НАРЕДБА

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

Приета с Реш. № 260 от 21.12.2000г., изм. и доп. с Реш. № 592 от 18.06.2002г. и № 693 от 19.12.2002г., изм.с Реш. № 518 от 12.10.2005 г., отм. с Реш. 629 от 26.01.2006 г. на Общински съвет - Шумен

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

( изм.и доп. с Реш. № 592 от 18.06.02 г.)

1Чл.1. (1) (Доп., Реш. № 592 от 18.06.02 г.) С тази Наредба се уреждат реда и условията за функциониране на всички търговски обекти и разполагане на елементи на градското обзавеждане на територията на Община Шумен, независимо от формата на собственост, начина на строителство и стопанисване, регистрирани и категоризирани по действащото законодателство.

(2) По смисъла на тази Наредба търговски обекти са:

 1. Магазини за хранителни стоки;
 2. Магазини за промишлени стоки;
 3. Складове на едро;
 4. Заведения за хранене и развлечения;
 5. Ателиета за услуги;
 6. Хотели и други места за настаняване;
 7. Павилиони;
 8. Подвижни щандове;
 9. Пунктове за изкупуване;
 10. Маси за сервиране пред обекти за хранене и развлечения;
 11. Други обекти, извършващи търговия и услуги по реда на ТЗ.

1Чл.1, ал.1. Първоначален текст ( Реш. № 260 от 21.12.00 г.) С тази Наредба се уреждат реда и условията за функциониране на всички търговски обекти на територията на Община Шумен, независимо от формата на собственост, начина на строителство и стопанисване, регистрирани и категоризирани по действащото законодателство.

2Чл.2. ( Изм. с Реш.№ 592 от 18.06.02 г.) В зависимост от начина на строителство и вида, търговските обекти биват:

 1. Стационарни - намиращи се в масивни сгради, построени с архитектурен проект и с разрешение за строеж, съгласно правилата и нормите на ЗУТ и свързаните с него наредби.
 2. Нестационарни (преместваеми) - които не са трайно закрепени на терена и не нарушават целостта на настилката под тях.

 

ГЛАВА ВТОРА

( отм.с Реш. 518 от 12.10.2005 г.)

СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 

Раздел първи

Регистрация

3Чл.3. (Изм. и доп., Реш. № 592 от 18.06.02 г.) (1) Стационарните обекти за търговия и услуги се регистрират в сектор "Търговия и лицензи" в 30-дневен срок от започване на дейността. Заявление за регистрация (Приложение № 1) се подава до Кмета на Общината. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Документ за съдебна регистрация на фирмата.
 2. Удостоверение за данъчна регистрация.
 3. Нотариален акт за съществуващи обекти, които не променят характера на дейността си или разрешение за ползване (Протокол обр.16) за новопостроени или реконструирани обекти, издадено от Районна Дирекция за национален строителен контрол (договор за наем).
 4. Санитарно разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация от ХЕИ.
 5. Ветеринарно - санитарно разрешение от Регионалната ветеринарно-медицинска служба (ДВСК) за търговски обекти, предлагащи стоки и технически продукти от животински произход.

2Чл.2, т.1.Първоначален текст ( Реш. 260 от 21.12.00г.) Стационарни - намиращи се в масивни сгради, построени с архитектурен проект и с разрешение за строеж, съгласно правилата и нормите на ЗТСУ .

3Чл.3(1)Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) Регистрацията на стационарните обекти за търговия и услуги се регистрират в сектор "Търговия и лицензи" в 30-дневен срок от започване на дейността. Заявление за регистрация (Приложение № 1) се подава до Кмета на Общината. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация.
 2. Копие от декларация за данъчна регистрация.
 3. Копие от БУЛСТАТ карта.
 4. Акт за собственост на обекта (договор за наем).
 5. Санитарно разрешение за въвеждане в експлоатация.
 6. Становище за пожарна безопасност от РСПАБ.

(2) В заявлението се предлага работно време на обекта.

(3) Регистрация в Общината се извършва само за дейността, за която е подадено заявлението по ал.1.

(4) Регистрацията на обектите за търговия и услуги е безсрочна.

(5) Търговските обекти се вписват в специален регистър в сектор "Търговия и лицензи".

(6) Удостоверението за регистрация (Приложение № 2) се издава от Кмета на Общината в 30 - дневен срок от подаване на документите.

(7) При преустановяване на дейността в обекта издаденото удостоверение за регистрация се връща в сектор "Търговия и лицензи". При промяна на лицето осъществяващо дейността, то е длъжно да уведоми Община Шумен за промяната и за издаване на ново удостоверение. В този случай, ако не е изтекъл срокът на съответните документи по ал.1, ново удостоверение се издава в 10-дневен срок от подаването на уведомлението.

(8) При промяна на дейността, вида на продаваните стоки и услуги или работното време на обекта, издаденото удостоверение се представя в сектор "Търговия и лицензи" за вписване на промените.

(9) Таксата за регистрация на търговски обекти се определя с Решение на Общинския съвет, съгласно ЗМДТ.

 

Раздел втори

Организация на работа

4Чл.4. (1) (Доп., Реш. 592 от 18.06.02 г.) На видно място на фасадата (витрината) на търговския обект се поставя надпис на български език с фирмата на търговеца, вида и наименованието на обекта.

Чл.3. (8) Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) При промяна на дейността или вида на продаваните стоки издаденото удостоверение се представя в сектор "Търговия и лицензи" за вписване на промените.

4Чл.4. (1) Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) На видно място на фасадата

(витрината) на търговския обект се поставя надпис на български език с фирмата на търговеца, наименованието на обекта, както и за предлаганите стоки и услуги.

(2) Фирмата може да се изпише допълнително и на чужд език, като надписа трябва да бъде с размери не по-големи от този, изписан на български език.

Чл.5. На входа на обектите за търговия и услуги задължително се поставя табелка с фирмата и седалището на търговеца, работното време, името и фамилията на лицето, отговорно за обекта.

Чл.6. Работното време на обектите за търговия и услуги следва да бъде съобразено с изискванията на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен.

5Чл.7. (1) (Доп., Реш. 592 от 18.06.02 г.) Търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения могат да работят и с ненормирано работно време, за което последните следва да притежават удостоверение, издадено от Община Шумен.

(2) За такива се считат тези, които регистрират работно време, съответно след 22.00 часа през зимния период (от 1 ноември до 31 март) и 23.00 часа през летния период (от 1 април до 31 октомври) и следва да отговарят на следните условия:

 1. Заведенията за хранене и развлечения да се намират в нежилищни или собствени жилищни сгради.
 2. Да отговарят на всички норми за строителство, пожарна безопасност и хигиенни норми за шум и вибрации.
 3. Да е създадена организация гарантираща охраната на клиентите на заведението и прилежащия му паркинг, както и спокойствието на живущите в близост.

(3) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.) Регистрация на ненормирано работно време за заведенията за хранене и развлечения се извършва въз основа на следните документи:

5Чл.7, ал.1.Първоначален текст ( Реш. 260 от 21.12.00 г.) Търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения могат да работят и с ненормирано работно време, за което следва да притежават удостоверение, издадено от Община Шумен.

Чл.7, ал.3.Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) Регистрация на ненормирано работно време се извършва въз основа на следните документи:

 1. Молба до Кмета на Община Шумен (Приложение № 3).
 2. Протокол за измерено ниво на битов шум със становище от ХЕИ.
 3. Становище от РПУ гр.Шумен.
 4. Становище от отдел "АТОН" при Община Шумен.
 5. Молба до Кмета на Община Шумен (Приложение № 3).
 6. Протокол за измерено ниво на битов шум със становище от ХЕИ.
 7. Становище от РПУ гр.Шумен.

(4) Търговските обекти с ненормирано работно време се вписват в специален регистър в сектор "Търговия и лицензи".

(5) (Изм, Реш. 592 от 18.06.02 г.) Удостоверениeто за ненормирано работно време

(Приложение № 4) се издава от Кмета на Общината в 14-дневен срок и е безсрочно. При промяна на регистрираните обстоятелства се издава ново удостоверение по реда на ал.3.

(6) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.)Удостоверението за регистрирано ненормирано работно време се отнема със заповед на Кмета на Общината в случаите на:

 1. Нарушаване на разрешеното работно време, регистрирано с акт от органите на РДВР или общинска администрация.
 2. Обоснована жалба от граждани, обстоятелствата по която са проверени и регистрирани от органите на РДВР, ХЕИ, общинска администрация или други компетентни органи.
 3. Нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в рамките на регистрираното работно време, констатирано с акт на органите на РДВР, ХЕИ или общинска администрация.

Чл.7, ал.5, Първоначален текст ( Реш. 260 от 21.12.00 г.) Удостоверениeто за ненормирано работно време (Приложение № 4) се издава (презаверява) от Кмета на Общината в 14-дневен срок и важи за съответната календарна година. Презаверяването за следващ период се извършва до изтичане срока на валидност, въз основа на молба-декларация до Кмета на Община Шумен Приложение № 5 и документа по ал.3, т.3.

Чл.7, ал.6, т.3, Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) Удостоверението за регистрирано ненормирано работно време се отнема със заповед на Кмета на Общината ( не се презаверява) в случаите на:

 1. Нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в рамките на регистрираното работно време, констатирано с акт на органите на РДВР или общинска администрация;
 2. Продажба на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица в нарушение на чл. 56, т.1 и чл. 58, ал. 3 от Закона за народното здраве, констатирана с акт от органите на ХЕИ, РДВР или общинска администрация.
 3. Продажба или предлагане в обекта или непосредствено до него на наркотични или вещества с психотропно въздействие, констатирани с акт на органите на ХЕИ, РДВР или общинска администрация.
 4. Отнемане на сертификата за пожарна безопасност - за обстоятелството РСПАБ уведомява писмено Община Шумен.
 5. (Доп., Реш. 592 от 18.06.02 г.) В случаите на нарушение на условие по ал.2, чл.28, т.1 и т.2.

(7) (Нова, Реш. 592 от 18.06.02 г.) Кметът на Общината отказва издаването на удостоверение за ненормирано работно време на заведения за хранене и развлечения, в които системно се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.

Чл.8. (1) Търговецът е длъжен да осигури и да държи в обекта на видно място на разположение на контролните органи следните документи:

 1. Удостоверение за регистрация на търговския обект.
 2. Лиценз за търговия с вино, спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия.
 3. Удостоверение за категоризация.
 4. Удостоверение за ненормирано работно време.
 5. (Нова, Реш. 592 от 18.06.02 г.) Разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи, ако има такива.

(2) Търговецът е длъжен да осигури и да държи на разположение на контролните органи документ за плащанията на данъци и такси по ЗМДТ.

Чл.7, ал.6, т.7, Първоначален текст (Реш.260 от 21.12.00 г.) В случаите на нарушение на условие по чл.28, т.1 и т.2.

 

ГЛАВА ТРЕТА

НЕСТАЦИОНАРНИ (ПРЕМЕСТВАЕМИ) ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

 

Раздел първи

Видове стоки и места за търговия и услуги

6Чл.9. (1) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.) На улици, тротоари, площади, на места по утвърдена от главния архитект схема съгл. чл.56, ал.2 от ЗУТ, може да се извършва търговия със следните стоки:

 1. Печатни произведения - вестници, списания, книги.
 2. Хранителни стоки - закуски, пакетирани захарни изделия, плодове, зеленчуци, сладолед, ядки, пуканки.
 3. Промишлени стоки - бижутерия, слънчеви очила, произведения на приложните изкуства.
 4. Цветя.

(2) По време на национални и общоградски празници се разрешава продажба и на други стоки, като видът и местата за търговия се определят с изрична заповед на Кмета на Общината.

(3) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.) На утвърдените по схемата места за търговска дейност на открито се поставят преместваеми съоръжения, които могат да бъдат:

 1. Колички и масички за търговия, изработени по типов модел, утвърден от главния архитект на Общината.
 2. Стойки, машини и фризери за сладолед, маси пред заведения и свързаните с тях слънцезащитни съоръжения, монтажни конструкции със сезонен характер.
 3. Съоръжения за целогодишно ползване (павилиони, кабини и др.), обемни клетки
 4. (модули) от леки сглобяеми елементи с площ до 12,0 кв.м., чийто външен вид се съгласува с главния архитект на Общината.

6Чл.9, ал.1, Първоначален текст ( Реш. 260 от 21.12.00 г.) На улици, тротоари, площади, на места по утвърдена от главния архитект и утвърдена от Кмета на Общината схема, може да се извършва търговия със следните стоки:

Чл.9, ал.3, т.2, Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) Стойки, машини и фризери за сладолед, маси пред заведения и свързаните с тях слънцезащитни съоръжения.

(4) За ползване на съоръженията по т. 1 и 2 се дължи такса съгласно Раздел ІІ на ЗМДТ, а за тези по т. 3 - наем, съгласно НБНЦОНОИ.

(5) За непосочени в схемата места, извън централната търговска зона, сектор "Търговия и лицензи" след съгласуване с главния архитект, издава разрешителни за продажба на стоки по ал. 1 при доказана необходимост от същите. Предоставянето се извършва по реда на постъпване на молбите.

(6) (Доп., Реш.592 от 18.06.02 г.) Нестационарни (преместваеми) обекти за търговия в паркове и градини се допускат само за определен срок по реда на ал.5. Стоките могат да бъдат само от вида съгласно чл.9, ал.1, т.2 и 3.

Чл.10. (1) Централната търговска зона за град Шумен се определя с площта ограничена от улиците, както следва: от пл. "Оборище", ул. "Хр.Ботев", пл. "Освобождение", бул. "Славянски", пл. "България", ул. "Алеко Константинов", бул. "Симеон Велики" - до пл. "Оборище".

(2) Предоставянето на места за поставяне на преместваеми съоръжения на общински и държавни терени се извършва, както следва:

 1. До 10 % от местата по схемата за Централната търговска зона могат да се предоставят на лица с доказана инвалидност, лично изпълняващи дейността;
 2. При повече желаещи се провежда търг, жребий или конкурс по условия, определени със заповед на Кмета на Общината.

(3) Определените по утвърдената схема места за павилиони - тото пунктове не се обявяват на търг (Българският спортен тотализатор е държавна структура, съгласно параграф 11, ал.1,2 от ПЗРЗХ - Дв.бр.51 от 1999г.), а наемите се определят по цени за всяка отделна зона на града, съгласно НБНЦОНОИ.

Чл.9, ал.6, Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.) Нестационарни (преместваеми) обекти за търговия в паркове и градини се допускат само за определен срок по реда на ал.5. Стоките могат да бъдат само от вида съгласно чл.9, ал.1, и 3.

(4) Отдаването за ползване на утвърдените места за продажба на периодични печатни издания, поради спецификата на дейността, се извършва чрез жребий по условия, определени със заповед на Кмета на Община Шумен.

(5) Отдаването на места за поставяне на павилиони върху общински терени, съгласно утвърдена схема, се извършва чрез търг по цени определени от Общинския съвет.

(6) Схемите се актуализират и преодобряват за период не по-дълъг от три години.

7Чл.11. (1) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.) Поставянето на нестационарни (преместваеми) съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др., се разрешава върху незастроени терени, части от неблагоустроени тротоарни площи и др., както следва:

 1. Върху свободни общински терени - въз основа на схема, одобрена от главния архитект, като се издава разрешение за поставяне и протокол за строителна линия (в случаите, когато такъв е необходим);
 2. Върху държавни терени - въз основа на схема, одобрена от главния архитект след съгласуване с Министерството или ведомството, което стопанисва терена, а в останалите случаи - с Областния управител;
 3. Върху частни терени - въз основа на разрешение за поставяне по молба (заявление) от собственика на парцела до отдел "АТОН" на Общината.

7Чл.11., ал.1. Първоначален текст (Реш.260 от 21.12.00 г.) (1) За поставяне на нестационарни (преместваеми) съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др., се предоставят незастроени терени, части от неблагоустроени тротоарни площисвободни общински терени - частна общинска собственост и публична общинска собственост, както следва:

 1. Върху свободни общински терени - въз основа на схема, одобрена от главния архитект, като се издава разрешение за поставяне и протокол за строителна линия (в случаите, когато такъв е необходим);
 2. Върху държавни терени - въз основа на схема, одобрена от главния архитект след съгласуване с Министерството или ведомството, което стопанисва терена, а в останалите случаи - с Областния управител;
 3. Върху частни терени - въз основа на разрешение за поставяне по молба (заявление) от собственика на парцела до отдел “АТОН” на Общината.

(2) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.) Под незастроени терени се разбират такива, върху които не е осъществено предвиденото по действащ подробен устройствен план (ПУП) мероприятие и върху които е възможно ситуиране на преместваеми съоръжения за търговия.

(3) (Изм., Реш. 592 от 18.06.02 г.) Под свободни общински терени (с изключение на озеленени площи по смисъла на чл.61 от ЗУТ), се разбират такива, върху които е осъществено мероприятието по действащ ПУП и върху които е възможно поставянето на преместваеми съоръжения за търговия, без с това да се нарушава ползването на основното предназначение на площите, чиято собственост е законно определена.

(4) Поставянето на преместваеми съоръжения върху частни терени се извършва в съответствие с Правила и норми за застрояване на сгради и постройки на допълващото застрояване и действащите хигиенни и противопожарни норми.

(5) (Изм., Реш. № 592 от 18.06.02 г.) При съсобственост в терена, разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения по тази Наредба могат да се издават за всеки от собствениците, след представяне на нотариално заверено съгласие от съсобствениците.

Чл.11., ал.2, Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.)Под незастроени терени се разбират такива, върху които не е осъществено предвиденото по ЗПР мероприятие и върху които е възможно ситуиране на преместваеми съоръжения за търговия.

Чл.11, ал.3, Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00 г.)Под свободни общински места, но не върху зелени площи, се разбират такива, върху които е осъществено мероприятието по ЗРП и върху които е възможно поставянето на преместваеми съоръжения за търговия, без с това да се нарушава ползването на основното предназначение на площите, чиято собственост е законно определена.

Чл.11, ал.5, Първоначален текст (Реш.260 от 21.12.00 г.) При съсобственост в терена, разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения по тази Наредба могат да се издават за всеки от собствениците, след представяне на нотариално заверено съгласие от съсобствениците, притежаващи повече от ? идеална част от имота.

Чл.12. Одобряването на предложения за подходящи площадки за разполагане на микропазари от преместваеми съоръжения за търговия и услуги става след съставяне на протокол от постоянно действаща комисия назначена от Кмета на Общината. Комисията се произнася по направеното предложение в едномесечен срок от постъпването му.

 

Раздел втори

Регистрация и организация

8Чл.13. (1) Търговия и услуги от нестационарни (преместваеми) съоръжения се извършва след издаване на разрешително от сектор "Търговия и лицензи" срещу представяне на следните документи:

 1. Молба до Кмета на Общината (във връзка с чл.9, ал.1) или до сектор "Търговия и лицензи" (във връзка с чл.9, ал.2).
 2. Удостоверение за съдебна регистрация на фирмата.
 3. Санитарно разрешение от ХЕИ, при продажба на хранителни стоки.
 4. Квитанция за платена такса на кв. м. заета площ за първия месец.
 5. Квитанция за платена такса за издаване на разрешително за търговска дейност от нестационарни (преместваеми) съоръжения.

(2) Разрешителните за търговия от нестационарни (преместваеми) съоръжения се издават в 10-дневен срок.

(3) (Доп., Реш. 592 от 18.06.02 г.)Таксите се заплащат в определените с Решение на Общинския съвет размери за цялата разрешена площ до 5-то число на текущия месец, независимо от това колко време през деня или месеца е заемано мястото.

(4) (Нова,Реш. 592 от 18.06.02 г.) За промяна на разрешената площ за следващ месец, търговеца уведомява писмено Община Шумен.

8Чл.13 ал.3 Първоначален текст (Реш. 260 от 21.12.00г.) Таксите се заплащат в определените с Решение на Общинския съвет размери, независимо от това колко време през деня или месеца е заемано мястото.

Чл.14. Издадените разрешителни за извършване на търговска дейност от нестационарни

(преместваеми) съоръжения, както и квитанцията за платена месечна такса за заета площ се носят винаги от лицето, извършващо дейността.

Чл.15. Търговската дейност се извършва само на посоченото в разрешителното място и време, при спазване на следните задължителни изисквания:

а/ поддържане на чистотата и обществения ред в обекта, външния вид и прилежащата му територия;

б/ осигуряване незабавно прибиране на стоките и амбалажа след разтоварването им пред търговските обекти.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО -ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
(Нова, Реш. 592 от 18.06.2002 г.)

 

Раздел първи

Общи разпоредби

Чл.16. (1) Рекламно-информационните елементи (РИЕ) са:

 1. външна реклама
 2. надпис
 3. информационно-указателна табела
 4. рекламни материали с временен характер

(2) Външна реклама е текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността и да привлекат нейното внимание с търговска цел.

(3) Надпис е текст, обемна форма или изображение със съдържание по чл.4, ал.1 от настоящата Наредба.

(4) Информационно-указателна табела е текст, обемна форма или изображение, указващи посока, разстояние, адрес за контакти и вид на обекта.

(5) Рекламни материали с временен характер са тези, които носят информация за икономически, социални, културни, спортни и др. събития със срок не повече от един месец.

Чл.17. (1) РИЕ, независимо от техния вид, трябва да отговарят на следните условия:

 1. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на атмосферни влияния;
 2. да отговарят на противопожарните изисквания;
 3. да бъдат поддържани в добро физическо и естетическо състояние;
 4. да съдържат наименование и адрес на управление на юридическото или физическо лице, извършващо рекламната дейност.

(2) При разполагане на РИЕ е необходимо:

 1. да не се създават рискови условия за безопасността на движението;
 2. да са съобразени със съществуващите комуникации (подземни и надземни);
 3. да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект, както и да не затруднява подхода към него.

(3) Светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението, не могат да се използват като изразни средства в рекламата.

Чл.18. (1) Външната реклама се допуска в следните форми:

 1. Реклама по покривите;
 2. Реклама по калкани на сградите;
 3. Реклама към партера на сградите;
 4. Крайпътна реклама в обхвата на общинските пътища;
 5. Реклама по транспортни средства;
 6. Реклама по стълбовете на градската осветителна и електро-транспортна мрежа;
 7. Реклама чрез знамена и трансперанти.

(2) Рекламата по покривите се съобразява с архитектурния образ на сградата и се монтира върху специално създадено съоръжение.

(3) Рекламата към партера на сградите (магазини, заведения и др. обекти с обществено обслужващи функции) могат да бъдат разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата. Могат да се разполагат и по тротоара на разстояние не повече от 0,5 м. от фасадата и ако ширината на същия осигурява свободен проход не по-малко от 2 м.

(4) Крайпътната реклама се закрепва неподвижно върху специални рекламни пана (билбордове) в съответствие с изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата (Дв.бр.62/2001г.).

(5) Несветещата реклама се поставя на не по-малко от 0,5 м. от нивото на терена.

Чл.19. (1) Надписите могат да бъдат поставяни:

 1. Върху партерната част на фасадите на сградите;
 2. Върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м. и не закрива отвори по фасадите;
 3. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или подпрозоречния парапет;
 4. Вертикално по фасадата на сградата.

(2) Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление на обекта, за който са предназначени.

(3) Надписът се премахва от собственика (ползвателя) и мястото се привежда в първоначалния му вид в деня на прекратяване на дейността на обекта, за който е предназначен.

Чл.20. (1) Информационно-указателните табели се поставят при спазване изискванията на чл.18 за външната реклама.

(2) Площта на информационно-указателните табели не трябва да надвишава 1 кв.м., вертикалния ръб трябва да бъде на разстояние не по-малко от 0,80 м. от края на уличното платно, а долният хоризонтален ръб - на височина не по-малко от 2,50 м. от нивото на терена.

(3) Ал.2 не се прилага за информационно-указателни табели, разположени в зелени площи, паркове и градини.

Чл.21. (1) Рекламни материали с временен характер се разполагат в следните форми:

 1. афиши;
 2. съобщения;
 3. плакати и др.

(2) Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви, некролози и др. се поставят само на определените за това места - афишни колонки, информационни табла и др.

(3) Върху афишните колонки не могат да се поставят други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.

(4) Върху фасадите на сгради могат да бъдат разполагани РИЕ по ал.1 за събития, които се извършват в сградата.

(5) Безплатно поставяне на рекламни материали с временен характер освен тези по ал.2 може да бъде разрешена от Кмета на Общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

(6) Рекламните материали с временен характер се премахват от рекламоразпространителя в срок до 3 (три) дни след края на събитието обявено в тях.

 

Раздел втори

Ред за разполагане

Чл.22. (1) Рекламно-информационни елементи се разполагат само след заплащане на съответните базисни цени за обяви и реклама, определени с Решение на Общинския съвет (Приложение № 5) и издаване на разрешение от Кмета на Общината.

(2) Не се изисква разрешение за рекламните материали с временен характер по чл.21, ал.2.

(3) Не се заплаща цената по ал.1 за издаване на разрешение за надписите по чл.16, ал.3.

(4) За разполагане на РИЕ върху необщински имоти, сгради и съоръжения цената по ал.1 се намалява с 30 %.

Чл.23. (1) Молба за разрешаване разполагането на РИЕ се подава до Кмета на Общината.

(2) Към молбата се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост (писмено съгласие) на собственика на терена, сградата или съоръжението, където ще се разполага РИЕ.
 2. Проекто-проучвателни работи, чиито обем и съдържание са в зависимост от вида на РИЕ и месторазположението му.
 3. Квитанция за платена цена на административната услуга.
 4. Фактура за платена цена в зависимост от вида и площта на РИЕ - след одобряване на молбата от съответните органи.

Чл.24. (1) Проекто-проучвателните работи включват:

 1. За външна реклама във формите по чл.18, ал.1, т.2, 3, 5, 6 и 7, надписи и информационно-указателни табели:
 2. За външна реклама във формите по чл.18, ал.1, т.1 и 4:

(2) В зависимост от месторазположението на РИЕ, компетентните общински органи могат да поискат съгласуване на документите по ал.1 с органите на КАТ, РСПАБ, НИПК, предприятията "ВиК", "Електроснабдяване" и др.

(3) Документите по ал.1, т.1 (за РИЕ в Централната търговска зона) и т.2 се съгласуват с гл. архитект.

(4) По преценка на гл. архитект документите по ал.1, т.2 се внасят в Еспертен съвет. Копие от протокола се прилага към тях. За одобрените проекти се издава разрешение за строеж със срок на действие до 1 година от датата на издаването му.

Чл.25. Кметът на Общината издава разрешение за разполагане на РИЕ в срок от 30 дни след представяне на всички документи по чл.23. Разрешенията се издават за срок до една година, с изключение на РИЕ по чл.16, ал.3, които са безсрочни до промяна на регистрираните обстоятелства.

Чл.26. Кметът на Общината отказва издаването на разрешение за разполагане на РИЕ в случаите когато:

 1. РИЕ не отговарят на изискванията на специалните закони, както и на настоящата наредба;
 2. Вече има издадено разрешение за разполагане на РИЕ върху или в близост до мястото, посочено в молбата и с това ще се възпрепятства възприемането на разположения РИЕ;
 3. Заявителят е нарушавал системно изискванията на тази наредба;
 4. Когато искането за разполагане на РИЕ върху общински имот не е в интерес на Общината.

Чл.27. (1) Кметът на Общината може да организира и провежда конкурси за разполагане на РИЕ по чл.16, ал.2 в Централната търговска зона, в обхвата на главните входно-изходни магистрали, за терени, сгради и съоръжения-общинска собственост.

(2) Конкурсите по ал.1 се провеждат по ред и условия, определени от кмета на общината.

(3) Разрешение за строеж се издава след сключен наемен договор със спечелилия конкурса участник.

 

ГЛАВА ПЕТА
(изм. Реш. 592 от 18.06.2002 г.)

ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9Чл.28. (изм. и доп. Реш. 592 от 18.06.2002 г.) Забранява се:

 1. Продажбата и консумацията в търговските обекти на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, както и допускането им в зали за хазартни игри.
 2. Допускането и присъствието на лица до 18 год. без придружаващ ги родител (настойник) в заведенията за хранене и развлечения, зали за компютърни игри и Интернет след 23.00 часа през летния и 22.00 часа през зимния период.

  9Чл.28, т.1,Първоначален текст (Реш.260 от 21.12.00 г.)Продажбата на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, както и допускането им в зали за хазартни игри.

  Чл.28, т.2,Първоначален текст ( Реш.260 от 21.12.00 г.)Допускането и присъствието на лица до 16 год. без придружаващ ги родител (настойник) в заведенията за хранене и развлечения след 23.00 часа през летния и 22.00 часа през зимния период.

 3. Допускането и сервирането на алкохол на клиенти в явно нетрезво състояние.
 4. Продажбата и разпространението на печатни издания, видеокасети, фотоматериали и други стоки с порнографско съдържание на малолетни и непълнолетни лица.
 5. Извършването на търговска дейност на открито чрез използването на подръчни съоръжения - градински пейки, кашони, касети, от превозни средства по улиците, тротоарите и паркингите, както и от свободно стоящи бар-плотове по пешеходната зона на бул."Славянски".
 6. Поставянето на слънцезащитни устройства над масите по южната част на пешеходната зона и по уширенията към нея, освен стандартни чадъри със стойки, ненарушаващи целостта на декоративната настилка.
 7. Поставянето на подвижни маси и сергии по улици, кръстовища и тротоари, отворени за движение на пътни превозни средства, както и под заслоните на автобусните спирки, подлези, безистени и входове на жилищни сгради.
 8. Ограничаването на достъпа до търговския обект на лица, поради етническата или расовата им принадлежност.

Чл.29.Собствениците на нестационарни (преместваеми) съоръжения за търговия, използвани по реда на Глава трета нямат право:

а/ да преотстъпват ползването на терена, за който им е издадено разрешителното, включително и за съвместна дейност;

б/ да наемат работници за извършване на разрешената дейност без сключен трудов договор.

Чл.28, т.7, Първоначален текст (Реш.260 от 21.12.00 г.)Поставянето на подвижни маси под заслоните на автобусните спирки, подлези, безистени и входове на жилищни сгради.

Чл.30. (1) (Нов Реш.592 от 18.06.02 г.) Не се допуска разполагането на РИЕ:

 1. На сгради, обявени за паметници на културата, както и във визуалния обсег на възприятието им, с изключение на случаите когато има разрешение от НИПК;
 2. Върху скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;
 3. Върху природни забележителности и резервати;
 4. Върху всякакъв вид дървета и друга едроразмерна растителност, освен ако са предвидени мерки за екологично съхраняване;
 5. На и върху култовите сгради на религиозните общности;
 6. В територията и на оградите на гробищните паркове;
 7. Върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;
 8. Върху стълбове на ел.проводи високо напрежение;
 9. Върху озеленени площи-паркове и градини от градско значение (публична общинска собственост).

(2) Не се допуска рекламиране на:

 1. Вещества, препарати, за които има забрана или ограничения със специални нормативни документи;
 2. Други материали и дейности в отклонение от моралните норми в страната.

(3) Забранява се разпространяването на реклами, които:

 1. Съдържат невярна или подвеждаща информация;
 2. Рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;
 3. Накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;
 4. Показват или внушават различие, изключване, ограничение или предпочитание, основани на етническа или расова принадлежност.

(4) Забранява се извършването на политическа агитация със средствата на рекламата, освен по време на предизборна кампания.

Чл.31.(Нов Реш.592 от 18.06.02 г.) Рекламоразпространителите носят цялата отговорност за причинените от рекламните средства щети на трети лица.

 

ГЛАВА ШЕСТА

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Изм., Реш.592 от 18.06.2002 г., изм. Реш. 693 от 19.12.2002 г. )

10Чл.32. (1) (изм. Реш. 693 от 19.12.2002 г., изм. с Реш. 518 от 12.10.2005 г.) За нарушение на чл.13, ал.1 и 4, и чл.22 се налага глоба от 50 до 500 лв.

(В чл.32 с Реш. 518 от 12.10.2005 г. ) заличава думите “ чл.3, ал.1, чл.7, ал.1”

(2) Издаденото разрешение за търговия от нестационарно (преместваемо) съоръжение се отнема със заповед на Кмета на Общината в случаите, когато:

а/ определеното за поставяне място не се ползва по предназначение;

б/ разрешението не се ползва от лицето, на което е предоставено или се ползва по договор за съвместна дейност;

в/ не е заплатена такса за ползване за повече от един месец;

г/ обществени нужди налагат това;

Чл.33. ( изм.с Реш. 518 от 12.10.2003 г.) Който не спази изискванията на чл.14 се наказва с глоба от 10 до 50 лв.

(В чл.33 се отм. с Реш. 518 от 12.10.2003 г.) заличава думите “чл.4, чл.5, чл.8 и”

Чл.34. При нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в обектите за търговия и услуги или прилежащите им паркинги и входове от техни служители или клиенти се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.35. Който не спази изискванията на чл.15 от Наредбата се наказва с глоба от 20 до 100 лв.

10Чл.32, ал.1, Първоначален текст (Реш.592 от18.06.02 г.) За нарушение на чл.3, ал.1, чл.7, ал.1, чл.13, ал.1 и 4, и чл.22 на виновните лица се налага глоба , а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 50 до 500 лв.

11Чл.36. (Изм.Реш. 693 от 19.12.02 г.) Нарушителите на чл.28 се наказват, както следва:

а) за нарушения на т. 3, 5, 6, 7 и 8 с глоба в размер от 10 до 100 лв.

б) за нарушения на т.2 и 4 с глоба в размер от 50 до 500 лв.;

в) ( Нова Реш.693 от 19.12.02 г.) за нарушения на т.1 с глоба в размер на 500 лв. или временно лишаване от право да се упражнява дейността за срок от 1 до 6 месеца.

Чл.37. За ползването на тротоари, площадки, улични платна и други терени, независимо от собствеността им без разрешение, виновните се наказват с глоба в размер от 30 лв. до 500 лв.

Чл.38. (1) При нарушение на чл.18, ал.3 и 5, чл.19, ал.3, чл.20, ал.2, чл.21, ал.2 и 6 и чл.30 се издава предписание за отстраняване на нарушенията в подходящ срок.

(2) Ако в определения срок предписанието не бъде изпълнено, на нарушителя се налага глоба от 50 лв. до 500 лв.

(3)В случаите по предходната алинея, с наказателно постановление общинските органи могат да премахнат съоръжението или РИЕ за сметка на собственика.

Чл.39. За повторно нарушение по предходните членове за последните 12 месеца временно се отнема правото за упражняване на дейността за срок от 6 месеца до 1 година.

Чл.40. (1) Контрол по изпълнението на Наредбата се осъществява от Кмета на Община Шумен.

(2) (Нова Реш. 693 от 19.12.02 г.) Кмета на Общината и упълномощените от него контролни органи осъществяват непосредствен контрол относно упражняването на търговска дейност от физическите и юридическите лица на територията на Общината.

11Чл.36, буква "б"Първоначален текст (Реш.592 от 18.06.02г.) за нарушения на т.1, 2 и 4 с глоба в размер от 50 до 500 лв.;

12Чл.41. (1) Актове за нарушения на Наредбата се съставят от упълномощените от Кмета на Общината контролни органи, кметствата, органите на РДВР, РСПАБ, ХЕИ и други контролни органи.

(2) Наказателни постановления по съставени актове се издават по реда на ЗАНН от Кмета на Общината.

(3) (Нова, Реш. 693 от 19.12.02 г.) Изпълнението на наказанието "временно лишаване от право за упражняване на дейността" се извършва от Кмета на Общината и упълномощените от него контролни органи.

(4)(Изм.,Реш.592 от 18.06.02 г. и Реш.693 от 19.12.02г.) Индивидуалните административни актове, издадени по чл.7, ал.6, чл.32, ал.2, чл.36, буква "в" и чл. 39 подлежат на незабавно изпълнение.

 

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Нова Реш. 592 от 18.06.02 г., изм.Реш.693 от 19.12.02 г.)

13§ 1. (Изм.Реш.693 от 19.12.02 г.) По смисъла на тази наредба:

 1. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от констатирано с Акт за установяване на административно нарушение друго нарушение на тази Наредба.
 2. "Системни" по смисъла на тази Наредба са повече от две нарушения, извършени в продължение на 1 година и констатирани с Акт за установяване на административно нарушение.

12Чл.41. ал.4, Първоначален текст (Реш.260 от 21.12.00 г.) Индивидуалните административни актове, издадени по чл.7, ал.6, чл.18, ал.2, чл.26 подлежат на незабавно изпълнение.

Чл.41, ал.4, Първоначален текст (Реш.592 от 18.06.02 г.) Индивидуалните административни актове, издадени по чл.7, ал.6, чл.32, ал.2, чл.39 подлежат на незабавно изпълнение.

13ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1,Първоначален текст (Реш. 592 от 18.06.02 г.)

§1,т.1 "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

§1,т.2 "Системно" е извършването на нарушения от един и същи вид два и повече пъти, за които са наложени административни наказания по наредбата с влезли в сила наказателни постановления.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Обекти за търговия и услуги, изградени по смисъла на чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.Дв.бр.6/1998г.) върху паркинги, зелени площи, тротоари, улици и общински терени, трябва да освободят заеманата от тях територия съгласно параграф 17, ал.1, посл.изречение от ПР на ЗУТ.

§ 3. Разпоредбите по чл.9 важат за нови схеми, утвърдената остава в сила.

§ 4. Разпоредбите по чл.22 и чл.25 не се прилагат за вече издадените разрешения.

§ 5. За действащите обекти за търговия и услуги регистрацията по чл.3, ал.1 се извършва в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба.

§ 6. Издадените удостоверения за ненормирано работно време за 2002г. следва да се представят до изтичане срока на валидност за преиздаване без срок.

§ 7. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет с Решение № 260 по Протокол № 19 от 21.12.2000г., изменена и допълнена с Решение № 592 по Протокол № 37 от 18.06.2002г., Решение № 693 по Протокол № 43 от 19.12.2002г. и влиза в сила 3 дни след публикуването й в местния печат.

§ 8. Настоящата Наредба отменя:

 1. Раздел ІІ - Изисквания към търговската дейност - от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен.
 2. Наредба за реда за поставяне и ползване на временни съоръжения за търговия и услуги, на основание чл.120а от ППЗТСУ.
 3. Наредба за рекламната дейност на територията на Община Шумен.

§ 9. По въпроси, свързани с практическото прилагане на Наредбата, Кмета на Общината издава заповеди и утвърждава графици и схеми.

 

Приложения: