НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

/Приета с Реш. 119 от 27.05.2004 г., изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г., изм. с Реш. 582 от 31.03.2010 г., изм. и доп. с Реш. 858 от 28.04.2011 г., изм. и доп. с Реш. 874 от 26.05.2011 г., изм. и доп. с Реш. 305 от 31.01.2013 г., отм. с Реш. 588 от 19.12.2013 г. на Общински съвет – Шумен/

 

РАЗДЕЛ І
Общи положения

Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитанeто на общинския бюджет и извънбюджетните сметки , както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2.(1) Общинският бюджет е:

 1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;
 2. (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) документ за финансовата политиката на общината;

  Стар текст на чл.2, ал.1, т.2, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г
  2. документ за политиката на общината;

 3. ръководство за оперативната дейност;
 4. средство за комуникация.

(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.

(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3.(1) (изм. с реш. 582 от 31.03.2010 г.) Приходите в общинския бюджет са:

1. собствени приходи от:
а) местни данъци при условия, по ред и граници, установени със закон;
б) местни такси по ред, установен със закон;
в) услуги и права, предоставени от общината;
г) общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;

2. държавни трансфери за:
а) субсидии;
б) субвенции;
в) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;

3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

Стар текст на чл. 3, ал. 1, изм. с Реш. 582 от 31.03.2010 г.
Чл.3.(1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности както и разходите за лихви , такси и комисионни по обслужванито на общинския дълг.

(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането , изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината .

Чл.5.(1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи , възникнали по време на текущата бюджетна година .

(2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

 

РАЗДЕЛ ІІ
Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.6. Подготовката за съставянето на проекта за общински бюджет включва:

 1. (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) преглед от общинската администрация на приетите от общинския съвет дългосрочни цели, стратегии, прогнози и общинския план за развитие, анализ на изпълнението им, както и изготвяне на предложение за тяхната актуализация;

  Стар текст на чл.6, т. 1, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
  1. преглед от общинската администрация на приетите от общинския съвет дългосрочни цели, стратегии, прогнози и общинския план за развитие, както и изготвяне на предложение за тяхната актуализация;

 2. (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) сравнителен анализ от общинската администрация на местните данъци и такси, цени на предлаганите услуги, наеми и други, формиращи общинските приходи, както и изготвяне на предложение за тяхната актуализация;

  Стар текст на чл. 6, т. 2, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
  2. преглед от общинската администрация на местните такси, цени на предлаганите услуги , наеми и др., формиращи общинските приходи, както и изготвяне на предложение за тяхната актуализация;

 3. анализ на състоянието на общинската собственост и целите на нейното развитие през бюджетната година;
 4. (нова, приета с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) анализ на преходния остатък;
 5. (изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) анализ на взаимоотношенията на общинския бюджет с търговските дружества с общинско участие, общинските предприятия и бюджетните дейности и изготвяне в тази връзка на прогноза за приходите и разходите по бюджета;

  Точка 4 става точка 5, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
  Стар текст на чл. 6, т. 4, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
  4. анализ на състоянието на търговските дружества с общинско участие и на бюджетните дейности и очакваните приходи и финансирания от тях през бюджетната година;

 6. подготовка на общинската приватизационна програма за бюджетната година;

  Точка 5 става точка 6, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

 7. подготовка на прогноза за местните неданъчни приходи;

  Точка 6 става точка 7, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

 8. (нова, приета с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) прогноза за необходимите средства за съфинансиране по национални и европейски проекти, част от пообектовия капиталов разчет на Общината;
 9. формулиране на годишните цели, задачи и приоритети на проекта за бюджет.

  Точка 7 става точка 9, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

Чл.7.(1)Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи , предложение за размера на целевата субсидия за капиталови разходи за съответната бюджетна година , както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете, определени от министъра на финансите и изпраща копие до Общинския съвет.

(2) Информацията по ал.1 се представя на общинския съвет заедно с предложението за проект на общинския бюджет.

Чл.8.(1) Кметът на общината съставя проекта на бюджет на основата на определените със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от преотстъпените държавни данъци и субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация.

(2) Проектобюджетът на общината се съставя на основата на :

2.1. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

2.2. бюджетната прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаващи параметрите на общинските приходи за следващите три години;

2.3. предложения на местната общност;

2.4. (изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) предложенията на кмета на общината, на кметовете на кметства, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетни звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;

Стар текст на чл. 8, ал. 2, т. 2.4., изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 8, ал. 2, т. 2.4 предложенията на кметовете на кметства, кметските наместници и ръководителите на бюджетни звена;

2.5. задълженията по финансиране на общинския дълг;

2.6. разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;

2.7. стандартите за делегираните от държавата дейност;

2.8. предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от държавата дейности при запазване на самостоятелността на общинския бюджет.

2.9. (нова, приета с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) информацията на Министерството на финансите за очакваните постъпления от държавните постъпления от държавните трансфери от централния бюджет;

2.10. (нова, приета с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) задълженията по национални и регионални програми и проекти.

Чл.9.(1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и ръководителите на бюджетни звена.

(2) (изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Годишният размер на постъпленията от собствените приходи се определя въз основа на приети от Общинския съвет Наредба за определяне размера на местните данъци и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

Стар текст на чл. 9, ал. 2, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 9 (2) Данъчната администрация оказва съдействие на общината при определяне на годишния размер и месечните постъпления на местните приходи.

Чл.10.(1) Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства,кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена , в които определя условията и сроковете за предоставяне на проектите.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета и за реда за представяне на мнения и предложения в срок 10 дни преди внасянето на проектобюджета за разглеждане от Общинския съвет.

Чл.11.(1) При изготвянето на проекта за бюджет:

1.1. с решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности, могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общината и от изравнителната субсидия;

1.2. в разходната част на общинския бюджет общинския съвет определя бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности;

1.3. текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия;

1.4. бюджетните кредити за текущи разходи осигуряват средства за нормалното осъществяване на дейностите, свързани с предоставяните от общината публични услуги;

1.5. текущият бюджет за делегираните от държавата дейности и за местните дейности се приема без дефицит;

1.6. в общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, както следва:

(2) Общинския съвет определя приоритетите при финансиране на дейностите от общинския бюджет.

(3) При недостиг на средства за местните дейности, общинския съвет приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите и намаляване на разходите.

Чл.12. В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата , придобиване на дълготрайни материални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.13.(1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи;

4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейност и за местните дейности са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталови разходи за делегираните от държавата дейност и за местните дейности;

2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;

3. средства от програми и проекти.

Чл.14.(1) Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните дейности и делегирани дейност, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

 

РАЗДЕЛ ІІІ
Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл.15.(1) Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Кметът на общината утвърждава график за публично обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и интернет страницата на общината, не по -късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

(3) Публичното обсъждане се провежда по населени места , кметства и бюджетни звена чрез срещи , пресконференции, кръгли маси и дискусионни форуми с участието на граждани , общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация , осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

(4) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол , който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.16. (изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) (1) Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

(3) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.

Стар текст на чл. 16, изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 16. Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с мотивиран доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по бюджет и финанси.

Чл.17. (изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срок по чл.16, ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след срока по чл.16, ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(3) При неспазване на срока по ал.1, съответно – по ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Стар текст на чл. 17, изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 17. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок в съответствие с единната бюджетна класификация.

Чл.18. При недостиг на средства за местните дейности , общинския съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.19. (изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) Общинският бюджет се представя в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му от общинския съвет.

Стар текст на чл. 19, изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 19. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерство на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт и публикация в местната преса.

Чл.20. Когато не е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година , разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.21. (изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) Когато е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със Законът за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Стар текст на чл. 21, изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 21. Когато е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година , за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със Законът за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.22. (изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на чл. 21.

Стар текст на чл. 22, изм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 22.Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности- при условията на предходния член.

Чл.23. (отм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.)

Стар текст на чл. 23, отм. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.
Чл. 23. След изтичане на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

 

РАЗДЕЛ ІV
Изпълнение на общинския бюджет

Чл.24.(1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена - второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.25. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.26.Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 10 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.27. (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Събирането на приходите от местните данъци и такси и цените на услугите в общинския бюджет се извършва в съответствие с приетите от Общинския съвет Наредба за определяне размера на местните данъци и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

Стар текст на чл. 27, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 27. Събирането на приходите от местните такси и цените на услугите в общинския бюджет се извършва в съответствие с приетата от общинския съвет Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Шумен.

Чл.28. (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период при съблюдаване на утвърдените от Общинския съвет приоритети за изразходване на бюджетните средства.

Стар текст на чл. 28, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 28. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.27. Събирането на приходите от местните такси и цените на услугите в общинския бюджет се извършва в съответствие с приетата от общинския съвет Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Шумен.

Чл.28. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.29. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започването на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.30. (1) (нова. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) (нова. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

(3) Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Досегашният чл. 30 става чл. 30, ал. 3, изм с Реш. 858 от 28.04.2011 г.

Чл.31. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземане на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.32. (1) (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:

Стар текст на чл.32, ал.1, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 32 (1) При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинският съвет може да оправомощи кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:

 1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
 2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
 3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал.1, кметът на общината издава заповеди.

(3) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

 1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
 2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл.33. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

 1. представителни разходи;
 2. разходите за погребения на самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагани по утвърдени план-сметки от общинския съвет;
 3. (изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) финансирани от общински средства разходи за вътрешно-градски транспорт на определена група лица, съгласно решение на Общинския съвет за съответната бюджетна година;

  Стар текст на чл. 33, т. 3, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
  Чл. 33, т. 3 абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 70 годишна възраст и многодетни майки.

 4. (нова, приета с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

Чл.34. Кметът на общината внася в срок до края на месец юли в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие за съответната бюджетна година.

Чл.35.(1) Кметът на общината и кметовете на кметства информират местната общност два пъти годишно /на шестмесечие и в края на отчетния период / за изпълнението на бюджетите им.

(2) Информацията се предоставя чрез местите медии и интернет страницата на общината, а при неоходимост се провеждат и срещи с местната общност.

Чл.36.(1) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

(2) Общинският бюджет се изменя през текущата година по реда, по който е приет.

(3) (изм. с Реш. 874 от 26.05.2011 г.) Промени в приходната и разходната част през бюджетната година се извършват както следва:

 1. От кмета на общината за промени, свързани с получени целеви трансфери от министерства и агенции, спонсорства и дарения с определена воля на дарителя и преводи по сключени договори по донорски програми и проекти. Промяната се отразява считано от датата отразена в платежното нареждане.
 2. При спазване изискванията по чл. 16, ал. 3 – промени по актуализация на бюджета в частта на дейности местна отговорност и дофинансиране от собствени източници на делегирани от държавата дейности, след решение на общинския съвет. Промяната се отразява след изтичане на законоустановените срокове и разпоредби на чл. 45 от ЗМСМА.
Стар текст на чл. 36, ал. 3, изм. с Реш. 874 от 26.05.2011 г.
Чл. 36, ал. 3 Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. съгласно писма от Министерство на финансите за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
2. целеви трансфери от министерства и агенции;
3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти.

(4) (нова. с Реш. 858 от 28.04.2011 г.) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

 

РАЗДЕЛ V
Извънбюджетни средства на общината

Чл.37. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове, когато са:

Чл.38.Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл.39.В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.40.Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.41.Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план- сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

 

РАЗДЕЛ VІ
Общински дълг

Чл.42.(1) (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината, при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

Стар текст на чл.42, ал.1, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 42 (1) Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.

(2) (изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г., изм. и доп. с Реш. 305 от 31.01.2013 г.)Поемането на общински дълг се извършва чрез:

 1. емисиите на общински ценни книжа;
 2. дълга, поет с договори за общински зaеми;
 3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;
 4. изискуемите общински гаранции;
 5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджета на общината;
 6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
 7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.

Стар текст на чл. 42, ал. 2, изм. и доп. с Реш.305 от 31.01.2013г.
Чл. 42(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа; дълг, поет с договори за общински заеми; безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗУДБ за временен недостиг на средства по бюджетите на общините; безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз; за задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.
Стар текст на чл. 42, ал. 2, изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 42(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции.

Чл.43.(1) (изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г., изм. с Реш. 582 от 31.03.2010 г.) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности и средства за финансиране реализацията на проекти по оперативни програми и други национални и международни донори в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:

 1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
 2. банки и други финансови институции;
 3. безлихвени заеми , отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗУДБ за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;
 4. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Стар текст на чл. 43, ал. 1, изм. с Реш. 582 от 31.03.2010 г.
Чл. 43 (1) (изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. безлихвени заеми , отпуснати по реда на чл.43, ал.1 от ЗУДБ за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;
4. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Стар текст на чл. 43, ал. 1, изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 43 (1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от :
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. други източници.

(2) (доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Заемите по ал.1 са краткосрочни , ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

Стар текст на чл.43, ал.2, доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 43(2)Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.

Чл.44. (изм. и доп. с Реш. 305 от 31.01.2013 г.) (1) Общината може да поема дългосрочен дълг за:

 1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
 2. рефинансиране на съществуващ дълг;
 3. предотвратяване и ликвидиране на последици от форсмажорни обстоятелства;
 4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;
 5. общински проекти за публично-частно партньорство.

(2) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 49.

Стар текст на чл. 44, изм. и доп. с Реш. 305 от 31.01.2013 г.
Чл. 44. Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.

Чл.45.(1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти , които съдействат за развитие на публичния сектор и/или за социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Чл.46.(1) Предложенията за финансиране по чл.45, се внасят за разглеждане в комисията придружени от следните документи:

 1. описание на програмата или проекта- наименование, цели, технико-икономическа обосновка, степен на готовност за реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати, анализ на въздействието на околната среда.
 2. описание на финансовите параметри- източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини за усвояване , лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината.
 3. схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта.

(2) Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента, в която са покрити следните кретерии:

 1. значимост на проекта за публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината;
 2. минимални административно-управленски и други разходи за реализацията;
 3. степен на готовност за реализация и за усвояване на средствата;
 4. възможност за формиране на проходи или икономии на разходи при реализацията, които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване или за облекчаване обслужването на дълга; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост.

Чл.47. Класираните от комисията проекти се внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.48.(1) Дължимите суми за лихви , такси , комисионни и погашения на главници по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия , както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение , в случаите , когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства,без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

(3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи , но в размер до 50 на сто от нея.

Чл.49. (изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г., изм. с Реш. 305 от 31.01.2013 г.) Годишният размер на разходите по обслужване на дълга не може да надвишава 15 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

Стар текст на чл. 49, изм. с Реш. 305 от 31.01.2013 г.
Чл. 49. Годишният размер на разходите по обслужване на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
Стар текст на чл.49, изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 49 Годишният размер на разходите по обслужване на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.

Чл.50. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество- публична общинска собственост.

Чл.51.(1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от държавния бюджет.

Чл.52. Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.

Чл.53. (1) (изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Общинският съвет може да взема решения за поемане на общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му, като определя:

 1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
 2. валутата на дълга;
 3. вида на дълга ;
 4. начина на обезпечаване;
 5. условията за погасяване;
 6. максималния лихвен процент, такси, комисионни и други.

(2) (нова, приета с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Стар текст на чл. 53, изм. и доп. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.
Чл. 53 Общинският съвет може да взема решения за поемане на общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му. Финансовите задължения , поети с решение на общинския съвет, съставляват общински дълг и са задължения на общината.

Чл.54. (нов, приет с Реш. 8 от 31.01.2008 г.) (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета на общината.

(2) (нова, приета с Реш. 582 от 31.03.2010 г.) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

(3) (нова, приета с Реш. 582 от 31.03.2010 г.) Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по ал. 2 в 10-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

 

РАЗДЕЛ VІІ
Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.55.(1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл. 54 става чл. 55, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

Чл.56.(1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл. 55 става чл. 56, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

Чл.57.(1)Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.15.

Чл. 56 става чл. 57, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

Чл.58. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по ред, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл. 57 става чл. 58, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

Чл.59.(1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се приема от общинския съвет с отделно решение.

(3) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

(4) Кметът на общината представя информацията по ал.3 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл. 58 става чл. 59, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

Чл.60.(1) Кметът на общината изгражда и прилага Система за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

Чл. 59 става чл. 60, изм. с Реш. 8 от 31.01.2008 г.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата е приета с Решение № 119 по Протокол № 9 от 27.05.2004 год.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила 7 дни след оповестяването и по приетия от общинския съвет начин.

Измененията, приети с Решение № 582 от 31.03.2010 г., влизат в сила в срок от три дни след публикуването им в местен ежедневник.

Измененията и допълненията, приети с Решение № 858 по протокол № 47 от 28.04.2011 г., влизат в сила след публикуването им в местен ежедневник.

Измененията и допълненията на наредбата, приети с Решение № 305 по протокол № 19 от 31.01.2013 г., влизат в сила след публикуването им в местен ежедневник.