превозване на кучета в градския обществен транспорт.
 3. Преминаването и престоя на кучата по детските площадки и територията на детските ясли, градини и училищни дворове.
 4. Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.
 5. Свободно пущане на кучета извън разрешените и обозначени места.

Чл.11. (1) Кмета на Общината и кметовете на населените места със заповед определят разрешените и забранени места за допускане и други места за свободно пускане на кучета и ги обозначават.

(2) Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на населените места, на определените по ал.1 места, в личната си собственост и при служебна нужда, като осъществяват необходимия надзор.

Чл.12. (1) Безнадзорните и безстопанствени кучета подлежат на отлов от специализирано звено към Община Шумен.

(2) Събраните и уловени кучета, тяхното ветеринарно-медицинско обслужване, пренасочване и унищожаване се извършва в специализиран приют (кучкарници).

Чл.13. (1) Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат веднага в кучешкия приют или в определени ветеринарни клиники, където се изолират и преглеждат.

(2) Кучета, за които се установи, че са опасно болни или не подлежат на пренасочване, се унищожават съгласно ЗВД.

 

ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА

Чл.14. Специализираният приют за кучета е със статут на самостоятелно звено на общинско финансиране.

Чл.15. Дейностите в приюта се уреждат с вътрешен Правилник, утвърден от Кмета на Общината, съгласуван с РСВМО гр.Шумен.

 

V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.16. Контролът на настоящата Наредба се извършва от специализирани общински и здравно-медицински органи, които съставят актове за нарушенията, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл.17. За нарушения на настоящата Наредба се налагат глоби от 1 до 300 лв.

Чл.18. (1) В случай на установяване на нерегистрирано куче, собственикът се предупреждава писмено да го регистрира в едномесечен срок.

(2) Ако след срока по ал.1 кучето не бъде регистрирано, съгласно чл.5, на собственика се налага глоба 50 лв. по реда на чл.16.

Чл.19. По реда на тази наредба се наказват и собствениците на кучета, които не изпълняват задължителните указания на Ветеринарно-медицинските служби.

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.20. (1) Всички разходи свързани с прилагането на тази Наредба се финансират от Общината, ОФООС и от спонсори.

(2) За тези разходи се изготвя план-сметка, която се утвърждава заедно с бюджета.

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси и ЗВД.

§2. (1) Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината и Кметовете по населени места.

(2) Длъжностните лица по ал.1 в едномесечен срок от приемане на наредбата със заповед определят местата за допускане и свободно пускане на кучетата съгласно чл.10.

§3. До изграждането на приют за бездомни кучета, проблемите с тях се решават чрез приети от Общинския съвет в срок до 30.11.98 г. мерки, предложени от Кмета на Общината и Работна група към Общинския съвет по проблемите на скитащите кучета.

§4. (1) Настоящата Наредба отменя всички други разпоредби, който и противоречат или уреждат въпросите по друг начин.

(2) Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й и подлежи на обнародване в един местен ежедневник.

(3) Наредбата е приета от Общински съвет – Шумен с Решение № 486 по Протокол № 57 от 29.10.1098 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Петков