НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

/Приета с решение № 233 от 28.07.2016 г., изм. с Реш. 423 от 30.03.2017 г.,изм. с Реш. 454 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен, изм. с реш. 43 от 12.06.2017 г. на Административен съд Шумен/

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Шумен.

Чл.2. Община Шумен гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:

1. Осигуряване правото на предучилищно образование;

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. Хуманизъм и толерантност;

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

Чл.3.(1) В съответствие с чл. 56 от ЗПУО предучилищното образование се осъществява в общинските детски градини на територията на Община Шумен, а задължителното предучилищно образование - и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) В съответствие с чл. 57 от ЗПУО децата постъпват в детска градина на територията на Община Шумен не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) В детските градини на територията на Община Шумен могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст – по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(5) В детските градини на територията на Община Шумен могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

(6) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

(7) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет.

Чл.4.(1) В съответствие с чл. 25 ал(2) и чл. 56 от ЗПУО в общинските училища на територията на Община Шумен може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ТРЕТА от тази Наредба.

Чл.5.(1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

1. първа възрастова група - 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. (3) и (4) - 2-4 години;

2. втора възрастова група - 4-5 годишни;

3. трета подготвителна възрастова група - 5-6 годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група - 6-7 годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.

Чл.6.(1) Децата от възрастовите групи по чл. 5.(1) в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл. 60 от ЗПУО, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

(5) Разпоредбите на предходните ал.(3) и ал.(4) се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

Чл.7.(1) Според изискванията на чл. 14 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 5.(1) на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 5.(1) на тази Наредба.

(4) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответните разпоредби на чл. 60, ал. 1 и 2 от ЗПУО.

Чл.8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с кмета на община Шумен.

Чл.9. Постъпването на децата за предучилищно образование в Община Шумен се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 3. от тази Наредба.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

РАЗДЕЛ І.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В І-ва И ВЪВ ІІ-ра ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Чл.10. На видно място в детската градина, на интернет страницата на детската градина и на сайта на община Шумен се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група.

Чл.11. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

Чл.12.(1) Кандидатите подават заявление по образец съгл. Приложение 1 от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация.

Чл.13.(1) Към заявлението по чл.13 се прилагат:

1. Копие от акта за раждане на детето;

2. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;

3. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;

4. Документи, доказващи семейно положение (ако има основание за предимство) по чл.20.

(2) При подаване на документите, се представят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.

Чл.14. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина.

Чл.15. Подаването на Заявление за кандидатстване може да се извърши и по електронен път при спазването на чл. 13 от настоящата Наредба. Оригиналите на документите се представят в детската градина до 30-ти април на съответната календарна година.

Чл.16. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.

Чл.17. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

Чл.18. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

Чл.19.(1) При приема на деца в първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:

1. Деца със специални образователни потребности - 4 точки;

2. Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина - 2 точки ;

3. Деца кръгли сираци и деца с един родител - 6 точки ;

4. Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21,т. 7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст - 5 точки ;

5. Трето и следващо дете на многодетни родители (доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца) - 2 точки ;

6. Деца-близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. - 3 точки ;

7. Деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 1 точка ;

8. Деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71 до 100% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК) - 2 точки;

9. Деца на двама работещи или учещи родители - 4 точки;

10. (отм. с Реш. 454 от 27.04.2017 г.)

Стар текст на чл. 19, ал. 1, т. 10, отм. с Реш. 454 от 27.04.2017 г.
чл. 19, ал. 1, т. 10 Деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието - 1 точка;

11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ - 2 точки;

12. (отм. с Реш. 43 от 12.06.2017 г. на Административен съд Шумен)

Стар текст на чл. 19, ал. 1, т. 12, отм. с Реш. 43 от 12.06.2017 г. на Административен съд Шумен
чл. 19, ал. 1, т. 12 Месторабота на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ - 2 точки

(2) Класирането се извършва съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени в чл. 19. В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.

(3) По силата на чл. 192 от ЗПУО в група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(4) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група или паралелка може да бъде по-голям от посочения в ал. 3 след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието - Шумен. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран - по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.

(5) Документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. (1),т. 9 могат да бъдат:

1. Документ от учебното заведение, в което учи родителят/настойникът, удостоверяващ, че лицето се обучава там и не е прекъснало обучението си;

2. Документ от работодателя, че родителят/настойникът работи в съответното предприятие, фирма, дружество или друго. Документът съдържа изх. №, мокър печат с подпис и Булстат. За самоосигуряващи се родители - декларация, че е работещ и е регистриран като самоосигуряващо се лице. За земеделски производители - актуална регистрационна карта.

Чл.20. Децата на родители/ настойници, които не са представили удостоверяващи документи по предходния чл. 19, се приемат в детското заведение по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при наличие на свободни места.

Чл.21. Когато родителят/настойникът заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, заявлението му се разглежда по общия ред.

Чл.22.(1) На заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина съгласува класирането по определените с тази наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи. Децата ползващи предимства в съответствие с чл. 19, се приемат преди всички останали.

(2) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

Чл.23.(1) Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина и на интернет страницата на градината до 31 май.

2. От 01 до 05 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.

3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените в чл. 19 критерии.

4. Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова група е незаето място към 06.06. на съответната година.

Чл.24. Директорите на детските градини до 15 юни представят информация в отдел „Образование, наука и развитие” на Община Шумен за приетите деца в първа възрастова група.

Чл.25. Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 1 септември на съответната година. В случай, че 1 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Чл.26. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група и яслена група се приемат и преди посочения срок.

Чл.27. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

Чл.28.(1) Детето постъпва в детска градина на територията на Община Шумен след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

Чл.29.(1) Децата във втора възрастова група се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

(2) Децата във втора възрастова група се приемат по реда на чл. 28 от настоящата Наредба.

Чл.30.(1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини на територията на Община Шумен през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина.

(3) (отм. с Реш. 423 от 30.03.17 г.)

Стар текст на чл. 30, ал. 3, отм. с Реш. 423 от 30.03.2017 г.
чл. 30, ал. 3 Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на Община Шумен е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина по чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

(4) (отм. с Реш. 423 от 30.03.17 г.)

Стар текст на чл. 30, ал. 4, отм. с Реш. 423 от 30.03.2017 г.
чл. 30, ал. 4Директорът на приемащата детска градина на територията на Община Шумен задължително извършва проверка в електронната система ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО за присъствие на детето в електронния регистър и, ако детето е записано там, изисква от родителите/ настойниците да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община Шумен, издаден от предходната детска градина.

(5) (отм. с Реш. 423 от 30.03.17 г.)

Стар текст на чл. 30, ал. 5, отм. с Реш. 423 от 30.03.2017 г.
чл. 30, ал. 5При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на Община Шумен.

Чл.31. (отм. с Реш. 423 от 30.03.17 г.)

Стар текст на чл. 31, отм. с Реш. 423 от 30.03.2017 г.
чл. 31. Децата се отписват от детските градини при неразплатена такса за ползване на детска градина по чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен за два последователни месеца от страна на родителите/настойниците.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ІІІ-та И ІV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Чл.32.(1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи, непосещавали детски градини, се приемат в детски градини или в училища, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места.

(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. чл. 12 - 19 от настоящата Наредба.

(3) На свое заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина/училището разглежда постъпилите заявления, извършва класиране по определените с тази наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и разпределението им в групите.

(4) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

(5) Процедурата по записване на децата се осъществява по реда на чл. 23. от настоящата Наредба.

Чл.33. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина/ училището на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/училището на първия следващ работен ден.

Чл.34. Детето постъпва в детска градина/училище на територията на Община Шумен след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и разписани в чл. 28 (ал.1) и (ал.2) от настоящата Наредба.

Чл.35.(1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/училища може да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година.

(2) Преместването на територията на Община Шумен е при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(3) Преместването се извършва с Удостоверение за преместване.

(4) Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директорите на приемащата и изпращащата детска градина и училища.

(5) За извършеното преместване писмено се информира отдел „Образование, наука и развитие” на Община Шумен.

(6) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец № 1 или № 2.

Чл.36. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в І клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

Чл.37. На основание чл. 347 от ЗПУО родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Шумен е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

Наредбата отменя досега прилаганите Правила за прием на деца в обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на община Шумен, приети с Решение № 290 по Протокол № 18/20.12.2012 г. на Общински съвет - Шумен.

§2 Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Шумен се осъществява от кмета на Община Шумен.

§3 Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Шумен се публикува в сайта на Община Шумен, местните медии и на видно място в детските градини и училищата с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина и училището.

§4 Разпоредбите по чл. 7, ал. 3 и чл. 15 влизат в сила от 01.01.2017 г.

§5 Наредбата е приета на заседание на Общински съвет - Шумен с решение № 233 по протокол № 11 от 28.07.2016 г. и влиза в сила от 01.08.2016 г., на която дата следва да се публикува на сайта на общината и в местен ежедневник.

Приложение 1