Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Приета, Реш. 363 от 12.07.2005 г., изм. Реш. №553 от 24.11.2005г., изм.Реш. 674 от 30.03.2006 г., отм. с Реш. 223 от 08.10.2008г. на Общински съвет – Шумен

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се урежда редът за образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества и предприятия с общинско имущество, за участие на общината в капитала на търговските дружества, както и упражняването на правата на собственост на общината в търговските дружества и предприятия с общинско имущество.

Чл.2. Стопанската дейност на община Шумен се осъществява чрез:

1. еднолични търговски дружества с общинско имущество;
2. търговски дружества с общинско участие, където общината е собственик на дялове и акции
3. и самостоятелно – чрез общински предприятия.

Чл.3. Общинският съвет приема решенията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и общински предприятия с общинско имущество и упражнява правата на собственост на община Шумен върху дялове и акции от капитала на търговски дружества и общинското имущество, включено в общинските предприятия, в съответствие с Търговския закон, Закона за общинската собственост и при условията и по реда, посочени в тази наредба.

Чл. 4.(отменен с реш.№553 от 24.11.05)

Стар текст на чл.4, отм. Реш. 553 от 24.11.2005 г.
Чл.4.Създаването на общински търговски дружества и общински предприятия с общинско имущество става само на основата на приети от Общинския съвет технико – икономически проучвания за предлаганото стопанско начинание.

Чл.5. Създаването на общински предприятия се допуска при осъществяването на дейности в интерес на населението при благоустройствени и комунални дейности, изграждане и поддържане на общинска инфраструктура, социално обслужване, осигу-ряване на ученическо почивно дело и столово хранене, управление и поддържане на имоти публична общинска собственост и свързаните с това дейности по транспортно и информационно обслужване, както и за осигуряване на други общински дейности.

 

Раздел II

ОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 6.(отменен с реш.№553 от 24.11.05)

Стар текст на чл.6, ал.1 и ал.2 , отм. Реш. 553 от 24.11.2005 г.
/1/ Общинският съвет учредява общински търговски дружества след приемането на технико – икономически проучвания за създаването им. Технико – икономическите проучвания и предложението за създаване на търговско дружество се изготвят от прекия вносител на предложението.
/2/ Общинският съвет учредява със свое решение общински еднолични търговски дружества с общинско имущество при условията и по реда на ТЗ .

Чл.7. Преобразуването на общински предприятия в търговски дружества се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл.8. При преобразуването на общинските предприятия, имуществото, предоставено за стопанисване от тях, се предоставя на преобразуваното дружество с акта за преобразуване, освен ако Общинският съвет реши друго.

Чл.9. Общинският съвет взема решение за учредяване на търговски дружества с трети лица. Със същото решение определя и своя представител в Общото събрание на смесеното дружество.

Чл.10. Прекратяването на общински еднолични търговски дружества се извършва с реше-ние на Общински съвет Шумен.

Чл.11. /1/ Когато общата балансова стойност на материалните дълготрайни активи, отдадени под наем или под аренда надхвърлят 25 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на общинското търговско дружество, кметът е длъжен да внесе предложение до Общинския съвет за вземане на решение за прекратяването или преобразуването му.

/2/ Алинея 1 не се прилага по отношение на общински търговски дружества, чий-то предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти.

 

Раздел III

ОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.12. /1/ Общинският съвет може да създава общински предприятия, като специализирани звена за управление на общинско имущество при условията и реда на ЗОС.

/2/ Общинското предприятие не е самостоятелно юридическо лице.

/3/ Общинското предприятие не е част от общинската администрация съгласно ЗОС..

/4/ Общинското предприятие управлява общинското имущество от свое име , но за сметка на общината.

Чл.13. /1/ Решение за образуването на общинско предприятие се взема от Общинския съвет, след приемането на технико – икономически проучвания за създаване на общинското предприятие.

Чл.14. /1/ В решението за образуване на общинско предприятие, Общинския съвет утвърждава предмета на дейност на общинското предприятие, името на предприятието, седалището му, структурата и числения състав на предприятието както и индиви-дуализираното имущество което ще се управлява от предприятието.

/2/ С решението за образуване на общинското предприятие, Общинския съвет приема и Правилника за дейността му.

Чл.15. /1/ Преобразуването на общински предприятия става чрез: преобразуването им в търговски дружества, сливане с други общински предприятия или търговски дружества, след приемането на икономическа обосновка.

/2/ Преобразуването на общинско предприятие става с решение на Общинския съвет.

/3/ Преобразуване на общинско предприятие в търговско дружество се извършва в съответствие с чл. 6 и чл. 7 от тази наредба.

/4/ Другите форми на преобразуване на общинско предприятие се осъществяват по реда на новосъздаващо се общинско предприятие.

Чл.16. (1) Прекратяването или закриването на Общинско предприятие се извършва с решение на Общинския съвет.

 

Раздел IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл.17. /1/ Органи на едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:

 1. Едноличният собственик на капитала - Община Шумен, чрез Общинския съвет – Шумен, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.
 2. Управителят (управителите), избран от Общинския съвет след провеждане на конкурс, по ред, посочен по-долу.

/2/ Органи на едноличните акционерни дружества с общинско имущество са:

 1. Едноличният собственик на капитала - Община Шумен , чрез Общинския съвет – Шумен , който упражнява правата по раздел I, като решава въпросите от компетентността на събрание.
 2. Съветът на директорите /едностепенна система/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна система/.

/З/ Органите на търговските дружества, в които Община Шумен е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.

Чл.18. Общинският съвет - Шумен , упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество. Общинският съвет определя компетенциите на кмета по управлението на еднолични търговски дружества с общинско имущество.

Чл.19. Общинският съвет взема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала, а кметът на общината издава заповеди. Решенията на Общинския съвет са такива по чл. 147 от ТЗ.

Чл.20. В общото събрание на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице, чиито правомощия се определят с конкретно решение на Общинския съвет Шумен.

Чл.21. /1/ Управлението на общинските предприятия се извършва от Директор. С решението на общинския съвет за учредяването на общинското предприятие се утвърждава управленската му структура.

/2/ Директорите на общинските предприятия се назначават от Кмета на Общината, след провеждане на конкурс.

 

Раздел V

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.22. /1/ Общинският съвет – Шумен, като едноличен собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество:

 1. Изменя и допълва учредителният акт на дружеството;
 2. Преобразува и прекратява дружеството;
 3. Приема годишния отчет и баланса;
 4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
 5. Избира контрольор и проверители на дружеството, ако това е предвидено в дружествения договор или възлага на кмета да определи длъжностно лице от общинската администрация, което да упражнява функции на контрольор;
 6. Освобождава от отговорност управителя и контрольора;
 7. Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества и за участие в други дружества;
 8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
 9. Общинският съвет избира управител/и след провеждане на конкурс, по ред, регламентиран с тази наредба и ги освобождава при условията, регламентирани в тази наредба.
 10. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
 11. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;

/2/ Кметът на Община Шумен:

 1. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
 2. Упражнява оперативен контрол върху дейността на търговските дружества.

Чл.23. Управителят на ЕООД с общинско имущество организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик устав и договора за възлагане управлението на дружеството. Дружеството се представлява от управителя.

Чл.24. Управителят на ЕООД с общинско имущество взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 22.

Чл.25. Управителят задължително съгласува с кмета на общината решенията си по следните въпроси:

 1. Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството за мандата на управление и поотделно по години;
 2. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт;
 3. Сключване на договори за съвместна дейност по реда и условията определени от Общинския съвет - Шумен;
 4. Даване на гаранции от името на дружеството;
 5. Издаване запис на заповед и менителница.

Чл.26. /1/ Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с общинско имущество:

 1. Изменя и допълва устава на дружеството;
 2. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счето-водител;
 5. Решава издаването на облигации;
 6. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и определя възнаграждението им;
 7. Освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите.
 8. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители

/2/ Кметът на Община Шумен:

 1. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
 2. Упражнява оперативен контрол върху дейността на търговските дружества.

Чл.27. Съветът на директорите, съответно управителният съвет при двустепенна система на управление на ЕАД с общинско имущество взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 26.

Чл.28. Посочените в чл. 27 органи задължително съгласуват с кмета на общината решенията си по следните въпроси:

 1. Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството;
 2. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт;
 3. Сключване на договори за съвместна дейност;
 4. Даване на гаранции от името на дружеството;
 5. Издаване запис на заповед и менителница.

 

Раздел VI

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

Чл.29. /1/ Сключването на договори за продажба на дълготрайни активи на еднолични търговски дружества с общинско имущество се извършва по решение на Общинския съвет, след провеждане от управителя на дружеството на търг при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

/2/ Определянето на наемната цена при сключване на договори за наем за дълготрайни активи на еднолични търговски дружества с общинско имущество, става по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

/З/ Договорите се сключват от представляващия дружеството

 

Раздел VII

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.30. /1/ Управители и контрольори на общински еднолични дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.

/2/ Членове на изпълнителни или контролни органи на общински еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на едноличното акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.

Чл.31. /1/ Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество физически лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;
 2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
 4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
 5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество;
 6. са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.

/2/ Не могат да бъдат управители на общински предприятия - еднолични дружества с ограничена отговорност и физически лица, които работят по трудов договор или служебно правоотношение.

Чл.32. Не могат да бъдат контрольори в едноличното дружество с ограничена отго-ворност с общинско имущество:

 1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
 2. съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;
 3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат ма-териално отчетническа длъжност

Чл.33. /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на едноличните акционерни дружества, физически и юридически лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършават търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци, изпълняващи конкурентна дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;
 2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, изпълняващи конкурсна дейност по чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;
 3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
 4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството.

/2/Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съветите на директорите лица, които работят по трудово или служебно правоотношение.

/3/ Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на едноличното акционерно дружество с общинско имущество наетите лица в дружеството

 

Раздел VIII

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.34. /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и кмета на Община Шумен.

/2/ Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на ЕООД, както и контролът върху дейността на управителния съвет в общинското ЕАД, ако такъв е предвиден в учредителния му акт, се възлага с договор за контрол, сключени между всеки контрольор или член и Общинския съвет представляван от председателя на Общинския съвет.

Чл.35. Управлението на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско имущество се възлага от кмета на общината след решението на Общинския съвет за избор на управител.

Чл.36. /1/ Общинският съвет избира управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност след провеждане на конкурс с кандидатите от специално създадени комисии за всяко едно от дружествата. С решението си за провеждане на конкурса, Общинският съвет определя срока, за който ще бъде избран управителя, правилата за участие в конкурсите, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите и документите, които трябва да представят, съобразно предмета на дейност на всяко едно дружество и срока, в който комисията трябва да проведе конкурса.

/2/ Комисиите за провеждане на конкурсите са в състав от 7 члена, от които 5-ма общински съветници, избрани с решение на Общинския съвет и 2-ма представители, назначени със заповед на кмета.

/3/ Комисиите избират между състава си председател на комисията и определят датата на провеждане на конкурса. Председателят на Общинския съвет обявява публично чрез електронните и печатни медии в Община Шумен правилата за участие в конкурсите, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, документите, които трябва да представят и датата на провеждане на конкурса.

/4/ Конкурсът се провежда на датата, определена от комисията.Конкурсът се счита редовно проведен дори ако на него се яви само един кандидат.

/5/ Комисията класира първите трима кандидати въз основа на приетите правила и критерии и показаните от кандидатите резултати и ги представя на Общинския съвет.

/6/ Общинският съвет извършва избор на управителя на следващото си заседание след представяне на кандидатите от съответната комисия.

/7/ Решението за избор на управител/и се взема с явно гласуване. Общинските съветници задължително гласуват само за един от предложените кандидати със “за”.

/8/ За избран се счита кандидата, получил повече от половината гласове на присъстващите общински съветници.

/9/ Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи повече от половината гласове на присъстващите общински съветници, веднага се провежда второ гласуване между първите двама кандидата, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове при второто гласуване, но не по-малко от изискуемото за вземане на решение мнозинство по чл. 27 ал.3 от ЗМСМА.

Чл.37. Договорът за управление в едноличните търговски дружества с общинско имущество се сключват със срок, определен от Общинския съвет, но за не повече от 3 години.

Чл.38. /1/ В договора за управление се определят:

 1. правата и задълженията на страните;
 2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
 3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
 4. основанията за прекратяване на договора;
 5. други условия.

/2/ В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от ТЗ, която те дават за своето управление.

/З/ Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежи внесената сума, ведно със законната лихва за периода, за който е престояла в Община Шумен.

Чл.39. /1/ Управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се освобождават с решение на Общинския съвет преди изтичане на срока, за който са избрани:

 1. по негова молба до председателя на Общинския съвет ;
 2. с писмено предизвестие, не по-малко от З месеца;
 3. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
 4. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 31 - 33 от тази Наредба;
 5. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
 6. поради други условия, посочени в договора за управление.
 7. при неизпълнение на бизнес задачите и бизнес програмата.
 8. при виновно нарушение на закона, извършено от лицето при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на този правилник;
 9. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на общинското еднолично търговско дружество с общинско имущество, или от които са произтекли щети за дружеството.

/2/ С решението за освобождаване по предходната алинея се прекратяват и договорите за управление.

/3/ Във всички случаи на прекратяване договора за управление, кметът със заповед назначава изпълняващ длъжността до датата на вписване в търговския регистър на новоизбрания управител.

/4/ Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от председателя на Общинския съвет, при условията на ал. 2, т. 2 или т. 3.

Чл.40. /1/ При прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност кметът на общината назначава ликвидатори и сключва договор с тях.

/2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
 2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

/З/ В договора с ликвидаторите се определят:

 1. правата и задълженията на страните;
 2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
 3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
 4. срокът за приключване на работата;
 5. други условия

 

Раздел ІX

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕТД С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.41. /1/ Възнагражденията на органите на управление на едноличните търговски дружества се определят от Общинския съвет с решението за провеждане на конкурса за избор.

/2/ Възнагражденията на контрольорите се определят с решение на Общинския съвет.

 

Раздел X

РЕГИСТЪР НА ЕТД, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И НА ДРУЖЕСТВАТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.42. /1/ Общинската администрация води регистър на едноличните търговски дружества с общинско имущество и на търговските дружества с общинско участие в капитала.

/2/ В регистъра се вписват данни за дружествата, размерът на общинското участие и лицата, които представляват общината в управителните органи на дружествата, както и тяхното възнаграждение.

/3/ Към регистъра се прилагат годишните финансови отчети на търговските дружества, в които общината е собственик на не по-малко от 25 на сто от капитала.

/4/ Регистърът се води в съответствие с изискванията на ЗОС по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и се съхранява по ред, определен от него.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 34 ал. 5 от Закона за общинската собственост и отменя всички решения на Общински съвет Шумен, които й противоречат, относно реда за управление на търговските дружества с общинско имущество.

§ 2 Считано от влизане в сила на настоящата наредба се прекратяват договорите за управление на управителите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и на членовете на съветите на директори на общинските еднолични акционерни дружества. До избиране на нови органи на управление заварените органи на управление продължават да изпълняват функциите си при досегашните условия.

§ 3. (Изм.и доп. Реш. 674 от 30.03.2006 г.) В срок от три месеца считано от датата на влизането на настоящата наредба в сила Общински съвет Шумен да вземе решение за провеждането на конкурси за избор на органи за управление на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност.

Стар текст на § 3 Изм. и доп. Реш. 674 от 30.03.2006 г.
§ 3. В срок от три месеца считано от датата на влизането на настоящата наредба в сила Общински съвет Шумен да вземе решение за провеждането на конкурси за избор на органи за управление на търговските дружества.

§ 4 За едноличните общински търговски дружества – лечебни заведения, освен тази наредба, се прилагат и правилата на Закона за лечебните заведения.