НАРЕДБА №1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ШУМЕН

Приета, Реш. № 27 от 29.02.96 г., изм.и доп.Реш. № 367 от 29.04.98 г., изм. и доп. Реш. № 387 т 15.06.98 г., изм.и доп.Реш. № 475 от 20.10.98 г., изм.и доп.Реш. № 253 от 24.11.00 г. отм. Раздел ІІ Реш. № 260 от 21.12.00 г., изм.и доп.Реш. № 409 от 17.07.01 г., изм.и доп. Реш. № 463 от 30.10.2002 г., изм.и доп. Реш. № 694 от 19.12.2002 г., изм.и доп. Реш № 518 от 12.10.2005 г., доп. Реш. № 629 от 26.01.2006 г., изм. и доп. Реш. № 738 от 29.06.2006 г., изм. и доп. Реш № 868 от 21.12.2006 г., изм. с Реш. № 404 от 30.07.2009 г., отм. от 17.04.2010 г., съгласно Реш. № 578 от 11.03.2010 г. на Общински съвет Шумен.

Настоящата наредба определя задълженията на гражданите, частните, държавните и общински търговски дружества, както и еднолични търговци, държавните органи и обществените организации за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите, реда на извършване на търговска дейност, поддържане на чистотата по улиците, площадите, парковете и лесопарковете в Общината, както и в зоните за отдих.

РАЗДЕЛ І

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА СПОКОЙНО ОБИТАВАНЕ, ТРУД И ОТДИХ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл.1. ЗАБРАНЯВА СЕ:

а) (Доп. Реш. № 694 от 19.12.02 г.) Товарене, разтоварване и форсиране на превозни средства от 22 ч. вечерта до 6 ч. сутринта, с изключение на специализираните автомобили на фирмите извършващи дейности по сметопочистване и снегопочистване;

Стар текст на чл.1 (а), доп. с Реш. 694 от 19.12.02 г.
Чл.1. а) Товарене, разтоварване и форсиране на превозни средства от 22ч. вечерта до 6 сутринта.

б) Шумното озвучаване с касетофони, свиренето на оркестри и ползването на усилвателни наредби в обществените заведения, жилищните блокове и в близост до жилището на открити терени от 14.00 ч.до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 6.00 ч. сутринта;

в) През времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч.вечерта до 6.00 ч. сутринта създаването на шум в жилищните сгради и общежитията;

г) Разлепването и монтирането на агитационни, рекламни и други материали ( афиши, плакати, транспаранти и некролози ) по сградни стени, фасади, цокли, фургони, стълбове, дървета, автоспирки, учебни заведения и други, извън определените за това места от Общината;( Приложение 1)

д) Поставянето на агитационни, рекламни и указателни материали без съгласуване с общинска администрация;

е) Късането и повреждането на обяви, рекламни, нагледни агитационни материали и други подобни, поставени на определените за тази цел места;

ж) Писането и драскането на думи, текстове и знаци по фасадите на сгради, паметници, огради, обществени тоалетни, коридори, подлези и др.;

з) Употребата на ластици, прашки и хвърлянето на предмети, пиротехнически средства, лъкове и др. опасни игри;

и) Използването на уредби от тонколони при продажбата на компактдискове, аудио и видео касети;

к) ( Нова с Реш. 475 от 20.10.1998 г.) Организиране на хазартни игри, извършване на религиозни обреди и служби и предоставяне на помещения за това в културни институти, училища, младежки и детски обекти за нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии.

л) ( Нова с Реш. 475 от 20.10.1998 г.) На фирми и сдружения, регистрирани според българското законодателство да осъществяват на разстояние 400 м. от детските обекти, учебни заведения и културни институти публична религиозна дейност в нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии.

Чл.2. ( Отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г.)

Стар текст на чл. 2, отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г.
Чл.2. В населените места домашни животни могат да се отглеждат при строго спазване на архитектурно-строителните и ветеринарно-санитарните норми. Кметът на общината издава заповеди регламентиращи конкретните норми.

Чл.3. ( Отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г.)

Стар текст на чл. 3, отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г.
Чл.3. Ловни, декоративни и служебни кучета могат да се отглеждат при спазване на архитектурно-строителните и ветеринарно-санитарните норми, след задължително регистриране в Държавните ветеринарни лечебници и след извършване на всички имунно-профилактични мероприятия и заплащане на дължимата такса във финансовия отдел на Общината:
а) При отглеждане на кучета в жилищата се изисква писмено съгласие на съсобствениците и наемателите;
б) Забранява се разхождане на кучета без повод (верижки), а за служебните стражеви-без намордник и свободното им пускане, освен на определените за целта места:
• кв.Тракия - Лагера;
• западно от Пожарната в района на бившите варови пещи;
• между Дом за стари хора и жилищните блокове;
• в района на Шуменското езеро.

Чл.4. ( Отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г.)

Стар текст на чл. 4, отм. с Реш. 404 от 30.07.2009 г.
Чл.4. ЗАБРАНЯВА СЕ:
а) свободно пускане на животни в гр.Шумен;
б) свободното пускане и паша на животни в селата по зелените площи и парковете;
в) движението на превозни средства с животинска тяга без средствата за спазване на обществената хигиена.

Чл.5. ЗАБРАНЯВА СЕ:

а) движението на верижни машини и едрогабаритна селскостопанска техника по булевардите и улиците на гр.Шумен;

б) кормуването на велосипеди и пързалянето с шейни и ролкови съоръжения от деца, освен на детските площадки;

в) влизането и ползването на площадките и съоръженията в детските заведения извън работно време, както и през почивните и празнични дни;

г) паркирането и преминаването на превозни средства по детски площадки, тротоари, зелени площи и пешеходни зони.

Чл.6. ЗАБРАНЯВА СЕ:

а) прокопаването на улици, площади, тротоари, зелени площи и детски площадки без разрешение от общинската администрация;

б) прокопаването и извършването на ремонтна дейност от фирми и граждани без необходимата сигнализация за обезопасяване.

Чл.7. При отваряне, тротоарните и улични шахти се обезопасяват чрез ограждане и сигнализация.

Чл.8. ЗАБРАНЯВА СЕ:

а) отварянето и ремонтирането на обществените водни, електрически и др. съоръжения и инсталации от лица , които имат права да извършват тази дейност;

б) открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, пътни платна и дървета;

в) разрушаването и премахването на предпазни огради и съоръжения по строителните обекти.

Чл.9. Задължават се: организаторите на масови публични мероприятия и обществени прояви в двудневен срок преди провеждането им да изискват разрешение от общинската администрация.

РАЗДЕЛ ІІ

"ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ"

(нов с Реш. 518 от 12.10.2005 г.)

Чл.10. На видно място на фасадата / витрината/ на търговския обект се поставя надпис на български език с фирмата на търговеца, вида и наименованието на обекта.На входа на обектите за търговия и услуги задължително се поставя надпис с информация за фирмата и седалището на търговеца, работното време, името и фамилията на лицето, отговорно за обекта.

Чл.11. Работното време на обектите за търговия и услуги се определя със заповед на стопанисващия обекта, като се спазват изискванията за осигуряване на тишината и спокойствието на гражданите.Заповедта за определяне на работното време се издава при започване на дейността на обекта и заверено за вярност копие от нея се представя в общинска администрация в 30 дневен срок от издаването й.

Чл.12./1/Работното време на заведенията за хранене и развлечения с клиенти се определя със заповед на стопанисващия обекта. Заповедта за определяне на работното време се издава при започване на дейността на обекта и заверено за вярност копие от нея се представя в общинска администрация в 30 дневен срок от издаването й.

/2/При определяне на работното време на заведенията за хранене и развлечения с клиенти се спазват следните изисквания:

- от 1 ноември до 31 март в рамките от 6.00 до 23.00, като след 22 часа в обекта не може да се ползват озвучителна техника, усилвателни уредби и оркестър;

- от 1 април до 31 октомври в рамките от 6.00 до 24.00, като след 23 часа в обекта не може да се ползват озвучителна техника, усилвателни уредби и оркестър;

/3/ Разпоредбите на ал.2 не се отнасят спрямо заведения с нощен режим на работа, категоризирани като такива по Закона за туризма.

Чл.13. /1/ Удължено работно време по изключение могат да имат заведения за хранене и развлечения, които не се помещават или не се допират до жилищни сгради и не са на открити площадки в непосредствена близост до жилищни сгради. Стопанисващият обекта търговец представя в Общинска администрация следните документи:

• Заявление по образец за издаване от Кмета на Община Шумен на заповед за удължено работно време;

• Писмено становище на РИОКОЗ - Шумен за съответствие на заведението с установените хигиенни и шумови изисквания;

• Писмено становище на РСПАБ - Шумен за съответствие на заведението с противопожарните изисквания;

• Правилник за вътрешния ред на обекта - с описани задължения на персонала, план за предотвратяване на нарушения на обществения ред, противопожарната безопастност, пропускателен режим и охрана на обекта;

• Договор /и за охрана на обекта и пропускателен режим.

/2/Удължено работно време не се разрешава за обекти, в които през последните три месеца е констатирано по съответния ред нарушение на обществения ред по вина на търговеца или персонала.

/3/Кметът на общината издава заповед за удължено работно време със срок до края на календарната година. Действието й се прекратява и при констатирано по съответния ред нарушение на обществения ред като в този случай кмета на общината издава заповед, с която прекратява действието на заповедта за удължено работно време. Основание за отказ за удължаване на работното време е липса на някой от документите по ал.1 или несъответствие с нормите за опазване на обществения ред по ал.2. Нова заповед за удължено работно време може да се издаде след изтичане на не по-малко от три месеца."

/4/ При провеждане на тържества работното време на заведенията за хранене и развлечения по изключение може да бъде удължено след представяне на молба от организатора, не по- късно от 7 дни преди датата на тържеството. Разрешението за удължаване на работното време се дава от секретаря на Община Шумен, ако в предходните три месеца в заведението не са констатирани нарушения на обществения ред. За така даденото разрешение се уведомява РПУ - Шумен.

Чл.14. В случаите по чл.13 ал.1 търговецът, стопанисващ обекта и организаторът по чл.13 ал.4 заплаща такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Чл.14 а. (Нов , Реш. 629 от 26.01.2006 г.) ЗАБРАНЯВА СЕ:

1. Продажбата и консумацията в търговските обекти на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, както и допускането им в зали за хазартни игри.

2. Допускането и присъствието на лица до 18 год. без придружаващ ги родител (настойник) в заведенията за хранене и развлечения, зали за компютърни игри и Интернет след 23.00 часа през летния и 22.00 часа през зимния период.

3. Допускането и сервирането на алкохол на клиенти в явно нетрезво състояние.

4. Продажбата и разпространението на печатни издания, видеокасети, фотоматериали и други стоки с порнографско съдържание на малолетни и непълнолетни лица.

5. Извършването на търговска дейност на открито чрез използването на подръчни съоръжения - градински пейки, кашони, касети, от превозни средства по улиците, тротоарите и паркингите, както и от свободно стоящи бар-плотове по пешеходната зона на бул."Славянски".

6. Поставянето на слънцезащитни устройства над масите по южната част на пешеходната зона и по уширенията към нея, освен стандартни чадъри със стойки, ненарушаващи целостта на декоративната настилка.

7. Поставянето на подвижни маси и сергии по улици, кръстовища и тротоари, както и под заслоните на автобусните спирки, подлези, безистени и входове на жилищни сгради.

8. Ограничаването на достъпа до търговския обект на лица, поради етническата или расовата им принадлежност.

Първоначален текст на РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

Първоначален текст (приет с Реш. 387 от 15.06.98 г., отм. с Реш. 260 от 21.12.2000 г. )

Чл.10. Обектите за търговия и услуги в Община Шумен следва да отговарят на всички нормативни изисквания за дейността си.

Чл.11.1. Поставянето на будки, павилиони и други преместваеми съоръжения за търговия става по реда на Наредба за поставяне и ползване на временни съоръжения за търговия и услуги.

Чл.11.2. По време на национални и общоградски празници се разрешава продажба и на други видове стоки и услуги на открито, като видът и мястото на извършването им се определи със заповед на Кмета.

Чл.12.1. На входа всички търговски обекти, заведения за хранене и развлечения на видно място задължително следва да имат постоянна табелка с работно време, трите имена, адреса и телефона на лицето извършващо дейността.

Чл.12.2. Упражняващите търговска дейност и услуги се задължават да съхраняват на видно място в обекта всички документи разрешаващи дейността им.

Чл.12.3. Реклами и други надписи могат да се поставят съгласно Наредбата за рекламната дейност в Община Шумен.

Чл.13.1. Работното време на търговските обекти, заведенията за хранене и обектите за услуги се определя от лицето упражняващи дейността.

Чл.13.2. Същото следва да бъде съобразено с изискванията на настоящата наредба, другите нормативни актове, с живущите наоколо и да не се създава шум или други неудобства на гражданите, по- големи от обикновенните.

Чл.14.1. Търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения могат да работят и с ненормирано работно време. другите нормативни актове, с живущите наоколо и да не се създава шум или други неудобства

Чл.14.1. (Изм. и доп. с Реш.253 от 24.11.00 г.) Търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения могат да работят и с ненормирано работно време, за което могат да притежават удостоверение, издадено от Община Шумен.

Чл.14.2. За такива се считат тези, които регистрират работно време след 22.00 часа (през зимния период от 01.11. до 01.04.) и след 23.00 часа (през летния период от 01.04. до 01.11.) и следва да отговарят на следните условия:
а) обектите да се помещават в нежилищни сгради;
б) да отговарят на всички норми на ХЕИ, строителство, противопожарна охрана и хигиенните норми за шум, а за заведенията за развлечения и на нормите за шум и вибрации;
в) да е създадена организация гарантираща охраната на клиентите за заведението, прилежащия му паркинг и спокойствие на живущите в близост.

Чл.14.3. Регистрация на ненормираното работна време се извършва въз основа на:
а) писмена молба до Кмета на Община Шумен по образец;
б) протокол за измерено ниво на битов шум от ХЕИ;
в)/първоначален текст/ удостоверение от регистрирана служба на ППО;
в)(Изм. и доп. с Реш.253 от 24.11.00 г.) становище от РПУ град Шумен.
г) със становище от отдел ТРГ при Община Шумен.

Чл.14.4. Отказът да се регистрира исканото работно време следва да е изричен, мотивиран и може да бъде обжалван по реда на ЗАП.

Чл.14.5. Търговските обекти с ненормирано работно време се вписват в специален регистър, който се води от отдел “Търговия и лицензи”.

Чл.14.6. Удостоверенията за регистрация на ненормирано работно време се подписват от Кмета на Община Шумен ( по образец).

Чл.14.7./първоначален текст/ Удостоверенията за ненормирано работно време важат за съответната календарна година. Презаверяването за следващата календарна година става въз основа на молба до Кмета на Община Шумен, подадена в срок до 31 ноември на предходната година.

Чл.14.7. (Изм. Реш.253 от 24.11.00 г.) Удостоверенията за ненормирано работно време важат за съответната календарна година.Презаверяването за следващ период става въз основа на молба до Кмета на Община Шумен и документи по чл.14.3, буква “в”.

Чл.14.8. Удостоверенията за ненормирано време не се подновяват в случаите на:
а) системни нарушения на посочения краен час, регистрирани с акт на РДВР или общинската администрация;
б) обоснована жалба от граждани, чиито оплаквания са потвърдени от органите на РДВР, ХЕИ, общинска администрация;
в) системни нарушения на обществения ред и спокойствие на гражданите в заведението или в близост до него, в рамките на ненормираното работно време, констатирани с акт на РДВР или общинската администрация;
г) констатирани продажби на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни лица, с акт на органите на ХЕИ, РДВР и общинска администрация;
д) констатиране продажба или предлагане в обекта или непосредствено пред него на наркотични или вещества с психотропно въздействие, с акт на органите на РДВР, ХЕИ или общинска администрация.

Чл.14А. ЗАБРАНЯВА СЕ:
а) сервирането на алкохолни напитки и продажбата на цигари на малолетни и непълнолетни лица;
б) допускането на лица до 16 години без придружител в заведения за хранене и развлечения след 23.00 часа през летния период и 22.00 часа през зимния;
в) явното излагане на продажба на печатни издания, видеокасети, фотоматериали и др.стоки с порнографско съдържание;
г) продажбата и разпространението на материали по предходния текст на малолетни и непълнолетни лица;
д) поставянето на подвижни маси под заслоните за автобусните спирки, подлези, безистени и входове на жилищни сгради;
е) допускането на малолетни и непълнолетни в залите за хазартни игри;
ж) извършване на търговска дейност от превозни средства по улиците, тротоарите и паркингите;
з) ( Нова,Реш.№475 от 20.10.98 г.) Предоставянето на свободни помещения и прилежащи терени на училищата и читалищните сгради за търговски обекти, свързани с продажба и сервиране на спиртни напитки и цигари;
и) ( Нова,Реш.475 от 20.10.98 г.) В радиус от 200 м.от учебните заведения устройването на хазартни игри;
к) ( Нова,Реш.475 от 20.10.98 г.) Продажбата и консумацията на семки, освен на откритите спортни бази.

Чл.14Б.1. Задължават се всички собственици и ползватели на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, находящи се на северната страна на бул.”Славянски” да ползват съдовете за битови отпадъци по ул.”Цар Иван Александър”.

Чл.14Б.2. Задължават се всички ползватели на открити площи в централната търговска зона в срок до 24.00 часа всяка вечер да са прибрали на склад всички маси, столове и др.преместваеми съоръжения.

Чл.14В.2. Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или зам. кмет, възложено му с изрична заповед.

Чл.14Г. Лица, извършващи търговска дейност на територията на Община Шумен, без да притежават необходимото разрешение за дейността и за мястото, съгласно наредбите на Община Шумен се наказват с глоба от 50 000 до 500 000 лева.

Чл.14Е. При констатиране случаи на нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите, продажба или предлагане на наркотични или психотропни вещества в обектите или в прилежащите им паркинги входовете от техните служители или клиенти, се налагат следните санкции:
а) предупреждение и глоба 100 000 лева;
б) ограничаване ненормираното работно време в рамките на нормираното за срок от 3 месеца и глоба от 150 000 до 300 000 лева;
в) затваряне на обекта от 1 до 6 месеца и глоба от 300 000 лева, а на обекти на ненормирано работно време глоба от 400 000 до 500 000 лева;

Чл.14Ж. За нарушаване на чл.14Б. се налага глоба 300 000 лева;

Чл.14З. За всички останали нарушения по този раздел се налага глоба в размер от 50 000 до 500 000 лева.


РАЗДЕЛ ІІІ

ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

( изм. и доп. с Реш. 253 от 24.11.00 г. и Реш.694 от 19.12.02 г.)

Чл.15. Ръководителите на ведомства, учреждения, фирми, организации, учебни и други заведения и заведения за обществено хранене, както и собственици и наематели на магазини на жилищни сгради или парцели, дом съветите и гражданите са длъжни:

а) да поддържат в приличен вид сградите и дворовете в които живеят или са им предоставени за ползване;

б) да се грижат за редовното боядисване и освежаване на фасадите на сградите и оградите;

в) (доп. с Реш. 694 от 19.12.02 г.) да осигуряват изхвърляното на сметта на определените за това места и недопускат разпиляване на отпадъци в сградите, по тротоарите и улиците и около съдовете за ТБО";

Стар текст на чл. 15 буква в), доп. с Реш. 694 от 19.12.02 г.
Чл.15 в) да осигуряват изхвърляното на сметта на определените за това места и недопускат разпиляване на отпадъци в сградите, по тротоарите и улиците.

г) (Нова, Реш. 253 от 24.11.00 г.) да не допускат с действията си по никакъв начин увреждания на съдовете си за смет;

д) да не допускат поставяне в съдовете за смет на строителни материали или отпадъци, умрели животни зловонни, химически, отровни, избухливи и други запалителни материали;

е) да осигуряват почистване на дворовете и тротоарите пред сградите, на паркингите, пред жилищните блокове, ведомствените подлези, между блоковите пространства, детските и спортни площадки в жилищните комплекси и поддържане на зелените площи чрез окосяване, плевене и косене;

ж) ( доп. с Реш. 694 от 19.12.02 г.) при паднал сняг или заледяване да почистват тротоарите пред сградите, както и да отстраняват образувалите се ледени висулки по стрехите по дължината на парцела;

Стар текст на чл. 15 буква ж), Първоначален текст (Реш.27 от 29.02.96 г)
Чл.15 ж) при паднал сняг или заледяване да почистват тротоарите пред сградите, както и да отстраняват образувалите се ледени висулки по стрехите.

з) да не допускат изливането на нечисти води по улиците, площадите и зелените площи при миене на магазини, заведения за обществено хранене и жилищни сгради;

и) да изтупват килими, дрехи и други само в дворовете на определените за тази цел места или на вътрешните от към двора балкони в определени часове;

к) да извозват незабавно на сметището строителните отпадъци;

л) да не допускат разрушаване ( обрушване, изсичане и др.) на положените тротоарни бордюри за създаване на удобен подход на моторни превозни средства към гаражи , дворни места и др., както и изграждане на постоянни рампи към тях от бетон, асфалт и др.

Чл.16. Фирмите и гражданите извършващи ремонт на дейност на територията на Общината се задължават да възстановяват в първоначален вид уличните , тротоарните платна и зелените площи и изхвърлят ненужната пръст и други строителни материали.

Чл.17. В селищата и кварталите без канализация стопаните се задължават да изграждат в дворовете си септични ями и тоалетни съобразно хигиенните изисквания.

Чл.18. В кметствата се определят и узаконяват сметищни площадки от специализираните органи.

Чл.19.ЗАБРАНЯВА СЕ:

а) оставянето на стоки, амбалаж и строителни материали по тротоарите, улиците, площадите, зелените площи, пред магазини, жилищни сгради и други обществени места;

б) преминаването на превозни средства по бул.”Славянски” - северно платно от пл.”Кристал” до пл.”България” и по ул.”Цар Освободител” от пл.”Оборище” до пл.”Възраждане”, за зареждане на търговски обекти, без разрешение от общинската администрация;

в) оставянето на въглища и други горивни материали по тротоарите, улиците и зелените площи за повече от 24 часа;

г) миенето и ремонт на преводни средства по улиците, тротоарите, площадите, обществените чешми и изхвърлянето на изгорели масла в населените и извън населените места;

д) разполагането на разкомплектовани ( липсващи им основни възли и детайли ) и спрени от движение превозни средства по улиците, тротоарите и зелените площи;

е) отвеждането на дим, прах и газове през прозорците и витрините;

ж) събиране на отпадъци от сметищата, кофите и контейнерите за смет и тяхното изгаряне;

з) ( доп. с Реш. 694 от 19.12.02 г.) изхвърлянето на земни маси и строителни отпадъци извън определените от общинската администрация места за града и извън определените от кмета за селата. За града същите да се извозват по определени от общинската администрация маршрути, след издаване на съответното разрешение, а за селата - след съгласуване с кмета или кметския наместник;

Чл.19, буква з) Първоначален текст (Реш.№27 от 29.02.96 г.)
Чл.19, з) изхвърлянето на земни маси и строителни отпадъци извън определените от общинската администрация места за града и извън определените от кмета за селата;

и) изхвърляне трупове на умрели животни, птици, животински отпадъци по улиците, дворовете, водоемите и зелените площи;

к) затрупване и разрушаване на кладенци от естествени водоизточници, обществените и улични чешми в населените места без разрешение от общинската администрация;

л) ( доп. с Реш. 694 от 19.12.02 г.) извозването на земна маса, насипни товари, течности и хранителни отпадъци с камиони с недобре уплътнени каросерии и без покривала и предпазни мрежи включително и такива с непочистена ходова част;

Чл.19, буква л) Първоначален текст (Реш.№27 от 29.02.96 г.)
Чл.19 л) извозването на земна маса, насипни товари, течности и хранителни отпадъци с камиони с недобре уплътнени каросерии и без покривала и предпазни мрежи;

м) изгарянето на хартиени, растителни и синтетични отпадъци по улиците, парковете и зоните за отдих;

н) пътуване в обществени превозни средства на лица в нетрезво състояние и лица със замърсено облекло, замърсени съдове за храна и течни горива, не обезопасени селскостопански инструменти.

Чл.20.Инвеститорите и изпълнителите на строителство на територията на Общината са длъжни:

а) да ограждат строителните обекти и площадки с предпазни пана или други материали и изграждат временни пътища и подходи съгласно изискванията на общинската администрация;

б) при лоша видимост да поставят осветителни тела;

в) по време на строителство да насипват с чакъл между блоковите пространства на жилищните комплекси, за да не се замърсяват уличните платна;

г) да организират използуването на строителните площадки така, че да не повреждат тротоарите и уличните платна;

д) да заплащат за заетата тротоарна площ по утвърдените тарифи за различните градски зони;

е) ( изм. с Реш. 694 от 19.12.02 г.) да отстраняват нанесените повреди на тротоарните и улични настилки, ел.стълбовете и в зелените площи при разрешени от общинската администрация прокопавания, в срок до 10 работни дни. При доказана необходимост срокът се удължава до 30 дни - с разрешение на органа по чл.46. При издаване на разрешението за прокопаване, заинтересованите лица внасят депозит, отговарящ на стойностната сметка за възстановителните работи на обекта. Същият се връща при изпълнение на обекта с необходимото качество и срок. В тези случаи са задължителни гаранционните срокове, съгласно Наредба № 6 за разрешаване на строежите в Република България. Депозитът не се връща при некачествени възстановителни работи и при немотивирано удължен срок;

Стар текст на чл. 20 буква е) (Реш.27 от 29.02.96г.)
Чл.20 е) да отстраняват нанесените повреди на тротоарните и улични настилки, ел.стълбовете и в зелените площи при разрешени от общинската администрация прокопавания, в срок до 30 работни дни.

ж) периодично да почистват строителната площадка от отпадъци, а след завършване строителството на обекта, да почистят и възстановят терена в срок до 30 дни;

з) да поставят на видно място табелки с имената на инвеститорите и техническите ръководители на обекта.

Чл.21. Лица и организации, които събарят стари сгради, се задължават да обезопасят и да разчистят незабавно терена, да ремонтират тротоарите и извозят отпадъците от събарянето им в срок до 30 дни.

Чл.22.Забранява се унищожаването на електрическите тела и стълбовете на уличното осветление, ел.касетите, капаците на инсталационните шахти, както и поставянето на нови без съгласуване с общинска администрация и “Електроснабдяване” - АД клон гр.Шумен.

Чл.23. Забранява се приготвянето на бетонови варови и други разтвори по тротоарите, уличните платна и зелените площи, освен на разрешените строителни площадки.

Чл.24. Забранява се преместването, увреждането на хоризонтална, вертикална пътна маркировка и сигнализация и предпазните огради.

Чл.25. Забранява се ограждането и ползването на тротоари, улици, площади, зелени площи, алеи и др. и част от тях, с подвижни и неподвижни цветарници, огради и др. предмети, освен случаите с разрешение на общинската администрация.

Чл.26 (изм. с Реш. 738 от 29.06.2006 г. – досега съществуващия текст става ал.1) (1)Забранява се премахването, запушването и повреждането на дъждоприемните решетки и шахти по улиците, площадите и алеите, както и заустването в тях на канали.

(2) (Нова, с Реш. 738 от 29.06.2006 г.) Работи по ремонт и поддръжка на съществуващите на територията на Община Шумен канализационни, отводнителни, комуникационни и др.системи, чрез използване на разположените по уличните платна,площади и тротоари капаци на шахти и решетки, следва да се извършат от оторизираните организации и фирми, като облеклото на работниците и служителите извършващи работата и транспортните средства следва да бъде с надписи, ясно обозначаващи фирмата на работодателя им, като на мястото на ремонта се поставят на видно място табела с надпис “Ремонт” и под него изписано името на фирмата или организацията, която го извършва.

(3) (Нова, с Реш. 738 от 29.06.2006 г.) За ремонтните и други дейности по предходната алинея, отговорните длъжностни лица издават нарочна заповед, в която задължително се вписва датата/датите/ на ремонтните работи,часовете на работа и мястото на извършването им на територията на Община Шумен. Копие от заповедта се поставя на видно място на служебния автомобил за времето до приключване на разпоредените ремонтни и др. дейности или на друго подходящо място, даващо възможност на гражданите непосредствено при желание да прочетат текста на заповедта.

(4) (Нова, с Реш. 738 от 29.06.2006 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се отнася за случаите на авариен ремонт, при който характера на аварията налага неотложност и спешност на ремонта и не може да бъде издадена заповед за извършването му. В тези случаи извършващият авариен ремонт следва да постави табела с надпис “Авариен ремонт” и под него изписано името на фирмата или организацията,която го извършва.

Чл.27. (Изм., Реш.463 от 30.10.2001г.) Забранява се замърсяването на автобусни спирки, подлези, подблокови пространства, обществени места, улици, тротоари, зелени площи, алеи и други.

Стар текст на чл. 27 Първоначален текст (Реш.27 от 29.02.96 г.)
Чл.27. Забранява се замърсяването на автобусни спирки и подлези.

Чл.28. Забранява се местенето на съдовете за домашна смет от определените от общинската администрация места.

РАЗДЕЛ IV

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, РАСТИТЕЛНОСТТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ТЯХ

Чл.29. В парковете, градините и зелените площи се забранява:

а) отсичането, кастренето и повреждането на трайните насаждения;

б) натрупване на осолен сняг и изливането на солена вода, химикали и вредни вещества в тревните площи, декоративните храсти на разстояние по-малко от 3 м от дънерите на дърветата;

в) безразборно косене на тревните площи, късането на цветя, чупенето на клони от дърветата и храстите, засадени в зелените площи, брането на плодове, кестени и други;

г) късането и изкореняването на цветя и повреждане на цветните фигури;

д) повреждането на скулптурните елементи и архитектурните съоръжения, чешми, фонтани, пейки, мостове, беседки, заслони, навеси, осветителни тела, съоръжения за игри на децата, сгради, табелки и др.;

е) разместването на пейки, цветарници, контейнери и други подвижни архитектурни съоръжения и паркова мебел от установените им от общинската администрация места;

ж) хвърлянето на отпадъци в алеите, площадките, тревните масиви и лесопарковите насаждения;

з) замърсяването на водоизточниците, водните площи и чешмите;

и) драскането, писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките, паметниците и увреждане на кората и дървесината на растителността и др.;

к) паленето на огън и хвърлянето на неугасени цигари и кибритени клечки, освен на определените за тази цел места;

л) поставянето на палатки;

м) увреждане на растителността чрез коване на гвоздеи, поставяне на метални, дървени и други предмети, въжета, транспаранти, плакати, реклами и други;

н) изкопаването и събирането на хумосна почва.

Чл.30. Отсичането на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение в недвижими имоти на държавата, общината, организации, кооперации и селскостопански земи в селищата извън тях може да става само с разрешение на общинската администрация, при спазване на законовите разпоредби.

В личните дворове и имоти на гражданите без разрешение на общинската администрация не могат да се отсичат следните дървета: дъб, топола, липа, орех, кестен, бреза, ясен, смърч.

Чл.31. Спортните игри и състезания и други обществени мероприятия в градините, парковете и националните паркове се устройват след предварително разрешение от общинската администрация. Поддържането на реда, чистотата и опазването на зелените площи и растителност при провеждането им, се осъществява от организатора.

Чл.32. При оправдана необходимост и разрешение от общинската администрация за премахване на съществуващата растителност в зелените площи, щетите да се заплащат от причинителя или инвеститора по пазарни цени.

Същият да възстанови или създаде на ново място унищожената растителност и равностоен обем с екологичен и декоративен ефект.

Чл.33. Забранява се убиването на пойни, полезни и други свободно живеещи птици и животни в населените места, зоните за отдих, вилните зони, лесопарковете и др.

Чл.34. Забранява се увреждането и замърсяването на почвата със земни маси, твърди и течни отпадъци, химикали и вредни вещества.

При разкопавания и други повреди по нея, същата се възстановява в първоначален вид.

Чл.35. Забранява се замърсяването с отпадъци, вредни вещества на водоеми, водни течения, реки, дерета и терените около тях.

Чл.36. Забранява се изгарянето на отпадъци и отровни вещества, които замърсяват въздуха, извън определените за тази цел места.

РАЗДЕЛ V

ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОТИВОРАДИАЦИОННИТЕ УКРУТИЯ (ПРУ)

Чл.37. Собствениците и наемателите на сградите, в които са устроени ПРУ имат право да използуват помещенията им за собствени или обществени мирновременни нужди като:

• санитарно-битови помещения, гардероби, съблекални и други;

• помещения за културно-просветни нужди;

• помещения за търговия и обществено хранене;

• спортни помещения;

• помещения за битово обслужване на населението.

Чл.38. В помещенията на ПРУ се забранява съхраняването на запалителни течности, отрови и други химически вещества.

Чл.39. Забранява се пробиването на отвори в стаите, демонтиране на оборудването и други конструктивни промени без разрешение на отдел “Гражданска защита”.

Чл.40. Наемателите и собствениците, използващи помещенията на ПРУ, са длъжни по всяко време да осигуряват възможност на домоуправителя и органите на Гражданска защита да упражняват контрол по техническото състояние на съоръжението, съоръженията.

Чл.41. Наемателите и собствениците се задължават:

• периодично да почистват входовете, коридорите и помещенията на ПРУ;

• да полагат грижи за поддържане в добро състояние на техническото оборудване и обзавеждане на ПРУ, като вземат своевременно мерки за отстраняване на повредите;

• да водят на отчет (по опис) имуществото в ПРУ, като го зачисляват на наемателите или лично го съхраняват;

• да контролират освобождаването на ПРУ при необходимост по указание от органите на Гражданска защита;

• да не ползуват санитарните възли на ПРУ в мирно време.

Чл.42. Повредите в ПРУ се отстраняват за сметка на собствениците или наемателите на сградата.

РАЗДЕЛ VІ

СПАЗВАНЕ НА РЕДА И ЧИСТОТАТА В ПОЛСКИТЕ РАЙОНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗОНИТЕ ЗА ОТДИХ

Чл.43. Задължават се всички стопани, които притежават и ползват обработваеми земи в зоните за отдих и курортни нужди да поставят табелки с трайни надписи и данни за големината на имота, името и адреса си.

Чл.44. Забранява се повреждането на обществени чешми, кладенци, изхвърлянето на строителни, растителни и други отпадъци по пътищата и пътеките.

Чл.45. Забранява се отклоняването на вода от естествените водоизточници - кладенци, чешми и др. за ползване в дворовете е парцелите.

РАЗДЕЛ VІІ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.46. Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от Кмета на Община Шумен;

а) Кметът може да възлага задълженията си по осъществяване на контрола на определени от него длъжностни лица;

б) Кметът може да предлага съвместни проверки по изпълнение на Наредба № 1 с органите на РИОКОЗ, РИОСВ, и др. контролни органи;

в) за нарушения на Наредбата председателите на Домсъветите Управител или управителен съвет на етажната собственост уведомяват съответната служба за налагане на наказание.

Стар текст на чл. 46 в)
Чл.46 в) за нарушения на Наредбата председателите на Домсъветите Управител или управителен съвет на етажната собственост уведомяват съответната служба за налагане на наказание.

Чл.47. (доп. Реш. № 629 от 26.01.2006 г. с нови букви "ж", "з", "и", изм. Реш. № 868 от 21.12.2006 г.- досегашния текст на б. “а” става ал.1, букви “е” и “ж” стават ал. 2 и 3, буква “и” става ал. 5)

(1) ) За нарушителите на Наредбата се налагат наказания съгласно чл.22 (4) от ЗМСМА, както следва:

а) За нарушение на Наредбата по чл. 20 буква”е” се налага глоба в размер от 100 до 5 000 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 500 до 20 000 лева.

Стар текст на чл. 47 буква (а)
Първоначален текст( Реш.27 от 29.02.96 г.) На нарушителите на Наредбата се налагат наказания съгласно чл.22 (2) от ЗМСМА - глоба в размер от 1000 до 500 000 лв.;
( Изм. Реш.367 от 29.04.98 г.) На нарушителите на Наредбата се налагат наказания съгласно чл.22 (2) от ЗМСМА - глоба в размер от 1 до 500 лв.;

б) За нарушение на Наредбата по чл. 20 буква”ж” и чл. 21 се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 500 до 3 000 лева.

Стар текст на чл. 47 (б) (изм.с Реш.№ 518 от 12.10.2005 г.)
за нарушения по чл.20 т."е" и т."ж" и чл.21, от наредбата минимален размер на глоба - 10 лв.;

в) За нарушения по чл.15 букви “г” и “д” от Наредбата се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 100 до 1 000 лева.

Стар текст на чл. 47 (в)( Нова Реш.253 от 24.11.00 г.)
за нарушения по чл.15 букви “г” и “д” от Наредбата - глоба от 500 лв.;

г) Който не издаде заповед за определяне на работно време на обект за търговия и услуги или заведение за хранене и развлечения по чл.11 и чл.12, ал.1 или не е представил в срок в общинска администрация издадената заповед се налага глоба в размер от 50 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 50 до 500 лева.

Стар текст на чл. 47 (г) (Нова Реш. 518 от 12.10.2005 г)
Който не издаде заповед за определяне на работно време на обект за търговия и услуги или заведение за хранене и развлечения по чл.11 и чл.12, ал.1 или не е представил в срок в общинска администрация издадената заповед се наказва с глоба от 50 до 300 лв.

д)Който не спазва работното време на обект за търговия и услуги или заведение за хранене и развлечения, определено със заповед по чл.11, чл.12, ал.1 и чл.13, ал.3 или разрешение по чл.13 , ал.4 се налага глоба в размер от 50 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 50 до 500 лева.

Стар текст на чл. 47 (д)(Нова Реш. 518 от 12.10.2005 г)
Който не спазва работното време на обект за търговия и услуги или заведение за хранене и развлечения, определено със заповед по чл.11, чл.12, ал.1 и чл.13, ал.3 или разрешение по чл.13 , ал.4 се наказва със глоба от 50 до 500 лв.

(2) При повторно нарушение по буква “г” и “д” по предходната алинея, едноличните търговци и юридическите лица могат временно да бъдат лишавани от право да извършват търговска дейност в обекта за срок от 1 до 6 месеца.

Чл. 47 (е) (изм. Реш. 518 от 12.10.2005 г. - буква "г" става буква "е")
при повторно нарушение, нарушителите могат да бъдат временно лишавани от правото да упражняват съответната професия или дейност за срок от 3 месеца до 1 година.

(3) За нарушителите на чл.14 “а” се наказват, както следва:

- за нарушения на т. 3, 5, 6, 7 и 8 с глоба в размер от 50 до 500 лв.

- за нарушения на т. 2 и 4 с глоба в размер от 50 до 1 000 лв.;

- за нарушения на т. 1 с глоба в размер ат 50 до 1 000 лв.

Стар текст на чл. 47 (ж) ( Нова Реш.629 от 26.01.2006 г.)
Нарушителите на чл.14а се наказват, както следва:
- за нарушения на т. 3, 5, 6, 7 и 8 с глоба в размер от 10 до 100 лв.
- за нарушения на т. 2 и 4 с глоба в размер от 50 до 500 лв.;
- за нарушения на т. 1 с глоба в размер на 500 лв.

буква “з” се отменя, стар текст на чл. 47 (з)( Нова Реш.629 от 26.01.2006 г.)
За ползването на тротоари, площадки, улични платна и други терени, независимо от собствеността им без разрешение, виновните се наказват с глоба в размер от 30 лв. до 500 лв.

(4)(нова с Реш. 868 от 21.12.2006г.) При повторно нарушение по предходната алинея, едноличните търговци и юридическите лица могат временно да бъдат лишавани от право да извършват търговска дейност в обекта за срок от 1 до 6 месеца.

(5) При нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в обектите за търговия и услуги или прилежащите им паркинги и входове от техни служители или клиенти, се налага глоба на физическите лица в размер от 50 до 500 лв.

Стар текст на чл. 47 (и)( Нова Реш.629 от 26.01.2006 г.)
При нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в обектите за търговия и услуги или прилежащите им паркинги и входове от техни служители или клиенти, се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

(6)(нова с Реш. 868 от 21.12.2006г.) За други нарушения по тази Наредба се налага глоба на физическите лица в размер до 1 000 лв., а на едноличните търговци и на юридическите лица имуществена санкция до 1 000 лева.

Чл.48. (изм. Реш. № 868 от 21.12.2006 г., букви “а” , “б”. “в” стават ал. 1, 2 и 3, буква “г” става ал. 5)

(1) Актове за нарушения на Наредбата се съставят от определените от кмета контролни органи при Общинската администрация, от кметовете и кметските наместници и органите на ОД “Полиция”.

Стар текст на чл. 48 (а)
Първоначален текст (Реш. №27 от 29.02.96г.)за констатираните нарушения се съставят актове от контролните органи или упълномощени от тях длъжностни лица, въз основа на които се издават наказателни постановления от Кмета или от упълномощено от него лице;
(Изм.Реш.409 от 17.07.01 г.) актове за нарушения на Наредбата се съставят от определените от кмета контролни органи при Общинската администрация, от кметовете и кметските наместници и органите на РДВР;

(2) Наказателни постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на Община Шумен.

Стар текст на чл. 48 (б)( Нова Реш.409 от 17.07.01 г.)
наказателни постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на Община Шумен;

(3) За явно маловажни случаи на нарушение на Наредбата овластените за това органи налагат на място глоба в размер от 10 до 50 лв.. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и нарушителя, мястото и вримито на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.

Стар текст на чл. 48 (в)
За явно маловажни случаи на нарушения на Наредбата овластените за това органи налагат на място глоба в размер от 200 лв.;

(4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на чл. 48.

(5) Неправилно паркираните МПС по уличната мрежа се блокират със специални устройства по указание и преценка на контролните органи; отблокирането на същите става след заплащане на разходите по издадена квитанция на база утвърдената калкулация от общинска администрация.

Стар текст на чл. 48 (г)
неправилно паркираните МПС по уличната мрежа се блокират със специални устройства по указание и преценка на контролните органи; отблокирането на същите става след заплащане на разходите по издадена квитанция на база утвърдената калкулация от общинска администрация.

Чл.49. (изм. Реш. № 868 от 21.12.2006 г. буква “а” става ал.1 и ал.2 и буква “б”, “в”, “г” и “д” стават съответно ал. 3, ал. 4, ал.5 и ал.6)

(1)Административно наказателно отговорни лица са пълнолетните физически лица извършили нарушението, както и едноличните търговци и юридическите лица.

(2)Административно наказателно отоговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

Стар текст на чл. 49 (а)
Административно наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си;

(3) За административни нарушения извършени от малолетни лица, които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години или поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им;

(4) За маловажни случаи на административни нарушения извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съответните актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за налагане на мерки от възпитателен характер.

(5) (Нова Реш. 518 от 12.10.2005 г) Констатирано нарушение" по смисъла на тази Наредба е налице при образуване на административнонаказателно производство.

(6) (Нова Реш. 518 от 12.10.2005 г) "Повторно"е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

Чл.50. За нарушения, извършвани при осъществяване дейността на организации, фирми отговарят работниците и служителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл.51.а) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания;

б) При констатиране на престъпления, актовете се изпращат на Районната прокуратура.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящата Наредба № 1 е приета от Общински съвет с Решение № 27 от 29.02.1996 година на основание чл.22 ал.1 и чл.27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§2.(Нов, Реш.№ 387 от 15.06.98 г.) Настоящата наредба отменя всички други норми, приети от Общинския съвет до момента, които й противоречат.

Наредбата влиза в сила 3 дена след датата на обнародване.

§3. (Нов Реш. № 518от12.10.2005г.) Измененията в Наредба № 1 влизат в сила от 01.01.2006 г.

§4. (Нов Реш.№ 518от12.10.2005г.) В срок до 31.01.2006 г. търговците, стопанисващи обекти за търговия и услуги и заведения за хранене и развлечения да преведат работното им време в съответствие с изискванията на раздел ІІ на наредбата.

Приложение №1

СПИСЪК

на определените места (колонки и табла), предназначени за разлепване на агитационни, рекламни и други материали (афиши, плакати, некролози)

• бул.”Славянски”:

• срещу Общински синдикален съвет - табло;

• срещу книжарница "П.Волов" - табло.

• ул. "Съединение" - Данъчно подразделение на ТДД - табло и автоспирката до РУМ;

• в района на Автогарата - колонка и табло;

• бул. "Мадара" до супера - колонка и табло;

• ул. "Раковски" спирка "Кьошковете" - колонка;

• ул. "Ген.Тотлебен" - автоспирка - колонка;

• ул. "Ген Драгомиров" до супера - колонка;

• ул. "В.Априлов" на кръстовището с ул. "Македония" - колонка;

• Кръстовището на ул. "В.Друмев" с ул. "Л.Каравелов" - колонка;

• бул. "С.Велики" - автоспирката срещу стадион "П.Волов" - колонка;

• бул. "С.Велики" - автоспирката до "Товарни превози" - ТП гр.Шумен (Автостопанство 1) - колонка;

• кв. "Тракия" ул. "Дедеагач" - до последната автоспирка на автобус №9 - колонка;

• бул. "В.Преслав", кв.Дивдядово:

• втората автоспирка - табло;

• третата автоспирка - колонка.