НАРЕДБА

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

/ Приета с Реш. 850 от 11.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г. на Общински съвет – Шумен /

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба регламентира реда и условията за отглеждане и регистриране на кучета на територията на община Шумен.

Чл. 2. Според начина на отглеждане и предназначението им, кучетата се класифицират на:

1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации, учреждения и други, и са записани в регистрите на общината.

2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или учреждението, в което домуват, но са без регистрация.

3. Безнадзорни - когато са с определен собственик и с регистрация, но се движат свободно без придружител.

4. Безстопанствени - когато са без собственик и регистрация и са свободно движещи се.

Чл. 3. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ

Чл. 4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в тримесечен срок след придобиването им.

Чл. 5. (1) Регистрацията на кучета е двустепенна - административна и ветеринарно-медицинска.

(2) Административната регистрация се извършва от кмета или упълномощено от него лице след представяне на следните документи:

1. Заявление за регистрация – по образец.

2. Ветеринарномедицински паспорт.

3. Документ, удостоверяващ целта за използване на кучето, издаден от специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.).

4. Квитанция за платена административна услуга.

(3) Регистрацията се извършва еднократно и включва вписване в специален регистър на:

1. Номер и дата на регистрацията.

2. Номер на обозначителния знак

3. Трите имена и постоянен адрес на собственика.

4. Адрес, на който пребивава кучето.

5. Порода, външни белези и име на кучето, съгл.ветеринарномедицинския паспорт.

6. Цел за използване на кучето.

7. Ветеринарномедицински паспорт – номер и начин на трайно маркиране (татуировка или микрочип), дата на издаване.

8. Дата на имунизация през съответната година.

9. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със съответния документ.

10. Платена такса – номер на квитанция, дата.

11. Деклариране с подпис на собственика за запознаване със задълженията му по настоящата Наредба и размерите на налаганите глоби.

(4) При регистрацията собственикът получава обозначителен знак, който се подменя всяка година.

(5) Безплатна регистрация на кучета се извършва за:

1. Пенсионери над 65-годишна възраст – за 1 куче.

2. Хора с увреждания (слепи хора) – за 1 куче.

3. Специализирани кучета на МО и МВР.

4. Стопани, които са предоставили доброволно своите кучета за кастрация.

(6) Информация за регистрираните в общинския регистър кучета се предоставя служебно на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.

(7) Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от практикуващ ветеринарен лекар, по реда, определен в закона за ветеринарномедицинското дейност.

Чл.6. Всички настъпили изменения /продажба, смърт и промяна на местоживеене/ се обявяват от собствениците в Районната ветеринарномедицинска служба и Общината чрез съответните документи, удостоверяващи промените.

Чл. 7. (1) Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в общинската данъчна служба до 31 март на съответната календарна година, съгласно действащата тарифа по Закона за местните данъци и такси, определена от Общинския съвет.

(2) От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ съгл.чл.5, ал.2, т.3 собствениците на:

1. Кучета на инвалиди.

2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка.

3. Кучета, използвани за опитни цели.

4. Кучета, използвани от Българския червен кръст.

5. Кастрирани кучета.

6. Ловни кучета.

(3) При придобиването на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.

(4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(5) При представяне на отчета за бюджета, общинска администрация внася отчет за събраните такси и план-сметка за разходването им през следващата година.

 

ІІІ. РЕД И НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 8. (1) Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към кучетата с грижата на добри стопани и да им осигуряват:

1. Достатъчно количество храна и вода.

2. Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане.

3. Ако ги отглеждат в затворени помещения, да им осигуряват необходимата разходка.

4. Редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация, обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване.

5. Да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови ситуации.

6. Да осъществяват постоянен непосредствен контрол върху поведението на кучето извън дома си.

(2) Собственик, който не може да полага необходимите грижи съгл. ал.1, предава кучето на приют, организация или лице, което да го отглежда съгл.условията по ал.1.

(3) Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на:

1. Нежелано размножаване.

2. Бягство на животното.

3. Създаване на опасност за хора или други животни.

4. Замърсяване на обществени места, като почистват мястото след дефекация.

(4) Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да носят със себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

(5) При бягство и загубване на куче, собственикът е длъжен в 3-дневен срок да уведоми в писмена форма общинската администрация.

Чл. 9. (1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник, върху който се поставя обозначителния знак за регистрация и повод, а за агресивните - и с намордник.

(2) Кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, задължително се извеждат на разходка с намордник.

(3) Кучетата, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно изискванията на извършваната от тях дейност.

Чл. 10. Забранява се:

1. Извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета и кучетата, изброени в чл.9, ал.2 - и без намордник.

2. Въвеждането на кучета в закрити обществените сгради, заведенията за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.

3. Превозването на кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод и намордник.

4. Преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове.

5. Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.

6. Свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени места в населените места.

7. Отглеждане на кучета в избени и тавански помещения, тераси, гаражи и около жилищните блокове на нееднофамилните сгради.

8. Развъждането с търговска цел на кучета от частни лица в нееднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи.

9. Отглеждане на повече от 2 кучета, над 1-годишна възраст, в апартаменти на нееднофамилни жилищни сгради.

10. Организирането на борби с кучета.

11. Вдигането на шум от кучета в часовете за отдих.

12. Разхождането на кучета от породите, изброени в чл. 9, ал. 2 от малолетни лица.

13. Свободното пускане и движение на породите, изброени в чл. 9, ал. 2, на територията на общината.

14. Ловенето и избиването на кучета, без разпореждането на компетентните органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин.

Чл. 11. (1) Кметът на общината и кметовете на населените места определят със заповед разрешените и забранени места за свободно пускане на кучета.

(2) Местата за свободно пускане надлежно се обозначават от общинската администрация.

Чл. 12. Общинската администрация и кметовете на населените места се задължават при сигнал от граждани за изоставени, наранени, хронично болни и злонравни кучета да проведат, съвместно с РВМС и районното полицейско управление, необходимите мероприятия.

Чл. 13. (1) Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от собственика при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи епизоотични действия.

(2) Кметът на общината и кметовете на населените места организират мероприятията за борба с безстопанствените кучета.

 

IV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 14. (1) Контролът по настоящата наредба се извършва от специализираните общински органи.

(2) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица на общинската администрация, определени от Кмета на Община Шумен.

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, Кметът на общината издава наказателни постановления.

(4) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 15. (1) За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание глоба.

(2) При установяване на нерегистрирано куче, собственикът му се глобява с 50 лв. и писмено се предупреждава да извърши регистрация в едномесечен срок.

(3) Ако след срока по ал.2 кучето не бъде регистрирано съгласно чл.5 от Наредбата, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв.

Чл. 16. За нарушения по чл.10 се налагат глоби, както следва:

1. За извеждане на кучета без повод, а на агресивните кучета и кучетата, изброени в чл.9, ал.2 и без намордник – глоба в размер на 200 лв.

2. За въвеждане на кучета в обществени сгради, заведения за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежа¬щите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР – глоба в размер на 100 лв.

3. За превозване на кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод и намордник – глоба в размер на 100 лв.

4. За преминаване и престой на кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове – глоба в размер на 200 лв.

5. За допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите – глоба в размер на 100 лв.

6. За свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени места – глоба в размер на 100 лв.

7. За отглеждане на кучета в избени и тавански помещения, тераси, гаражи и около жилищните блокове на нееднофамилните сгради – глоба в размер на 200 лв.

8. За развъждане с търговска цел на кучета от частни лица в нееднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи – глоба в размер на 200 лв.

9. За отглеждане на повече от две кучета, над 1-годишна възраст, в апартаменти на нееднофамилни жилищни сгради – глоба в размер на 100 лв.

10. За организиране на борби с кучета – глоба в размер на 500 лв.

11. За вдигане на шум от кучета в часовете за отдих – глоба в размер на 100 лв.

12. За разхождане на кучета от породите, изброени в чл. 9, ал. 2 от малолетни лица – глоба в размер на 100 лв.

13. За свободно пускане и движение на породите, изброени в чл. 9, ал. 2, на територията на общината – глоба в размер на 300 лв.

14. За ловене и избиване на кучета, без разпореждането на компетентните органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин – глоба в размер на 500 лв.

(2) За изоставяне на куче, собственикът заплаща глоба в размер на 300 лв.

(3) Ако собственикът на загубено куче не извести писмено в 3-дневен срок общинска администрация, заплаща глоба в размер на 200 лв.

 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за ветеринарното дело, Закона за местните данъци и такси и отменя Наредбата за регистриране и стопанисване на кучета, приета с Решение № 486 от 29.10.1998 г. на Общински съвет – Шумен.

§ 2. (1) Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината и кметовете на населените места.

(2) Длъжностните лица по чл. 11, в едномесечен срок от приемането на наредбата определят местата за допускане и за свободно пускане на кучетата.

§ 3. (1) Наредбата влиза в сила от 1.01.2007 г. и подлежи на публикуване в интернет-страницата на община Шумен и в местната преса.

(2) Лицата, които са придобили кучета до влизането в сила на Наредбата са длъжни да ги регистрират в срок до 3 месеца от срока по ал.1.