НАРЕДБА

ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

/приета с Решение № 82 от 30.04.2008 г./

/отменена с Решение № 1039 от 25.06.2015 г. на Общински съвет Шумен/

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Шумен.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за:

  1. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4,5 и 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за което е изтекъл срока за изпълнение на Заповедта на Кмета на Община Шумен.
  2. незаконни строежи или части от тях, изградени в нарушение на чл. 147 и чл. 151, ал. 1 на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред;
  3. обекти по чл. 57а на ЗУТ;
  4. строежи по § 17 от Преходните разпоредби на ЗУТ

Чл. 3. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал.4, 5 или 6 на ЗУТ, Кметът на общината или оправомощено от него лице изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта, или до отсъствуващите лица съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

(2) поканата съдържа:

  1. име, на обитаващия сградата. Отсъстващите лица се уведомяват по параграф 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
  2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;
  3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);
  4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;
  5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;
  6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи, ако това е необходимо.

Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, указан в писмената покана на Кмета на Община Шумен или оправомощеното от него лице по чл. 3 от настоящата Наредба се извършва проверка по изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол (Приложение № 1)

(2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, Кметът на общината или оправомощеното от него лице пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

Чл. 5. (1) В едноседмичен срок от съставяне на констативния протокол съответните специалисти от дирекция “УТ” провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на Община Шумен по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ срока, необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (по изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2) , който се представя на Кмета на общината или на оправомощеното от него лице.

(2) Когато се констатира необходимост да се изготви част “ПБЗ” План за безопасност и здраве или конструктивно становище, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.

(3) В случаите по предходната алинея действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на План за безопасност и здраве, или конструктивно становище.

Чл. 6. (1) В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) Кмета на общината или оправомощеното от него лице открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

(2) В случаите, когато стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в НВМОП прагове, изпълнението им се възлага на лице, с опит по събарянето и притежание на необходимата строителна техника.

Чл. 7. (1) В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, Кметът на общината или оправомощено от него лице определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица и отсъствуващите лица съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

(2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, съгласно заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 196, ал. 7 от ЗУТ и чл.272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.

Чл. 9. На определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и при необходимост в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Общината Шумен по чл. 195, ал. 4,5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).

Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и други движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване, ако самосрутващата къща позволява това и не застрашава живота на изпълнителите.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на общината или оправомощеното от него лице съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му. Изнасяне на движимото имущество се извършва само тогава, когато самосрутващата къща позволява това с цел безопасност на хората.

(3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 14 от настоящата наредба, ако има такива.

Чл. 11. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице – представител на изпълнителя, и се извършва съгласно “План за безопасност и здраве” както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др., когато това се налага.

(2) В процеса на изпълнението на заповедта по ал. 1 изпълнителят е длъжен да спазва проекта по част “ПБЗ” и нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 12. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Шумен по чл. 195,ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинската администрация, изпълнителя и ако е необходимо в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 13. Собственик, чиято сграда се премахва и е единствена собственост, се настанява в Общинско жилище след подаване на необходимите документи, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с Общински жилищни имоти.

Глава трета
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 14. ( 1) Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4,5 или 6 на ЗУТ и протокол за извършените разходи, подписан от упълномощени представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на Част пета “Изпълнително производство” от Гражданския процесуален кодекс.

(2) От размера на извършените разходи съгласно приложение №5 се приспада цената, получена от продажбата на годни строителни материали от премахнатия обект.

Глава четвърта
КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА

Чл. 15. Настоящата наредба се контролира и изпълнява от сектора “Контрол по строителството и преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности” към Дирекция УТ при Община Шумен.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. “Премахване на строеж” представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2.“Адресат/адресати на заповедта” са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право, или извършителят на строежа.

§ 3. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§ 4. “Изпълнител” е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, НВМОП на Община Шумен, на което е възложено извършването на СМР по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ.

§ 5. “ПБЗ” –План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 год.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Наредбата се приема на основание Чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 на закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

§ 8. Наредбата влиза в сила три дни след датата на публикуването й в местен ежедневник.