НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Приета с Реш. 670 от 30.03.06г., изм.и доп. с Реш. 953 от 03.05.07 г., отм. с Реш. 198 от 25.09.2008 г. на Общински съвет – Шумен

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази наредба има за цел в съответствие със Закона за общинската собственост /ЗОС/ и други действащи законови и подзаконови нормативни актове да уреди условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество

Чл.2. (1) При условията и реда на тази наредба се провеждат:

 1. Търговете и конкурсите за разпореждане с имоти частна общинска собственост;
 2. Търговете за продажба на движими вещи на стойност над сто лева.
 3. Търговете и конкурсите за отдаване под наем на:
  • 3.1. имоти общинска собственост;
  • 3.2. имоти включени в капитала или предоставени за управление на едноличните търговски дружества с общинско имущество;
  • 3.3. имоти или части от имоти, публична общинска собственост, предоставени за безвъзмездно управление на юридическите лица, на които са делегирани права като разпоредители на бюджетни кредити (образователно - възпитателни заведения).

(2) Решение за провеждане на търг или конкурс се взема:

 1. от общински съвет, за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост и за разпореждане с имоти частна общинска собственост, с изключение на учредяване право на строеж за гаражи;
 2. от управителя, съответно от изпълнителния директор за отдаване под наем на имоти, включени в капитала на еднолични търговски дружества с общинско имущество или предоставени им за управление;
 3. от ръководителя на образователно - възпитателното заведение, след съгласуване на тръжната или конкурсната документация с Кмета на Община Шумен;
 4. от кмета на общината във всички останали случаи, включително и общинските предприятия.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса:

 1. за сделките по ал.1, т.1, кметът издава заповед и сключва договор със спечелилият търга, съответно конкурса участник;
 2. за сделките по ал.1, т.2, кметът издава заповед, с която задължава спечелилият търга, участник да заплати стойността на вещта и другите дължими данъци и такси;
 3. за сделките по ал.1, т.3, кметът или определено от него длъжностно лице, съответно управителят или изпълнителният директор или ръководителят на образователно-възпитателното заведение сключва договор със спечелилия търга, съответно конкурса участник.

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ

 

Чл.3. (1) В изпълнение на решението на общински съвет, за организацията и провеждането на търг, кметът на общината назначава със заповед комисия, в състав от три до пет членове, като поне един от състава и следва да бъде правоспособен юрист.

(2) В останалите случаи за организацията и провеждането на търг, органът по чл2, ал.2, т.2, 3 и 4 назначава със заповед комисия, в състав от три до пет членове, като поне един от състава и следва да бъде правоспособен юрист.

(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на членовете й.

(4) Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване, което се определя за всеки конкретен случай от органа по чл.2, ал2 . Заповедта за организацията и провеждането на търг трябва да съдържа:

 1. Наименование и описание на предмета на търга;
 2. Вид на търга;
 3. Мястото, деня и часа на провеждане на търга;
 4. Начална цена;
 5. Размер на депозита;
 6. Начин на плащане на цената и изискваните обезпечения;
 7. Размер и начин на плащане на таксата за получаване на тръжната документация и мястото, където тръжната документация може да се получи;
 8. Деня и часа за провеждане на втори търг в случаите по чл.6, ал.2;
 9. Други условия.

(5) Със заповедта се утвърждава тръжната документация и проекта за договор като част от нея. Тръжната документация трябва да съдържа:

 1. Обстоятелствата по чл.3, ал.4 с конкретни данни за всяко от тях;
 2. Времето и начина на оглед на обекта;
 3. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга;
 4. Основанията, при които тръжната комисия декласира съответния участник.

Чл.4. (1) Началната тръжна цена, при разпореждане с общински имоти и вещни права върху тях се определя от общински съвет, съответно от кмета, въз основа на препоръчителна експертна оценка от лицензиран оценител.

(2) Началната тръжна цена при отдаване под наем на общински имоти се определя по реда на Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, като за дейности и обекти извън обхвата на наредбата началната тръжнацена се определя от комисия назначена от кмета на общината съобразно площта на обекта, местоположението и предназначението му.

(3) Началната тръжна цена при разпореждане с движима вещ на стойност над 100 лева се определя с експертна оценка, утвърдена от кмета.

(4) (изм.с Реш.953 от 03.05.07 г.) Размера на депозита за участие в търга и крайния срок за внасянето му се определя със заповедта по чл.3.

Стар текст на чл.4 ал.4, (изм.с Реш.953 от 03.05.07 г. )
(4) Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10 на сто от началната тръжна цена.

Чл.5. (1) За провеждането на търга се публикува обявление, в поне един местен ежедневник, което съдържа данните по чл.3, ал.4 както и времето и начина за оглед на обекта.

(2)Търгът се провежда не по - късно от 30 дни от датата на публикуването на обявата му.

Чл.6. (1) Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако и след този срок не се яви и друг кандидат, кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена

(2) Когато на търга не се яви кандидат търгът се обявява за не проведен и се провежда повторно в деня и часа, посочени в заповедта по чл.3, ал.4.

(3) Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал.2 се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Чл.7. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга председателят на комисията:

 1. Проверява присъствието на членовете на комисията;
 2. Обявява откриването на търга, неговия предмет, проверява документите на участниците и ги представя и констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга;
 3. Обявява допуснатите до участие кандидати и тези, които по решение на комисията не се допускат до разглеждане и класиране поради неспазване на някое от условията за участие съгласно тази наредба и /или тръжната документация, като посочва конкретното основание.

(2) В случай, че отсъстват председателят, правоспособният юрист или повече от един член на комисията, търгът се отлага за същия час и място на другия ден.

(3) При възникване на обстоятелство, което прави невъзможно откриването или продължаването на отложения при условията на предходната алинея търг, се насрочва нов търг.

(4) В случай по предходната алинея, когато се отлага вече започнат търг поради невъзможност за продължаването му или се насрочва нов търг, обявените до този момент за спечелили участници, за отделни обекти предмет на търга, запазват правата си.

(5) В случай, че в резултат на недопускането на участник по реда на ал.1, т.3, остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Чл.8. (1) Участниците в търга представят пред тръжната комисия заявление за участие в търга, документи за закупуване тръжни книжа и внесен депозит.

(2) За депозит се приема парична вноска по посочена банкова сметка или директно внесена в касата. Депозитът се внася в срок до края на работното време на деня преди търга.

Чл.9. (1) Към заявлението за участие в търга кандидатите прилагат и следните документи:

 1. За физически лица – копие от документ за самоличност;
 2. За юридически лица – удостоверение за актуалното състояние издадено с дата до шест месеца преди датата на провеждане на търга;
 3. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че фирмата не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 4. Декларация по образец, че участникът няма не погасени задължения към общината с настъпил падеж;
 5. Други документи съгласно тръжната документация.

(2) За спечелилият търга участник, комисията по чл.3, ал.1 в срок от 7 дни, може да провери верността на декларираните обстоятелства. При констатиране на невярна информация, участникът се декласира, а внесения депозит не се възстановява. За спечелил търга се обявява следващият класирал се участник.

Чл.10. (1) При търг с явно наддаване председателят обявява началната цена, от която започва наддаването и определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-вече от 10 на сто от началната тръжна цена.

(2)Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по предходната алинея.

(3)Преди третото обявяване на последното достигнато предложение, председателят прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилият участник и закрива търга.

(4)(изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.

Стар текс на чл.10, изм. с Реш. 953 от 03.05.07 г.
(4) В случай, че никой от участниците в търга, след изрична покана от председателя не направи наддавателно предложение, внесените от тях депозити не се възстановяват.

Чл.11. (1) При търгове с тайно наддаване, участниците представят в запечатани пликовете предложенията си пред комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга.

(2)Върху плика се отбелязва името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

(3)В предложението, поставено в плика се вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника, документите по чл.8 и 9, както и нотариално заверено пълномощно, ако участникът се представлява от пълномощник.

(4)Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на тази наредба и /или на тръжната документация, се обявява за нередовно и участникът не се допуска до участие в търга.

Чл.12. (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена или обявява решението на комисията за недопускане до разглеждане и класиране.

(2)Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

(3)Участникът, предложил най-високата цена, се обявява за спечелил търга и търгът се закрива.

(4)При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване и започва от тази цена. Стъпката се определя по реда на чл.10 .

Чл.13. (1) За проведения търг комисията изготвя протокол подписан от членовете и, към който се прилага наддавателният лист подписан от участниците. При отказ на участник да подпише наддавателният лист, отказът се удостоверява от членовете на тръжната комисия.

(2) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия представя на кмета, съответно на органа по чл.2, ал.2, т.2 и 3 протокола от търга.

Стар текст на чл.13, ал.2, изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(2) Кметът на общината, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 обявява резултатите от търга на таблото за обяви в Община Шумен и в web – страницата на следващия ден.

(3) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг кметът, съответно на органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 със заповед определя спечелилия търга участник. Участниците в търга се уведомяват по реда на Административно процесуалния кодекс за заповедта по предходното изречение.

Стар текст на чл.13, ал.3, изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(3) След закриването на търга комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия търга, който се прихваща от цената.

(4) (нова с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта по ал. 3 кметът, съответно на органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от цената. В случай че от участник в търга бъде подадена жалба срещу заповедта по ал. 3, кметът, съответно на органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Чл.14. (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) Участниците в търга могат да подават жалба за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от датата на уведомлението по чл.13, ал.3.

Стар текст на чл.14, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
Чл.14. Участниците в търга могат да подават жалба по реда на Закона за административното производство за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане в седемдневен срок от датата на търга.

Чл.15. (1)(изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В четиринадесет дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.13, ал.3 и заплащане на дължимите суми, кметът сключва договор със спечелилия търга участник.

Стар текст на чл.15,ал.1 изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
Чл.15. (1) При търгове за разпореждане с общинско имущество, в десет дневен срок от провеждането на търга, кметът издава заповед, с която задължава спечелилият търга участник да заплати цената и другите дължими данъци и такси за сключване на сделката. След заплащане на дължимите суми, в двуседмичен срок от провеждане на търга, кметът сключва договор със спечелилият търга участник.

(2) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) При търгове за отдаване под наем на общинско имущество, кметът или упълномощено от него длъжностно лице, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3, сключва договор със спечелилия търга участник в четиринадесет дневен срок от изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.13, ал.2

Стар текст на чл.15, ал.2, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007г.
Чл.15 (2) При търгове за отдаване под наем на общинско имущество, кметът или упълномощено от него длъжностно лице, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3, сключва договор със спечелилият търга участник в двуседмичен срок от датата на провеждане на търга.

Чл.16. (1) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В случай, че спечелилият търга, откаже да изплати дължимите суми и подпише договора, депозитът не се възстановява и комисията в срок не по-късно от един месец от изтичане на срока по чл.15, служебно обявява за спечелил търга участника, предложил следващата по размер цена.

Стар текст на чл.16, ал.1, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007г.
Чл.16 (1) В случай, че спечелилият търга, откаже да подпише договора, депозитът не се възстановява и комисията в срок не по-късно от един месец от провеждането на търга, служебно обявява за спечелил търга участника, предложил следващата по размер цена.

(2) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В случаите по ал.1, както и при случаите на чл.9, ал.2, кметът или съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 изпраща писмена покана на участника, предложил следващата по размер цена за сключване на договор.

Стар текст на чл.16, ал.2, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007г.
Чл.16 (2) В случаите по ал.1, както и при случаите на чл.9, ал.2, кметът или съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 в 7 дневен срок от датата на решението за обявяване на спечелилия кандидат, му изпраща писмена покана да се яви за сключване на договор.

(3) При отказ или неявяване на кандидата, в 7 дневен срок от получаване на поканата може да се обяви нов търг.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

 

Чл.17. (1) В изпълнение на решението на общински съвет, за организацията и провеждането на конкурс, кметът на общината назначава със заповед комисия, в състав от три до пет членове, като поне един от състава и следва да бъде правоспособен юрист.

(2) В останалите случаи за организацията и провеждането на конкурс, органът по чл.2, ал.2 т. 2, 3 и 4 назначава със заповед комисия, в състав от три до пет членове, като поне един от състава и следва да бъде правоспособен юрист.

(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на членовете й.

(4) Заповедта за провеждане на конкурса трябва да съдържа:

 1. Наименование и описание на предмета на конкурса;
 2. Началната конкурсна цена;
 3. Размерът на депозита;
 4. Мястото и размерът на таксата за получаване на конкурсната документация, както и мястото, срока и реда за подаване на предложенията;
 5. Времето и начина за оглед на обекта;

(5) Заповедта съдържа и условията за провеждане на конкурса, които могат да са:

 1. Условия за запазване предмета на обекта;
 2. Условия за извършване на инвестиции;
 3. Условия за опазване и възстановяване на околната среда;
 4. Условия за провеждане в обекта на определен вид дейности и мероприятия (изложби, базари и др. ) с национално или общинско значение;
 5. Други условия;

(6) В заповедта може да се посочват приоритетните условия.

(7) Със заповедта се утвърждава конкурсната документация и проекта за договор като част от нея. Конкурсната документация трябва да съдържа:

 1. Обстоятелствата по ал.4, 5 и 6 с конкретни данни за всяко от тях;
 2. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса;
 3. Основанията, при които конкурсната комисия декласира съответния участник.
 4. Критериите, по които комисията ще извърши оценяването и класирането на кандидатите.

Чл.18. (1) Началната конкурсна цена, при разпореждане с общински имоти и вещни права върху тях се определя от общински съвет, въз основа на препоръчителна експертна оценка от лицензиран оценител.

(2) Началната конкурсна цена при отдаване под наем на общински недвижими имоти се определя по методиката на Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, като съобразно приоритетните условия на конкурса може да се намали до 50%.

(3)(изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) Размера на депозита за участие в конкурса и крайния срок за внасянето му се определя със заповедта по чл.17.

Стар текст на чл.18, ал.3, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
Чл.18 (3) Депозитът за участие в конкурса се определя в размер 10 на сто от началната цена.

(4) За депозит се приема парична вноска по посочената банкова сметка или директно внесена в касата.

Чл.19. За провеждането на конкурса се публикува обявление в поне един местен ежедневник, което съдържа обстоятелствата по чл.17, ал.4, 5 и 6 от Наредбата.

Чл.20. Срокът за закупуване на конкурсната документация и за предаване на предложенията на участниците в конкурса не може да бъде по-дълъг от 30 дни от датата на публикацията на обявата за конкурса.

Чл.21. Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан плик върху който се отбелязва цялостното название на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата, както и документ за закупена конкурсна документация и внесен депозит.

Чл.22. (1) Предложението трябва да съдържа:

 1. Представяне на кандидата;
 2. Наименование на обекта на конкурса;
 3. Разработки по условията на конкурса;
 4. Цена и условия на плащане.

(2) Към предложението кандидатите прилагат и следните документи:

 1. За физически лица – копие от документ за самоличност;
 2. За юридически лица – удостоверение за актуалното състояние издадено с дата до шест месеца преди датата на провеждане на конкурса;
 3. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че фирмата не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 4. Декларация по образец, че участникът няма непогасени публични задължения и други задължения към общината с настъпил падеж;
 5. Други документи съгласно конкурсната документация.

Чл. 23. Когато в определения срок постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за предаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи със заповед на кмета, съответно на органа по чл.2, ал.2, т.2 и 3 до 14 дни, като обявата се публикува повторно.

Чл. 24. (1) Конкурсната комисия организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва техния входящ номер, датата и часа и ги вписва в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

(2) Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.

Чл. 25. (1) В едноседмичен срок, след изтичане на срока за предаване на предложенията на заседание на конкурсната комисия, председателят проверява дали пликовете са запечатани, съобщава общия брой на предложенията и отваря пликовете по реда на вписването им в регистъра.

(2) Комисията не разглежда предложения, подадени след изтичане на определения срок или подадени в незапечатан плик.

(3) Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат, който:

 1. Не е представил всички изискуеми документи;
 2. Е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените условия.

(4) Комисията писмено уведомява кандидата, който е отстранен, като посочва основанието за отстраняването му.

Чл. 26. Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок писмени разяснения и / или документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до изменение или допълнение на представените предложения.

Чл. 27. След разглеждането на предложенията, комисията пристъпва към тяхното оценяване според предварително обявените критерии. При необходимост конкурсната комисия може да ползва експерти за оценка на предложенията.

Чл. 28. Комисията класира първите трима от кандидатите, чиито предложения отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия.

Чл. 29. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който трябва да съдържа:

 1. Състав на комисията;
 2. Списък на подадените предложения, на отстранените от участие кандидати на основание чл.25, ал.3 и на предложенията допуснати до разглеждане и оценяване;
 3. Резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
 4. Класиране на кандидатите;
 5. Подписи на членовете на комисията.

(2) Всеки член на комисията може да изложи в протокола особено мнение.

Чл. 30. Председателят на комисията представя протокола на кмета на общината, съответно на органа по чл.2, ал.2, т.2 и 3 в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на предложенията.

Чл. 31. (1) Кметът на общината, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 в седемдневен от получаването на протокола, определя със заповед класираният участник, спечелил конкурса.

(2)(изм. и доп. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кметът на общината, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 може да отхвърли всички предложения и да насрочи нов конкурс.

Стар текст на чл.31, ал.2, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(2) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.

(3)(изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) Участниците в конкурса се уведомяват по реда на Административно процесуалния кодекс за заповедта по ал.1.

Стар текст на чл.31, ал.3, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(3) След закриване на конкурса, комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.

(4) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта по ал. 1 кметът, съответно на органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от цената. В случай че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта по ал. 1, кметът, съответно на органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

Стар текст на чл.31, ал.4, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(4) Кметът на общината, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 обявява резултатите от конкурса на таблото за обяви в Община Шумен и в web–страницата на следващия ден.

(5) (заличава с Реш. 953 от 03.05.2007 г.)

Стар текст на чл.31, ал.5, заличава с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(5) Кметът на общината, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 може да отхвърли всички предложения и да насрочи нов конкурс.

Чл. 32. (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) Участниците в конкурса могат да подават жалба за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от датата на уведомлението по чл.31, ал.3.

Стар текст на чл.32, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
Чл.32 Участниците в конкурса могат да подават жалби по реда на Закона за административното производство за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане в седемдневен срок от датата на обявяване на заповедта на кмета за определяне спечелилия конкурса участник.

Чл. 33. (1) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В четиринадесет дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.31, ал.1 и заплащане на дължимите суми, кметът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

Стар текст на чл.33, ал.1, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(1) Кметът на общината, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 сключва договор със спечелилия конкурса в двуседмичен срок от обявяване на заповедта по чл.31, ал.1.

(2) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.)При конкурси за отдаване под наем на общинско имущество, кметът или упълномощено от него длъжностно лице, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3, сключва договор със спечелилия конкурса участник в двуседмичен срок от изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.31, ал.1.

Стар текст на чл.33, ал.2, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
Чл.18 (3) (2)Договорът се сключва в писмена форма и в него задължително се включват условията, при които е спечелен конкурса.

(3) (изм.с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) Договорът се сключва в писмена форма и в него задължително се включват условията, при които е спечелен конкурса.

Стар текст на чл.33, ал.3, изм. с Реш. 953 от 03.05.2007 г.
(3) В случай, че спечелилият конкурса откаже да подпише договора, депозитът не се възстановява и кметът, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 може да определи със заповед за спечелил конкурса друг класирал се кандидат. Ако и вторият класиран кандидат откаже да подпише договора, може да се насрочи нов конкурс.

(4) (нова, с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В случай, че спечелилият конкурса, откаже да изплати дължимите суми и подпише договора, депозитът не се възстановява и кметът, съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3, в срок не по-късно от един месец от изтичане на срока по ал.1 съответно ал.2, може да определи за спечелил конкурса друг класирал се кандидат. Ако и вторият класиран кандидат откаже да подпише договора, може да се насрочи нов конкурс.

(5) ( нова, с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) В случаите по ал.4, кметът или съответно органът по чл.2, ал.2, т.2 и 3 изпраща писмена покана на втория класиран участник, за сключване на договор.

(6) (нова, с Реш. 953 от 03.05.2007 г.) При отказ или неявяване на кандидата, в 7 дневен срок от получаване на поканата може да се обяви нов конкурс.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ГАРАЖИ

 

Чл. 34. Съобразно предвижданията на действащият план за застрояване, кметът определя със заповедта по чл.3, ал.4, кръга от лицата - притежаващи недвижими имоти в непосредствена близост, имащи право да участват в търг за учредяване право на строеж на гаражи.

Чл. 35. (1) Право за участие в търг за учредяване право на строеж за гаражи имат физически и юридически лица, собственици на автомобили, притежаващи недвижими имоти определени по местонахождение си в заповедта на кмета по чл.34.

(2) Собствениците на урегулиран поземлен имот за индивидуално жилищно строителство нямат право да участват в търговете, ако в имота им има възможност за построяване на гараж.

Чл. 36. Към заявлението за участие в търга кандидатите представят:

 1. Документите по чл.8 и чл.9;
 2. Декларация по образец, че не притежават гараж или право на строеж за гараж в съответното населено място на общината и не са прехвърляли или продавали през последните три години гараж или право за строеж на гараж в същия квартал;
 3. Документ за собственост на недвижим имот;
 4. Документ за собственост на автомобил;
 5. Документ за инвалидност /ако има такъв/.

Чл. 37. Всяко семейство, съответно всяко юридическо лице може да придобие право на строеж само за един гараж.

Чл. 38. (1) Допуснатите до участие кандидати, които са с трайни увреждания по смисъла на §1, т.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, родители на деца с трайни увреждания, с предимство получават право на строеж по начална тръжна цена без участие в наддаването.

(2) Лицата по предходната алинея имат право на избор на гаражно место. При конкуренция между тях се тегли жребий

Чл. 39. При условие, че кандидатите са по-малко от обявените места за гаражи, при всеки следващ търг, кръга от правоимащи по чл.34 се разширява, до изчерпване на местата.

Чл. 40. Търгът за учредяване право на строеж за гаражи се провежда по реда на глава втора от настоящата наредба.

Чл. 41. В договорът се включва клауза, че не се допуска смяна на предназначението на гаражите, построени чрез учредено право на строеж по реда на настоящата наредба.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба отменя Наредбата за провеждане на търгове, конкурси и преговори за разпореждане, отдаване под наем на общинско имущество и процедура за учредяване право на строеж на гаражи и ГСК, приета с Решение № 281 от 14.11.1997г., изменена и допълнена с Решение № 317 от 29.02.1998г. и Решение № 476 от 20.10.1998г. на Общински съвет – Шумен.

§ 2. . Наредбата се издава на основание чл.8, ал.2 от ЗОС и на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и е приета с Решение № 670 по протокол № 35 от 30.03.2006 г.

Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от датата на приемането и от Общинския съвет и подлежи на обнародване в местен ежедневник и в web- страницата на Община Шумен.

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.