Н А Р Е Д Б А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

/Приета с Реш. 388 от 15.04.2005 г. на Общински съвет-Шумен/

/Изменена и допълнена с Реш. 78 от 4.04.2008 г. на Общински съвет-Шумен/

/Изменена с Реш. 210 от 27.09.2012 г. на Общински съвет Шумен/

/ Отменена с Реш. № 919 от 17.02.2015 г. на Общински съвет Шумен /

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Наредбата третира събирането, извозването и обезвреждането на следните видове отпадъци:

Чл.2. (1) Наредбата действа на територията на Община Шумен, съгласно чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), определя реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделянето, превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови и строителни отпадъци, както и заплащането на съответните услуги, съгласно действащите закони.

(2) Определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Общината от една страна и от друга - на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозването на ТБО /твърди битови отпадъци/ и уличното почистване на улиците, булевардите, площадите, алеите, парковете, градините, спирките на градския транспорт и на другите обществени места в Общината.

(3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, военни поделения, банки, кина, театри, учебни заведения, болнични заведения, домсъвети, собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

(4) Наредбата е задължителна както за всички работещи на територията на общината и постоянно живущи, така и за всички временно пребиваващи в нея.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.3.(1) Кметът на общината:

 1. Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на битовите и строителните отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците.
 3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.
 4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-схема за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци , в т.ч. и преференциални такси за районите, в които се извършва разделно събиране.
 5. Осигурява необходимите съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.
 6. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до целта или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 7. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
 8. Избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
 9. Разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
 10. Организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
 11. Организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезлите от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване
 12. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/ или създаване на незаконни сметища;
 13. Определянето на места за смяна отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;
 14. Определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии;
 15. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;
 16. Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.

(2). Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за правата и задълженията си по ал.1.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл.4. Физическите и юридическите лица имат право да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

Чл.5. (1). Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

(2). Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:

 1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.
 2. Живущите в жилищната сграда.

(3) Поделенията на МВР и МНО, болничните заведения и учреждения носят отговорност за замърсяването на прилежащите към сградите им улични тротоари.

(4) Собствениците или наемателите на търговски обекти/магазини/и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари, като за целта осигуряват преносими съдове за смет в подходящ вид, които след изтичане на работното време се прибират.

Чл.6. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите, речните корита и поречията, обществените тоалетни, спирките на градския транспорт и другите обществени места носи кметът на общината или упълномощени от него лица.

(2) Отговорност за спазване на графиците по извозването на ТБО и уличното почистване носят специализираните фирми по чистотата и се контролират от Общината.

(3) Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите им части, автогарата и прилежащите и части, началните, крайните и отдадените под наем спирки на градския транспорт се осигуряват от фирмите, които ги експлоатират, а се контролират от Общината.

Чл. 7. Физическите и юридическите лица са длъжни:

 1. Да изхвърлят отпадъците си само в определени за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.
 2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите / в т. ч. и незастроените /.
 3. Да почистват в т.ч. и от сняг и лед и поддържат чистота на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места, тротоари и др., в които живеят или стопанисват.
 4. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

Чл.8. Миенето на улиците, булевардите, площадите и тротоарите се извършва по график от специализираните фирми по чистотата.

Чл.9. Забранява се:

 1. Изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове.
 2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесване на оползотворими и неоплзотворими компоненти в съдове за разделно събиране на отпадъци.
 3. Изхвърляне на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене , административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.
 4. Изхвърляне на едрогабаритни отпадъци извън определените за всеки район места и дни от месеца с изключение на последният петък от месеца
 5. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
 6. Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните / за разделно събиране /.
 7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т. ч./ едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./.
 8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар .
 9. Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешения.
 10. Изхвърляне на отпадъци, изливане на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищни сгради.
 11. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация.
 12. Паркиране на превозни средства по начин, по който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване
 13. Струпването около дърветата и в района на зелените площи на обработен със сол сняг.
 14. Разхождане на кучета и др. домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни детски площадки, паркове и зелени площи.

Чл.10. На територията на общината е забранено:

(1) Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за обществено хранене, предприятия и организации в съдовете на ТБО на жилищните сгради.

(2) Неорганизираното извозване на ТБО от граждани и фирми до депото за отпадъци на град Шумен, кв.Дивдядово.

(3) Приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на сградите.

(4) Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен по маршрути, определени от Общината.

(5) Паша на животни в зелени площи и паркове.

(6) Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ почистването им.

(7) Движението на превозни средства с животинска тяга без средства за спазване на обществената хигиена.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 11. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по ЧЛ. 37 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/.

Чл. 12. Отговорни за събирането, извозването, и обезвреждането на битовите отпадъци от районите включени в “Системата за организирано сметоизвозване на територията на Община Шумен”, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

Чл. 13. Лицата по Чл. 11 имат право:

 1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
 2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации.
 3. Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите които извършват.

Чл.14. Лицата по Чл. 12 са длъжни:

 1. Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използване техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейности /сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО /.
 3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационната схема/
 4. В случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа.
 5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база / машинни съоръжения, съдове за ТБО, ( за общо ползване) и др. /.
 6. Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности.
 7. Да измиват и дезинфекцират, използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график
 8. Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини преди напускане на депото след влизане на експлоатация на същото.
 9. При възникване на извънредни ситуации / стихийни бедствия и аварии /спешно да осигурят необходимите екипи и техника на разположение на специализираната комисия при общината.

Чл.15. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци, по реда определен в Гл. III, Раздел I на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Чл.16. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

Чл.17. Собствениците, ползватели или наематели на преместваеми обекти, разположени върху терени, собственост на общината, заедно с дължимата такса за ползване или наем заплащат и такса за битови отпадъци.

Чл.18. (1). Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите / жилищни, административни и обществени/ , териториите на промишлените предприятия, автогарите , ЖП гарите , пазарите, платените паркинги и складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.

(2). Почистването и поддържането на чистотата / в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци / на паркове, градини и др. зелени площи / неразпределени като прилежащи терени /е задължение за лицата които ги стопанисват.

(3). Почистването и поддържането на чистотата / вкл. обезпечаване с необходимия брой кошчета / на парковете, градините и др. терени- общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

Чл.19. Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите , дворовете и др. е на лицата , които ги обитават или стопанисват.

Чл.20.(1). Отговорен за дейностите по обезвреждане / депониране/ на битовите отпадъци стопанисването на съоръжението/ депото/ по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане / депото /.

(2). От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейността.

(3). Операторът на съоръжението за обезвреждане / депото/ води отчет на постъпилите количества отпадъци , съгласно изискванията

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл.21. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси / ЗМ / и строителни отпадъци (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Чл.22.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и / или обекти, от които общото количество на СО и ЗМ надвишава 1м3, отговорните по Чл.21. лица подават заявление до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Шумен издава

(2).”Удостоверение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ “

(3) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му удостоверение.

(4). Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец №15 независимо от продължителността на строителството.

Чл.23. Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице в случая на чл.21, ал.1 е длъжно да:

 1. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура /;
 2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали на СО и ЗМ;
 3. Да не допуска по време на сроителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;
 4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
 5. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара , уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата служба на съответната Териториална дирекция, за да бъде възстановен внесеният депозит по чл.20, ал.1.

Чл.24. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл.22, ал.1. е длъжно:

 1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо;
 2. Да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава дейност;

Чл.25. (1). За депонирането / обработката/ на СО и ЗМ, формирани от обекти в случаите на чл.21,ал.1, се заплащат такси, определени в лв./м3, приети с Решение на ОбС.

(2). Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в него.

(3). Заплащайки дължимата такса, лицето получава талони за “ предадени количества СО и ЗМ от обект и Пропуск за движение на автомобилите, извозващи СО и ЗМ от обект

(4). В случай, че с количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества преди същите да бъдат извозени на депото.

Чл.26. Депонирането / обработката / на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на Общината места.

Чл.27.(1).Отговорност за дейностите по депонирането / обработката / на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото.

(2). Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 28. (изм. с реш. 210 от 27.09.2012 г.) (1) „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

(2) Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране на Регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен се извършва само въз основа на писмен тристранен договор между Община Шумен, притежателите на отпадъци и оператора на депото.

(3) За сключване на договор притежателят на отпадъците подава писмена молба до кмета на община Шумен, към която прилага следните документи:

 1. Документ за класификация на отпадъците съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
 2. Доклад от основно охарактеризиране на отпадъците, съгласно разпоредбите на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
 3. Становище на компетентния орган (РИОСВ или ИАОС) по доклада от основното охарактеризиране на отпадъците.
 4. Разрешително или регистрационен документ за транспортиране на съответният вид отпадък, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.
 5. В случай, че лицето, подало молбата за обезвреждане на неопасни производствени отпадъци, не притежава разрешителен документ за транспортирането им, прилага сключен договор за транспортна услуга с лица, притежаващи необходимото разрешително по ЗУО.
 6. Молбата по т. 5 се разглежда в двуседмичен срок. При необходимост от притежателя на отпадъци се изисква допълнителна информация.

(4) За извършване на услугите по приемане на неопасни производствени отпадъци на Регионалното депо в кв. Дивдядово притежателите на отпадъци заплащат цена, регламентирана в чл. 50, т. 44а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен и цена към оператора, одобрена с протокол и решение от Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците на област Шумен.

Стар текст на чл. 28, изм. с реш. 210 от 27.09.2012 г.
Чл. 28. (1) Производствените отпадъци, такива от търговски обекти в това число и от заведения за обществено хранене, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:
1. От причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърден проект на производствената дейност и при условията на чл. 4, ал. 3 на ЗУО;
2. От лицата, на които е дадено разрешение по чл. 37 от ЗУО за съответната дейност.
(2). Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.
(3). Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа за битови отпадъци може да се извършва след разрешение от кмета на общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците.
(4). За депонирането / обезвреждането/ на отпадъците притежателите им заплащат такса на оператора на депото.

Чл. 29. (изм. с реш. 210 от 27.09.2012 г.) Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са сметка на притежателя им.

Стар текст на чл. 29, изм. с реш. 210 от 27.09.2012 г.
Чл. 29. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОРГАНИЗАИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.30.(1). Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по Чл. 37. от ЗУО.

(2). Лицата по ал. 1.са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за производството и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ. Бр. 61 от 2000г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.

Чл. 31. (1). Общините определят места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

(2). Места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на територията на общината, където се предлагат батерии.

(3). Лицата,които стопанисват обектите по ал. 2 са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.

Чл. 32.(1). Дейности по събиране, съхраняване,транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО.

(2). Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ.бр. 101 от 2000г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.

Чл.33.(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/ или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица притежаващи съответното разрешение по чл. 37. от ЗУО.

(2). Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /ДВ. бр. 59/2000г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. бр. 29/1999г./

Чл. 34. Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезли от употреба лампи от домакинства и от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители на територията и.

Чл. 35. (1). Дейности по събиране, съхраняване,транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО .

(2). Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е задължение на лицата, получили разрешение по чл. 37 от ЗУО за съответната дейност.

(3). Местата за събирателните пунктове се съгласуват с общината.

Чл. 35. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определени събирателни пунктове.

Чл. 36. (1). Дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/ или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /МПС / имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО .

(2). Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС / ДВ.бр. 98/16.11.01г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(нов, приет с реш. 78 от 4.04.2008 г.)

Чл. 37 (1) Кметът на Община Шумен, съгласувано с РДВР и РПУ – Шумен, назначава комисия в състав: служител на РДВР, сектор “КАТ – Пътна полиция”; инспектори от “Общинска охрана и СОТ – Шумен” ЕООД, а при необходимост и общинска администрация.

(2) Комисията:

 1. установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, паркирани /изоставени/ в имоти общинска собственост /тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др./;
 2. издирва техните собственици;
 3. издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани /изоставени/ в имоти общинска собственост, съгласно образец – Приложение 1;
 4. съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС, съгласно образец – Приложение 2 и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съгласно образец – Приложение № 3;

(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.

(4) В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.

(5) Едновременно с връчването на предписанието /респективно залепването на стикера/ се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС по образец – Приложение 2.

(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.

(7) В 3-дневен срок от получаването на предписанието /респективно залепянето на стикера/ собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение.

(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 3-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчване /респективно залепването на стикера/. Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието /стикера/ дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.

(9) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол съгласно образец 3, съставен от комисията по чл. 37 /1/ Кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение. След изтичане на законните срокове за обжалване по ЗАП, Заповедта се изпълнява от икономически оператор, притежаващ разрешение по чл. 37 от ЗУО и сключен договор с община Шумен.

Чл. 38 (1) При преместването на ИУМПС на площадката за временно съхраняване, икономическият оператор издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства / ДВ, бр. 104/2004 г/.

(2) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектуване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.

(3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на икономическия оператор направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.

Разделите след раздел осми и членовете след чл. 38 се преномерират с реш. 78 от 4.04.2008 г.

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

КОНТРОЛ

Чл.39. Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, кметовете и кметските наместници по кметства и длъжностни лица, определени от кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40 За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба виновните лица се наказват с глоба както следва:

 1. за нарушения по чл. 7 и чл. 9 до 500 лв.
 2. за нарушения по чл. 26 и чл. 28 — до 100 лв.
 3. за нарушения по чл. 27 и чл. 31 — до 500 лв.

Чл. 41 (изм. с реш. 78 от 4.04.2008 г.) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба на едноличните търговци и юридически лица се налагат имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а на физическите лица глоби в размер до 5000 лв.

Чл. 39 става чл. 41, изм. с реш. 78 от 4.04.2008 г.
Стар текст на чл. 41, изм. с реш. 78 от 4.04.2008 г.
Чл. 39 За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба на едноличните търговци, на ръководителите на юридическите лица и ръководителите на учреждения и ведомства, които са ги допуснали се налага глоба в размер до 500лв. по реда на чл.24. ал.2 от ЗАНН.

Чл. 42 За деяния,които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

Чл. 43. (1). Нарушенията по чл.41 се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината.

(2). Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

(3). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази наредба отменя Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Шумен, приета с Решение №86 от 24.03.2000г. на Общински съвет- Шумен

§2. Настоящата наредба се приема с Решение № 388 от заседание на Общински свет – Шумен, Протокол № 20/15.04.2005г., на основание чл.19 от ЗУО и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила 7 дни след публикуването й в средствата за масово осведомяване.

Измененията в наредбата, приети с Решение № 210 по Протокол № 14 от 27.09.2012 г., влизат в сила в деня, следващ публикуването им в местен ежедневник.


Забележка: в сила от 4 май 2005 година.