НАРЕДБА

ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ГР. ШУМЕН

Приета, Реш. 518 от 13.02.2002 г., изм.с Реш. 807 от 19.06.2003 г., отм. с Реш. 141 от 30.06.2008 г. на Общински съвет – Шумен

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове на територията на гр. Шумен, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги.

Чл. 2. Гробищните паркове са обществените терени със специално предназначение. Те са общинска собственост по силата на чл.140, във връзка с чл.17, алинеи 2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл.3, ал. 2, точка 2 от Закона за общинската собствеността.

Чл. 3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на гр. Шумен става с решение на Общински съвет – Шумен.

Чл. 4. /1/ Паркоустройственият гробищен план се приема от Общинския експертен съвет по устройство на териториите и се одобрява със заповед на кмета на Община Шумен.

/2/ С плана по предходната алинея са определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени /ако бъде предвидено изграждането на такива/. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

/3/ Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове и гробища на територията на гр. Шумен, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1.

/4/ Допуска се обособяването на отделни парцели за различните религиозни общности и етнически групи.

 

Раздел II

Управление

Чл. 5. Гробищният парк и гробищата на територията на гр. Шумен, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и поддържат от специализирано дружество, регистрирано по Търговския закон с капитал 100% общинска собственост, или друго юридическо лице, избрано от Общинския съвет след провеждане на процедура за предоставяне на концесия.

Чл. 6. /1/ С решение на Общинския съвет Община Шумен поема разходите за обикновено погребение на трупове с неидентифицирана самоличност, на самотни граждани без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и при възникване на особени случаи.

/2/ Услугите по предходната алинея се заплащат от общината срещу издадена фактура на физическото или юридическото лице, извършило, погребението. Редът за издаване и осребряване на фактурите се определя от кмета на Община Шумен.

Чл. 7. /1/ Дейностите по охрана, осветление, почистване и поддържане на алеите и сградния фонд и предоставяне на платени услуги, свързани с предназначението на гробищния парк се осъществяват от юридическото лице по чл. 5.

/2/ Юридическото лице по чл. 5 е отговорно за опазване на обществения ред на територията на гробищния парк и обредните зали, както и на общинската и личната собственост на гражданите.

Чл. 8. Общинската администрация:

 1. Определя гробищния парк в гр. Шумен, в който да се извърши траурния обред и погребението, както и деня и часа на тези действия и определя гробното място за покойника.
 2. Води регистъра на покойниците за гробищния парк, по парцели и гробни места.
 3. Събира и отчита гробищните такси по ЗМДТ.

 

Раздел III

Гробни места и тяхното ползване

Чл. 9. По регулацията си гробищният парк се дели на гробни полета /квартали/, в които се оформят гробните места по редици и колони.

Чл. 10. Размерите на гробните места са определени от Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове и погребване и пренасяне на покойници.

Чл. 11. /1/ С полагането на покойник в гроб за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.

/2/ Правото на гробоползване е срочно или за вечни времена.

/3/ Правото на гробоползване на гробно място за първите 8 години е безвъзмездно.

Чл. 12. /1/ Срокът на правото на гробоползване на гробно място е за 8 или 15 години.

/2/ Правото на гробоползване по предходната алинея след изтичане на първите 8 години може да бъде продължено за срок от 15 години след заплащане на съответната такса.

/3/ Правото на гробоползване на гробно място за вечни времена може да се придобие след заплащане на съответната такса.

Чл. 13. /1/ Правото на гробоползване на семейно гробно място след изтичане на първите 8 години може да бъде продължено за срок от 10 години след заплащане на съотвената такса.

/2/ Правото на гробоползване на семейно гробно място за вечни времена може да се придобие след заплащане на съответната такса.

Чл. 14. /1/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

/2/ Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват с писмено заявление до общинската администрация с нотариално заверени подписи. Заявлението се прилага към съответната партида на гробищния регистър. По същия ред се допуска и замяна на гробове между техните ползватели, ако администрацията прецени, че за това има основателни причини.

Чл. 15. /1/ Правото на ползване на обикновен гроб, както и на фамилна гробница обхваща:

 1. Извършване на последващи погребения в него /нея/ по реда и при условията на тази Наредба.
 2. Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.
 3. Засаждане на декоративни цветя и треви.
 4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

/2/ Действията по индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползувателите им или от инициативни граждански комитети и организации се съгласува с лицето по чл. 5.

Чл. 16. В гробищния парк повторни погребения /полагане на друг покойник в обикновен гроб/ се разрешават след изтичането на 8 години от предишно полагане на покойник.

Чл. 17. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на членове 12 и 13, гробното място се предоставя за нови погребения. Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.

 

Раздел IV

Погребения

Чл. 18. /1/ В гробищните паркове на гр. Шумен се погребват лица с адресна регистрация в града, както и лица, живели при своите близки в гр. Шумен, и неидентифицирани трупове.

/2/ Покойници - чужди граждани, починали на територията на Община Шумен, могат да бъдат погребани в гробищния парк на гр. Шумен.

 

Раздел V

Обществен ред в гробищните паркове

Чл. 19. Посещения в гробищните паркове се допускат:

 1. За времето от 1 април до 30 септември
  - от 7.00 до 20.00 часа.
 2. За времето от 1 октомври до 31 март
  - от 8.00 до 18.00 часа.

Чл. 20. В районите на гробищните паркове се забранява:

 1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;
 2. влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни хора;
 3. въвеждането на кучета, на домашни и други животни;
 4. приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без разрешение на лицето по чл. 5;
 5. отсичането на дървета без съответното разрешение.

Чл. 21. (Изм. С Реш. 807 от 19.06.03г.) Лицето по чл.5 допуска влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, за извозване на строителни и други отпадъци, за поставяне на надгробни паметници и при други особени случаи, но срещу заплащане на такса от 5 лв.

Стар текст на чл.21, Реш. 518 от 13.02.2002 г., изм., Реш. 807 от 19.06.03 г.
Чл.21. С разрешението на лицето по чл. 5 или на управомощено от него длъжностно лице може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, за извозване на строителни и други отпадъци, за поставяне на надгробни паметници и при други особени случаи, но срещу заплащане на определена такса.

Чл. 22. Не се разрешава извън определените за целта места:

 1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увяхнали цветя;
 2. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
 3. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни;
 4. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места. Ако има такива – същите се премахват без предупреждение от лицето по чл. 5.

Чл. 23. /1/ Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

/2/ Към ползвателите на гробни места, които са откупени за вечни времена преди влизането в сила на тази наредба, важи изискването да бъдат благоустроени и да се поддържат в добър вид.

/3/ Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места от лицето по чл.5.

Чл. 24. В гробищните паркове се допуска извършването на граждански услуги от еднолични търговци или от търговски дружества с предмет - погребална и траурна дейност след съгласуване с лицето по чл. 5.

 

Раздел VI

Контрол и санкции

Чл. 25. /1/ За нарушения по раздел V от Наредбата се налага глоба в размер от 5 до 150 лв.

/2/ Установявянето на нарушенията и налагане на административните наказания се извършват по реда на ЗАНН.

 

Раздел VII

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Разпоредбите на членове 11, 12 и 13 се отнасят и за гробните места, върху които е учредено право на правоползване преди влизането в сила на тази наредба.

§ 2. Наредбата отменя Правилника за експлоатацията и поддържането на Шуменското градско гробище / приет на сесия на Общински съвет – Шумен с протокол № 26 от 14. 12. 1993г./, както и Наредбата за гробищните паркове на гр. Шумен, приета с Решение № 483 от 20.12.2001г.

§ 3. Придобитите при действието на отменения правилник права на гробоползване се запазват.

§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет – Шумен с решение № 518 по протокол № 33 от 13.02.2002г. на основание чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА.